Lumalalang Kasamaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Binanggit ng bibliya ang Pagtitindi ng Kasamaan sa Ang Katapusan ng Panahon.

“Ngunit tandaan mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mahihirap na panahon. Sapagka’t ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mamupuri, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi banal, hindi mapagmahal, hindi mapagkakasundo, masasamang tsismis, walang sarili. -pagpipigil, malupit, napopoot sa mabuti, taksil, walang ingat, palalo, maibigin sa kasiyahan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:1-4)

“Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami; at dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang magtitiyaga hanggang wakas ay maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas.” (Mateo 24:11-14)

Ang mga simbahang Amerikano ay halos hindi nakayanan ang mga tapat na naghahanap ng aliw at pagsasara pagkatapos ng Setyembre 11, 2001. Pumunta sa simbahan para sa Eukaristiya at Armor ng Diyos, dahil ang mga nagbabantang ulap ay tumataas sa abot-tanaw.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.