Petrus Romanus, 1 Nobyembre 2021

______________________________________________________________

ATING PANGINOON at AMING BABAE : “Pinagpala ka namin, Aming banal na anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM : Ang mga Santo Michael, Gabriel at Raphael ay nakatayo sa harap ko, pinararangalan ang Diyos at ang Birheng Maria. Si Jesus ay humakbang pasulong at sinabi;

ATING PANGINOON : “Binabati kita, Aking minamahal at banal na anak ng Aking Sagradong Puso, tagapagtanggol ng Salita ng Diyos: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ngayon ay ipinagdiriwang namin ang Tagumpay ng mga Makalangit na Hukbo at ikaw, Anak Ko, ang Tagapangalaga ng Tagumpay na darating. Aking minamahal na mga anak ng mundo, ang sangkatauhan ay dumaan sa matinding pagsubok sa panahong ito kasama ang Pandemic , na nabuo ng kasamaan ng sangkatauhan, upang bawasan ang mga miyembro ng mundo, upang ang mga piling taong mundo ay magagawang sakupin ang kontrol ng mahinang sangkatauhan. Pinahintulutan Ko ang kahinaan ng mga piling tao na magkaroon ng paraan sa sangkatauhan, dahil ibinigay ng sangkatauhan ang kanilang sarili sa kanila. Ngunit alamin, pinakamamahal na mga anak, hindi ito magtatagal, dahil hahampasin sila ng Aking Kamay at paralisahin sila, upang mapagtanto na wala silang kapangyarihan sa Diyos na Lumikha sa kanila – ngunit hindi sa kanilang masasamang intensyon. Ang tao ay naging tunay na bulag at mayabang sa pag-iisip na maaari nilang kontrolin ang sangkatauhan, nang hindi natin namamalayan sa Langit ang kanilang ginagawa.”

“Ang mga Virus ay magpapatuloy sa maikling panahon, ngunit ititigil ko ang kontrol na hinahanap ng mga masasama, sa lalong madaling panahon.”

“Hinihiling Ko sa lahat ng tao na may mabuting pananampalataya na bumaling sa Akin, ang kanilang Panginoon at Diyos, upang mapagtagumpayan ang mga problema na kanilang pinagdaanan. Sa lalong madaling panahon, ipapadala ko ang Heavenly Army, sa pangunguna ni Saint Michael , upang labanan ang masasamang puwersa, upang itaboy sila.”

“Aking minamahal na mga tao – yaong mga tunay na naghahanap na malaman ang katotohanan – dapat ninyong maunawaan na ang Masama ay nasa Roma ngayon. Iniimpluwensyahan niya ang mga Pinuno na ilabas ang One World Government , para kontrolin ang sangkatauhan, ngunit nais kong maunawaan ninyo, na kahit na ang hindi nakikitang Pamahalaan ng One World Government at ng One World Church , ay hindi magtatagumpay sa kanilang plano, kahit na ang kaaway ng Aking Bahay sa Lupa ay magtatagumpay sa ilang antas. Ang mga tunay na tagasunod ng Aking Puso ay malalaman kung paano mapagtagumpayan ang kanilang mga plano, kahit na marami sa Aking mga tunay na tagasunod ay mamamatay sa proseso. Ang Antikristo ay hindi ganap na mamumuno hanggang sa dumating ang kanyang panahon, kahit na siya ay gagawa upang paghiwalayin ang lahat ng Aking mga anak.”

Pansamantala lang ang Pandemic , dahil hindi nila makakamit ang tunay nilang hinahangad. Nasa kanilang plano na bakunahan ang lahat ng sangkatauhan, ngunit maaari mong tiyakin na ang mga nagnanais nito ay hindi magbabakuna sa kanilang sarili, dahil alam nila na ito ay lason . Ngunit sa Aking mga anak na nabakunahan – huwag kayong matakot dahil kung kukuha kayo ng produktong ipinahayag Ko sa Aking mga anak, mababawasan nito ang produkto [bakuna] sa ilang antas, ngunit kailangan ninyong magkaroon ng tiwala at pananalig sa sinasabi Ko. gawin mo. Pinapatawad Ko ang lahat ng Aking mga anak na sumunod sa utos ng mga awtoridad.”

“Mga anak ko, dapat kayong bumaling sa mga panalangin at mga sakripisyo, sapagkat huli na ang lahat para magpatuloy sa paghihintay ng mga utos , sapagkat hindi ninyo matatapos ang mga ito. Ngunit (sa) ilang mga kaso maaari kang matuto at magtrabaho para sa kaligtasan ng iyong sarili at maaari kang magtrabaho sa mga larangan ng Medisina at mga trabaho na makakatulong sa iyong sarili at sangkatauhan. Kayo, Aking mga anak, ay papasok sa isang buhay na hindi kayo handa, dahil ang mundo ay magbabago.”

