Payo

______________________________________________________________

HANEP ANG SERMON NI PADRE

ANG BUHAY NI SAN MAXIMILIAN KOLBE

______________________________________________________________

Payo ang pinabanal na kaloob na di-pangkaraniwan, tamang paghatol, espirituwal na intuwisyon, at paglipat ng kontrol sa Banal na Espiritu sa mabilis na pagtugon sa di-inaasahan o mahirap na sitwasyon. Ang kaloob ay nangangailangan ng kalagayan ng biyaya upang ihalal ang pinakamainam na pagkilos para sa Kaluwalhatian ng Diyos at ng ating kaligtasan.

Ang pagpapatupad ng Fr. Maximilian Kolbe sa Auschwitz concentration camp sa panahon ng WWII ay isang kahanga-hangang halimbawa ng Payo. Kusa niyang isinumpa ang isang bilanggo ng isang bilanggo na maling isinumpa sa kamatayan para sa isang di-umano’y pagtatangkang makatakas sa isa pang bilanggo.

“Ang sampung ay pinili, kabilang na ang isang nakabilanggo sa pagtulong sa Polish Pagtutol. Hindi niya mapigil ang pagdadalamhati. ‘Mahihirap na asawa ko!’ paghikbi niya. Ano ang gagawin ng ‘mahihirap na anak ko?’ Nang sabihin niya ang sigaw na ito ng pagkabalisa, tahimik na lumapit si Maximilian, hinubad ang kanyang cap, at tumayo sa harapan ng kumander at sinabing, ‘Ako ay isang Katoliko na saserdote. Hayaan ninyong maganap ko ang kanyang lugar. Matanda na ako. May asawa siya at mga anak.'”

Nasaksihan din ng saserdote ang Katatagan ng Loob, at ang Bagong Utos na itinuro ni Cristo:

“Binibigyan kita ng bagong utos: mahalin ang isa’t isa. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo, gayon din naman dapat ninyong mahalin ang isa’t isa.”  (Juan 13:34)

Inihambing ni Fr. John ang Payo nang May Karunungan:

Kailangan dito ang pagninilay sa mga alternatibo bago piliin ang pinakamainam na gagawin, samantalang agad pinapayuhan ng Payo ang aksyon.  Sabi ni Cristo: “Datapuwa’t pagka sila’y iligtas, huwag ninyong isipin kung paano o ano ang inyong sasabihin: sapagka’t ibibigay sa inyo sa oras ding yaon kung ano ang inyong sasabihin.” (Mateo 10:19) Ang Payo ay kaagad at ang Karunungan ay analytical. Mapapayuhan ng isang marahas na tao ang kanyang mga kapitbahay anuman ang kalagayan ng biyaya, ngunit tatanggap ng kaloob na Payo at pinapayuhan ang kanyang kapwa, kung siya ay nasa kalagayan ng biyaya at handang tumanggap sa Banal na Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.