Adan at Eba

______________________________________________________________

Hindi layunin ng Diyos na mamatay ang tao. Nilalang niya ang ating unang mga magulang, sina Adan at Eva, na perpekto ang isip at katawan; buháy pa sana sila hanggang ngayon.

Kung hindi sila kumain mula sa punong iyon, naipakita sana nila ang pagkamasunurin sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Naipakita rin sana nila na kinikilala nila ang karapatan ng Diyos na magsabi sa kanila ng dapat nilang gawin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.