“Marami, maraming milyong kaluluwa ang mahuhuli sa kaguluhan ng mundo. Temperatura ay drop husto, hindi nasaksihan ng sangkatauhan, bilang ang Sun ay mawawala ang ilan sa kanyang init at ang mundo ay mawawala ang bahagi ng kanyang axis , kung saan ang mundo ay pinarusahan at isang third ng mundo ay pinarusahan, napaka-malubhang. Magbabago ang mundo, mga anak Ko. Sasabog ang Gitnang Silangan upang dalhin ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig , kung saan sasalakayin ng mga Bansang Muslim ang Europa at sasalakayin ito ng Russia mula sa Hilaga.”

“ Sasalakayin ng China ang Taiwan at dadalhin ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig sa puso ng lahat ng Ating mga anak. Sasakupin ang USA at aatakehin ang Australia – lahat ay dahil itinapon ng sangkatauhan ang pag-ibig ng kanilang Diyos at pinahintulutan ang Evil One na ituloy ang kanyang layunin.”

“Aking mga anak, Aking mga anak, napakatagal Kong hinintay na makilala ng Aking mga anak ang katotohanan, ngunit ang Ating mga anak ay pinutol Ako. Ito ay kapag ang sangkatauhan ay tunay na naligaw ng landas, sila ay luluhod upang tumawag sa Akin.

“Nakikiusap ako sa inyo, Aking mga anak, baguhin ang inyong mga paraan at bumaling sa Akin at sa Aking Banal na Ina. Marami kaming mga Anghel at mga Banal na tutulong sa iyo.”

“Dapat kunin ng lahat ng Aking mga anak ang mga Butil ng Pag-ibig – ang Banal na Rosaryo ng Aking Mahal na Ina – at hanapin ang Aking Awa sa pamamagitan ng pagdarasal ng Mercy Chaplet at hilingin ang Aking Awa, dahil hinihintay Ko na buksan ng bawat anak Ko ang kanilang mga puso at Ako ay darating nang mabilis.”

“Patuloy na makinig sa balita, mga anak Ko, sapagkat may masusumpungan sa Ehipto na magpapahanga sa inyo.”

“Malapit nang mawala ang kapangyarihan ng mundo, dahil sinusubukan ka ng kaaway na kontrolin ka. Ang power grid ay hihina at ititigil ang kapangyarihan sa loob ng maikling panahon, na mag-aalis ng mga instrumento, kung saan ang sangkatauhan ay tatayo sa loob ng maikling panahon. Ngunit alamin ito, Aking mga anak, magtiwala sa Aking Pag-ibig at atensyon sa lahat ng mangyayari sa mundo, dahil ako ay magpapahintulot ng labis at pagkatapos ay darating ang Aking Kamay.”

“Ipanalangin ang mga tao ng Taiwan , dahil marami sa mga tao ang nabubuhay sa takot ngayon.”

“Marami pang bulkan ang sasabog para ipakita sa mundo na hindi ako masaya dito. Ipanalangin ang Roma , dahil sa lalong madaling panahon ito ay susuko sa mga puwersa ng kasamaan. Maraming mangyayari sa darating na taon na makakagambala sa buong mundo.”

“Tumingin sa langit , dahil matatakot ang sangkatauhan, dahil may mangyayaring magugulat sa mundo.”

“Kung tungkol sa iyo, Aking banal na anak, sa lalong madaling panahon ay makakatanggap ka ng napakagandang balita at sa lalong madaling panahon ay babalik ka sa iyong tahanan, kung saan ihahanda mo ang mga tao para sa darating na Babala at ikaw ay maglalakbay nang napakabilis sa mga Bansa upang ihanda sila, kahit na. bagaman ito ay maikli, ngunit ang Kalooban ng Diyos, ay mangyayari. Ang iyong tungkulin bilang Huling Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan ay darating sa lalong madaling panahon.

“Mahal kita, Aking Bato ng Kaligtasan para sa Banal na Inang Simbahan at Pinagpapala Kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Mahal kita, Anak ko.”

WILLIAM : Si Hesus ay umatras at ang Aming Banal na Ina ay lumalapit. Hawak ng Mahal na Birhen ang Kanyang Rosaryo at lumapit at inilalagay ang Banal na Rosaryo sa aking ulo.

