Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay ang ikatlong miyembro ng Holy Trinity, at ang pinaka-aktibo at hindi gaanong kilala na miyembro sa mundo. Nilikha niya ang mundo (Genesis 1: 2), pinamunuan si Jesus sa disyerto (Mateo 4: 1), lumapit sa atin sa Kumpirmasyon (Atos 8:18), ginagabayan ang Katoliko, at namamagitan para sa atin sa mga buntong-hininga na hindi natin maintindihan (Romans 8:26).

“Ngunit tatanggap ka ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo; at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa.” (Gawa 1:8)

“Gayon ma’y sinasabi ko sa inyo ang katotohanan: para sa inyo na ako’y aalis, sapagka’t kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo; ngunit kung ako’y yayaon, siya’y aking susuguin sa inyo. At kapag siya ay dumating, ay kaniyang kukumbinsihin ang sanglibutan ng kasalanan at ng katuwiran at ng paghatol; ng kasalanan, dahil hindi sila naniniwala sa akin; ng katuwiran, sapagka’t ako’y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; ng paghatol, sapagkat ang pinuno ng sanglibutang ito ay hinatulan. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa iyo, ngunit hindi mo matitiis ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan; sapagka’t hindi siya magsasalita sa kaniyang sariling kapamahalaan, kundi ang anomang kaniyang marinig ay kaniyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luwalhatiin niya ako, sapagkat kukunin niya ang akin at ipahahayag ito sa iyo. Ang lahat ng mayroon ang Ama ay akin; kaya nga sinabi ko na kukunin niya ang sa akin at ipahahayag ito sa iyo.” (Juan 16:7-15)

Ang Banal na Espiritu ay tinatawag na Espiritu ni Kristo (Roma 8:9), Espiritu ng Anak (Galacia 4:6), at Espiritu ni Jesus (Mga Gawa 16:7). Kasama sa iba pang mga titulo ang Mang-aaliw, Paraclete, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Katotohanan, Espiritu ng Pangako at Espiritu ng Pag-ampon.

Pinagtitibay ng Simbahang Katoliko ang mga dogma ng Banal na Espiritu:

• Siya ang Ikatlong Persona ng Banal na Trinidad.

• Kahit na talagang isang natatanging Persona mula sa Ama at sa Anak, ang Banal na Espiritu ay kaisa ng Ama at ng Anak. Ang tatlong diyos ay nagtataglay ng parehong Kalikasan.

• Ang Banal na Espiritu ay nagpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng henerasyon, kundi sa pamamagitan ng inspirasyon, mula sa Ama at sa Anak.

Ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa maraming paraan:

• Inihahanda nito ang mga tao sa pamamagitan ng biyaya upang ilapit sila kay Kristo.

• Ipinakikita nito ang Muling Nabuhay na Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang salita at pagtulong sa kanila na maunawaan ang mga misteryo ng pananampalataya.

• Ginagawa nitong naroroon si Kristo, lalo na sa Eukaristiya.

• Dinadala nito ang mga tao sa pagiging malapit sa Diyos.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.