Mga Huwad Kristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

At sinabi Niya, “Tiyakin na hindi kayo malilinlang; sapagkat marami ang paparito sa Aking pangalan, sinasabing, ‘Ako siya,’ at, ‘Malapit na ang panahon.’  Huwag kang pumunta sa kanila.” (Lucas 21:8)

“Kung may nagsasabi sa inyo, ‘Narito, narito ang Kristo,’ o ‘Nariyan Siya,’ huwag Siyang paniwalaan.  Sapagkat ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta ay babangon at magpapakita ng malalaking tanda at kababalaghan, upang malihis, kung maaari, maging ang mga hinirang.  Masdan, sinabi ko sa inyo nang maaga. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, ‘Masdan, Siya ay nasa ilang,’ huwag lumabas, o, ‘Masdan, Siya ay nasa loob ng mga silid sa loob,’ ay hindi sila naniniwala.” (Mateo 24:23-26)

“Sapagka’t ang Panginoon mismo ay babangon mula sa Langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at ng pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay magbabangon muna. Sa gayon tayo na buhay at mananatiling kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at gayon din tayo ay laging makakasama ng Panginoon.” (1 Tesalonica 4:16-17)

“Datapuwa’t tungkol sa araw na yaon at oras na yaon ay walang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang Anak, kundi ang Ama lamang.  Para sa pagparito ng Anak ng Tao ay magiging katulad ng mga araw ni Noe. Sapagkat tulad noong mga araw na yaon bago dumating ang baha, sila ay nagsisikain at umiinom, nagpakasal at nagpakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at hindi nila naunawaan hanggang sa dumating ang baha at dinala silang lahat; gayundin ang pagparito ng Anak ng Tao. Kung magkagayo’y magkakaroon ng dalawang lalaki sa parang; isa ay kinuha at isa ay kaliwa.  Dalawang babae ang gilingan sa kiskiskiman; isa ay kinuha at isa ay kaliwa.  Samakatwid, maging alerto, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung aling araw na darating ang inyong Panginoon.” (Mateo 24:36-42)

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.