Luz de Maria, Nobyembre 29, 2021

______________________________________________________________

MENSAHE MULA SA BIRHENG MARIA
SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARÍA
NOBYEMBRE 29, 2021


Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

TATAWAG KA NG DIOS NA MAAGAD UPANG MAPANATILI NG KAPAYAPAAN, KATAHIMANAN AT PAGSUNOD.

Maging mga tagapag-alaga ng Banal na Pag-ibig at maging magkakapatid. Maging mga nilalang ng mabuti, nagtitiwala sa Banal na Proteksyon nang hindi pinababayaan ang dapat mong ganap na sundin.

Tinitingnan Ko ang napakarami sa Aking mga anak na kulang sa pagmamahal sa kanilang kapwa, puspos ng pagmamataas at pagmamataas, bilang kasiyahan ng Diyablo. Napakatindi ng Aking Sakit kapag tinitingnan ko na ang pagmamataas, pagmamataas, pangungutya, kasinungalingan at kasinungalingan ay nananaig sa iyo, tinatanggal ang mga tawag na maging mga nilalang ng kapayapaan at kabutihan. Sa oras na ito, ang mga impostor na naghihiwalay sa Bayan ng Aking Anak mula sa kung ano ang mabuti at sa kung ano ang humahantong sa kanila tungo sa Walang Hanggang Kaligtasan ay umaapaw sa sangkatauhan sa panahong ito.


Ang Kapangyarihan sa Lupa ay minarkahan ng mga taong, sa pamamagitan ng madilim at masasamang alyansa, hinahampas ang Aking mga anak, kinukulong sila at inaanyayahan sila sa isang piging kung saan sila ay lilipulin ng mga lobong iyon na may iisang layunin. Ang Bayan ng Aking Anak ay nagmamadaling tumanggap ng mga lason na iniaalay sa kanila sa gitna ng nakatagong katahimikan na iniingatan ng mga dapat alerto at ang malalakas na tinig na pinatahimik, kaya pinahaba ang Kanyang masakit na Pasyon sa Bayan ng Aking Anak.


GULO SILA...
At napakarami sa Akin na nagpapatuloy nang hindi nakakakita, nang hindi nakakarinig na espirituwal na bulag at bingi! Paano ako nagdadalamhati bilang Ina ng henerasyong ito na nasugatan ng kasamaan!

Nanginginig ang Simbahan ng anak ko, ngunit ang Pananampalataya ay dapat manatiling matatag sa kumbinsido at nagbalik-loob na mga anak. 

Sa katahimikan, ang takot na sangkatauhan ay nalulunod sa mga tahanan, napakalaking konsentrasyon ng mga sentro ng teknolohiya na nangingibabaw sa kanila.

Mga Anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

Mahalagang itaas ang Immune System (*), ang katawan ay Templo ng Banal na Espiritu, huwag itong kalimutan.

Mahalagang itaas ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, maging magkakapatid upang sila ay magbahagi ng mga regalo, nang hindi nalilimutan na kung gaano kalaki ang ibinigay ng Aking Anak sa kanila upang magtrabaho sa Kanyang Ubasan, (Cf. Mt. 20) ay hindi sa iyo, ang May-ari ng ang ubasan ay ang Aking Anak. Sila ay mga tagapaglingkod sa ubasan at bilang mabubuting tagapaglingkod ay dapat nilang ipalaganap ang Salita ng Aking Anak, ipaalam ang Sagradong Kasulatan, gayundin ipalaganap ang mga Tawag ng Banal na Pag-ibig na ito upang sanayin ang ibang mga tagapag-alaga ng ubasan sa ibang mga lugar.

Ang matitibay na pangyayari ay darating, inaanyayahan ko kayong pahiran ng langis o tubig, ibuklod ang inyong sarili sa inyong noo.

Apoy ay mahuhulog mula sa kalawakan, huwag mawala ang iyong kabanalan para dito, pagsuko sa Banal na Will at tiwala, invoke St. Michael ang Arkanghel at hilingin sa kanya nang may pagpapakumbaba na humayo bago ang bawat isa sa inyo.

Manalangin sa aking mga anak, ipagdasal ang Mexico, na may lakas.

Manalangin sa aking mga anak, ang digmaan ay pagsulong sa katahimikan.

Manalangin ang aking mga anak, ang bulkan sa Island ng La Palma ay nagiging lakas.

NANG HINDI ITATATWA ANG TAWAG NA ITO, LUMAKAD PATUNGO SA AKING ANAK, HUWAG MAGING HANGAL, MAGING MGA EKSPERTO SA PAGMAMAHAL AT SA IBA PA AY IBIBIGAY SA INYO BUKOD PA RITO.

Hinihintay ko kayong makumbinsi at magbalik-loob, mga anak. Sa sandaling ito, ang conversion ay pinakamahalaga para sa iyo.

IPINAKALAT KO ANG AKING MATERNAL BLESSING SA MGA SERYOSO NA TUMANGGAP SA TAWAG NA ITO, NA NAGPAPATALAKAS SA KANILA SA PAG-ASA.

Nanay mary

Manalangin Aking mga anak, manalangin para sa Mexico, ito ay niyanig ng lakas. 

Manalangin Aking mga anak, ang digmaan ay sumusulong sa katahimikan.

Ipanalangin Ko mga anak, ang bulkan sa Isla ng La Palma ay muling lumakas.

AVE MARÍA PURÍSIMA, WALANG KASALANAN NA PINILI
AVE MARÍA PURÍSIMA, WALANG KASALANAN NA PINILI
AVE MARÍA PURÍSIMA, WALANG KASALANAN NA PINILI
 
KOMENTO MULA SA LUZ DE MARÍA

Mga Kapatid:

Sa Tawag na ito sa Ina, ibinigay sa akin ang sumusunod na Pangitain: 

Tiningnan ko ang karamihan sa sangkatauhan nang hindi iniisip kung ano ang kailangan para makaligtas. 

Sinabi sa akin ng aming Ina:

“Anak, ang tao ay hindi sanay sa pag-aayuno at, na nahaharap sa banta ng kawalan ng pagkain gaya ng nakasanayan nito, sumuko sa takot.
Kung mayroon lamang silang higit na pananampalataya!
Kung makikinig sila sa Aking Mga Tawag!"

Pinapayagan akong manood ng mga kapatid na makipaglaban para makapasok muna, tulad ng sabi ng ating Mapalad na Ina, sa piging na dadalhin nila sa lugar na ayaw nilang pumasok muna.

Huwag tayong pumasok sa kawalang-pag-asa o pagtulog sa gabing invaded sa pamamagitan ng takot.  Pinag-iibayo ng ating Ina ang ating Pag-asa upang tulad nina Noe, Abraham, Isaac, Moises, at ang mga hinirang na tapat sa panawagan ng Diyos, hindi tayo mawawalan ng Pananampalataya, at patuloy na madaragdagan ang pag-asa, dahil tinawag tayong maging kapaki-pakinabang na mga lingkod.


Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kung hindi kayo babaling at magiging katulad ng mga bata,
hindi kayo makapapasok sa Kaharian ng langit. (Mt, 18:3).


______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.