ATING BABAE : “Binabati kita, Aking minamahal na anak, Pinagpapala kita ni William: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Banal na Rosaryo, Anak Ko, ay isang espesyal na Pagpapala – ito ay may kinalaman sa Pagtatagumpay ng Aking Kalinis-linisang Puso , dahil ang Rosaryo na ito ay isa sa mga Dakilang Grasya – ito ay may kinalaman sa Aking huling Mapalad na Titulo na ibibigay sa Akin ng Simbahan . Ito ay may kinalaman sa Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix at Advocacy . Ang Pamagat na ito ay para sa katapusan, kung saan Ako ay Magtatagumpay para sa Simbahan at pagkatapos ay iproklama ka bilang Papa Pedro II , na malapit na.”

“Aking mga anak ng mundo, dahil ang Aking Banal na Anak na si Jesus ay nagbigay sa inyo ng mismong mga Salita na umalingawngaw sa buong mundo, nais Kong iparinig ang parehong mga Salita, upang bigyan ng babala ang Aking mga anak na ang mundo gaya ng alam ninyo, ay dahan-dahang dumarating sa Mahusay na Pagkastigo , kailangan ng mundo sa panahong ito. Ang Great Minor Warnings ay malapit nang magpakita sa sangkatauhan, kasama ang Dakilang Babala na darating sa mundo, kasama ang dalawang Kometa na magsasalpukan , bago dalhin ng mundo ang kadiliman sa sangkatauhan sa loob ng tatlong araw – at pagkatapos ay magkakaroon ng anim na linggo kung saan si Satanas at ang kanyang mga goons ay tatahimik, dahil pagkatapos ng Tatlong araw ng Kadiliman , ang Araw ay sisikat muli.”

“Nais Ko na ang lahat ng Aking mga anak ay magkaroon ng kamalayan tungkol dito, dahil ang sangkatauhan ay patungo sa mga araw na ito. Ihanda ang inyong sarili; ihanda ang iyong mga tahanan, ang iyong pagkain at inumin. Ang lahat ng Ating mga anak ay dapat maghanda nang hindi bababa sa dalawang linggo, dahil ang mundo ay titigil na hindi kailanman nakita o naramdaman ng sangkatauhan. 

“Ang kadiliman ng mga Kometa ay magdudulot ng kadiliman na darating at ang mga tahanan lamang na may mga Pinagpalang Kandila ang magkakaroon ng liwanag. Huwag matakot sa mga tahanan na hindi maihahanda, dahil isasara ng Diyos ang mga bahay kung saan ito ay mananatili sa kadiliman. Poprotektahan sila ng Diyos, ngunit marami ang mauubos at mapapahamak; marami ang lalabas sa mundo. Pahihintulutan ng Diyos ang ilan na maprotektahan sa pamamagitan ng kanilang mga Anghel. Ngunit alamin na ang lahat ng gumawa laban sa Diyos at sa Kanyang mga anak, ay mamamatay, maliban sa mga taong may espesyal na Plano ang Diyos, dahil kapag ang kadiliman ay lumipas, ang Diyos ay magbibigay ng pang-unawa . Kaya’t manalangin, mahal Kong mga anak, dahil ang buong Langit ay naghihintay sa Diyos na ibigay ang Salita at ang lahat ay mangyayari.”

“At ikaw, Aking banal na anak, ang iyong oras ay sumusulong, dahil kailangan mong maghintay ng maraming mahabang taon, upang ang Kalooban ng Diyos, ay matupad para sa iyo tulad ng iyong paghihintay ng mahabang panahon upang ang Banal na Kalooban ng Diyos, ay dumating sa pumasa.”

“Pupunta ka sa Ikatlong Langit sa lalong madaling panahon, nang sa gayon ay magbago ka nang Himalang ang binata na mangangaral at magtuturo sa mga anak ng Diyos, upang sundin ng lahat ang Plano ng Diyos. Ang Rosaryo ang iyong lakas. Patuloy na sumulong sa Liwanag ng Diyos. Sa lalong madaling panahon ay makakarinig ka ng isang taong Aking Mensahero , na tutulong sa iyo. Mahal kita at Pagpalain ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Pinagpapala Ko ang lahat ng Aking mga anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpakalakas-loob, Aking mga anak, dahil ang Diyos ay may mga natatanging Kaloob para sa inyong lahat: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking pinagpapala ang lahat ng mga minamahal mo, Anak Ko: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM : Sinabi ni Jesus:

ATING PANGINOON : “Malapit nang dumating si Benedict sa Amin. Ipagpatuloy mo ang gawaing ibinigay Namin sa iyo, dahil malapit nang mapuno ang iyong oras.”

“Nagpapadala ako ng Pagpapala sa Banal na Monarko at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malapit na kayong magkita. Maging mapayapa. Pinagpapala ka namin: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.