Mahihirap sa Espiritu

______________________________________________________________

Paano Mapuspos Nang Banal Na Espiritu

Panahon Na Upang Hanapin Natin Ang Kaluwalhatian Nang Dios

______________________________________________________________

Ikaw ay patuloy na nananalangin at lagi kang nanonood ng video tungkol sa Diyos. At ang kadahilanan, ang Diyos na mismo ang nagtuturo sa iyo ng tamang landasin patungo sa Kanya. Ang gusto niya’y ikaw ay maging ilaw sa mundo na ito na puno ng kadiliman. Kaya’t panahon na,  panahon na para hanapin natin ang Diyos Nang higit sa ginagawa natin ngayon. At panahon na na tayo’y mapuspos ng Banal na Espiritu.

Nawa ang videong ito ay magbigay sa inyo ng magandang aral at maituro ang tamang landasin patungo sa Dios. Ang Banal na Espiritu nawa ang magbigay sa atin ng kaunawaan at paghahayag mula sa ating Ama na nasa langit. Upang ating maabot ang mapuspos ng Banal na Espiritu.

Sa Dios ang lahat ng papuri!

______________________________________________________________

Ang “mahihirap sa espiritu” ay napakahalaga sa espirituwalidad, dahil ang Pagpapakumbaba ay nagtatapon ng Katoliko upang ipamuhay ang Pananampalataya at ang mga karanasan ay nagdaragdag sa espirituwalidad. Ibinubuhos ng Banal na Espiritu ang Kanyang mga Kaloob sa ibaba, ngunit maaaring itigil ng mayabang ang Pananampalataya at tutukuyin ang matatapat na mangingisda, hindi pansinin at tahasan.

“Sa sandaling iyon sinabi ni Jesus: ‘Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, nagpapasalamat ako na itinago ninyo ang lahat ng ito mula sa matatalino at matatalinong tao at ipinakita ito sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, iyan ang nakalulugod sa inyo.'” (Mateo 11:25,26)

Ang mayabang ay naghahangad ng kasiyahan at kayamanan, bagama’t pansamantala lamang ang buhay, mahinahon at malinaw, samantalang ang matatapat ay naghahangad ng Biyaya, espirituwalidad at Kaharian ng Diyos. Ang mga palalo ay halos hindi mapahihintulutan ang pagdurusa, at kadalasan ay hindi mawawala ang espirituwal na kagalakan at kapayapaan ng mababang-loob.

Ang mapagpakumbabang pamumuhay sa mundong ito, ngunit hindi mamumuhay sa mundong ito!

“Mapapalad ang mga maralita sa espiritu, sapagkat sila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.