Eukaristiya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Sa pagkain kinuha ni Jesus ang ilang tinapay sa kanyang mga kamay. Binasbasan Niya ang tinapay at pinagputul-putol ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo at sinabing ‘Kunin mo ito at kainin ito. Ito ang aking katawan.’ Dinampot ni Jesus ang saro ng alak at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo at sinabing, ‘Kunin mo ito at inumin. Ito ang aking dugo, at sa pamamagitan nito ay ginagawa ng Diyos ang kanyang kasunduan sa inyo. Ibubuhos ito, upang maraming tao ang mapatawad sa kanilang mga kasalanan.'” (Mateo 26:26-28)

Pinasimulan ni Cristo ang Eukaristiya upang ipagpatuloy ang sakripisyo ng krus sa lahat ng panahon hanggang sa Kanyang Ikalawang Pagparito, at ipagkatiwala sa Simbahang Katoliko ang isang alaala ng Kanyang Kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli. Ang Eukaristiya ay sakramento ng pagmamahal, tanda ng pagkakaisa, bigkis ng pag-ibig sa kapwa, banal na salu-salo, pinagmumulan ng walang-hanggang Biyaya, at pangako ng hinaharap sa Langit.

Ang Banal na Mass o Eukaristiya ay nagtutulot sa mga Katoliko na makabalik sa buong Huling Hapunan ng Simbahan, Simbuyo ng Damdamin, Kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli, at tumanggap sa Kanya sa Komunyon sa ilalim ng mga species ng tinapay at alak. Sa Komunyon, pinangangalagaan tayo sa espirituwal at mas napapalapit tayo sa Diyos at sa Kanyang Simbahan. Ang tinapay at alak ay nagiging Cristo sa pamamagitan ng pambungad ng Banal na Espiritu sa bawat saligang Banal na Espiritu at ng Eukaristiya. Ang Simbahang Katoliko, tapat sa utos ng Manunubos, ay nakasalalay sa Huling Hapunan sa Kanyang alaala hanggang sa makabalik Siya nang maluwalhati.

Ang Eukaristiya ang pinakadakilang sakramento ng Simbahan, at ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa Kanyang mga tao.  Ibinibigay ni Cristo ang Kanyang sarili sa ating pagtatapon at inuutusan tayong isuko Siya para sa ating paglalaan.  Kapag nakikipag-usap tayo, binibigyan tayo ng Manunubos ng Buhay na Walang Hanggan at nagbabago tayo sa Kanya. Ang hangarin Niyang mahalin at ibigay ang sarili ay ang diwa ng Eukaristiya, dahil sa pagbibigay sa Kanyang Sarili sa atin, ibinibigay sa atin ni Cristo ang isang bahagi sa Kanyang Banal na Buhay.

Ipinakita sa atin ng ating Panginoon na Siya ay talagang naroon sa Eukaristiya.  Maraming Himala ang naganap sa panahon ng mahina ang Pananampalatayang Eukaristiya. Karamihan sa mga himala ay kasangkot sa mga incidences kung saan “ang Host ay naging laman at dugo.” Katoliko naniniwala na ang inilaang Host ay ang Katawan, Dugo, Kaluluwa at Kabanalan ng ating Panginoon, at ipinakita ni Jesus ang Kanyang Presensya nang mas nahahawakan sa pamamagitan ng mga himala.

Isang kamakailan-lamang na Eucharistic Himala ang naganap sa Buenos Aires, Argentina, noong 1996, sa ilalim ng pamumuno ni Cardinal Bergoglio, na ngayon ay Pope Francis:

“Sa pitong orasan sa gabi noong Agosto 18, 1996, sinabi ni Fr. Alejandro Pezet na Banal na Mass sa isang simbahang Katoliko sa isang simbahang Katoliko sa komersyal na sentro ng Buenos Aires. Nang matapos siyang mamahagi ng Banal na Komunyon, isang babae ang lumapit upang sabihin sa kanya na nakakita siya ng isang host sa isang kandelero sa likod ng simbahan. Pagpunta sa lugar na ipinahiwatig, nakita ni Fr. Alejandro ang defiled Host. Dahil hindi niya ito kayang ubusin, inilagay niya ito sa isang lalagyan ng tubig at inilayo ito sa tabernakulo ng Pinagpalang Sakramento.”

Pagsapit ng Lunes, Agosto 26, nang buksan niya ang tabernakulo, nakita niya sa kanyang pagkamangha ang Host ay naging isang madugong sangkap. Ipinaalam niya kay Cardinal Jorge Bergoglio, na nagbigay ng mga tagubilin para sa Host na maging propesyonal na retrato. Malinaw na ipinakita ng mga retratong kinunan noong Setyembre 6 ang Host ay naging isang fragment ng bloodied laman.  Sa loob ng ilang taon ang Host ay nanatili sa tabernakulo, at ang buong affairs ay itinago ng isang mahigpit na lihim. hanggang sa Cardinal Bergoglio nagpasya na suriin ang siyentipikong siyentipiko ng Host.

Ang Diyos ay Pag-ibig at Siya ay tapat.  Nilalabag natin ang ating kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan sa lupa, ngunit hindi Siya nagbabago. Kapag tumanggap tayo ng sakramento ng Penitensiya tayo ay nakikipagkasama sa Kanya, at mahal Niya tayo nang matindi tulad ng dati nating nagkasala.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.