PASKO

______________________________________________________________

Diwa ng Pasko

______________________________________________________________

Maligayang Pagbati!

Ang Pasko ay ginugunita ang kapanganakan ni Kristo.

“Ngayon, ganito ang kapanganakan ni Kristo. Nang ang kanyang ina na si Maria ay ikakasal kay Jose, ngunit bago sila tumira, siya ay natagpuang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Si Joseph na kanyang asawa, dahil siya ay isang lalaking matuwid, ngunit ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan, ay nagpasya na hiwalayan siya nang tahimik. Ganito ang kanyang layunin, narito, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, ‘Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na iyong asawa sa iyong tahanan. Sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang batang ito ay ipinaglihi sa kanya. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.’

Hindi siya nakipagtalik sa kanya hanggang sa nanganak siya ng isang lalaki, at pinangalanan niya itong Jesus.” (Mat 1:18-22,25)

“Sapagka’t sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang batang ito ay ipinaglihi sa kanya,” ang sabi ng anghel kay Joseph, ay nagpapatunay sa pakikilahok ng Banal na Espiritu sa pagsilang ni Kristo, at “ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan,” patuloy ng anghel, pagpapahayag ng misyon ng pagtubos ni Kristo.

Ipinakikita ng ebanghelyo ni San Mateo na natugunan ni Kristo ang lahat ng mga propesiya ng mesyaniko. Isang Jewish nucleus lamang ang tumanggap sa Mesiyas, ngunit ang mga Gentil ay nagalak sa Mabuting Balita na ipinangaral ni Apostol Pablo at ng kanyang mga alagad.

“Ngayon ay may mga pastol sa rehiyong iyon na naninirahan sa parang at nagbabantay sa gabi sa kanilang kawan. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumiwanag sa palibot nila, at sila ay natakot sa matinding takot. Sinabi ng anghel sa kanila, ‘Huwag kayong matakot; sapagkat masdan, ipinahahayag ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na para sa lahat ng tao. Sapagkat ngayon sa lungsod ni David ay ipinanganak para sa iyo ang isang tagapagligtas na siyang Mesiyas at Panginoon. At ito ang magiging tanda para sa iyo: masusumpungan mo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban.’ At biglang nagkaroon ng maraming hukbo ng langit kasama ng anghel, na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi: ‘Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Kaya’t nagmadali silang pumunta at nasumpungan sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol, niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, gaya ng sinabi sa kanila.” (Lc 2:8-14,16,20)

Ang mga pastol ay nagmadali upang makita ang sanggol. Hindi sila nagdala ng mga regalo, dahil sila ay napakahirap, ngunit sumamba kay Jesus, at “nagbalik, niluluwalhati at pinupuri ang Diyos.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.