Ipinadala Ako ng Diyos para Magkumpisal

______________________________________________________________

Dumating ako sa Estados Unidos noong Hunyo 1976, sa edad na 21, at regular na hinahangad ang sakramento ng Penitensiya, ngunit inisip ko kung ako lang ang makasalanan sa parokya, dahil madalas ako lang ang nagsisisi. Pagkatapos ay hindi ko regular na hinanap ang sakramento.

Noong Mayo 27, 2012, Linggo ng Espiritu Santo, ang bulag, batikang si Padre Patrick Martin ay bumisita sa aming parokya upang ipahayag ang isang misyon sa isang sister parish. Pagkatapos ay binigyan ako ng Ama sa Langit ng isang malinaw at malinaw na mensahe: “Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan kay Padre Patrick dahil “gusto kitang patawarin at pagpalain.

Sumali ako sa misyon at pinawalang-sala ako ni Padre Patrick sa mga kasalanan ko sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.