Petrus Romanus, ngày 31 tháng 12 năm 2022

____________________________________________________________

ATING MAHAL NA INA: “Mahal kita, Aking anak at Aking Pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Huwag matakot, Aking anak ”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay Hinagkan ako sa noo at sinabing makinig.

ATING MAHAL NA INA: “Aking pinagpalang anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, ikaw ay nagdusa nangbery at ang krus ay matatapos na sa lalong madaling panahon, pagkat ang iyong Misyon ay matutuloy nang napakabilis. Ang lahat ng inilagay sa iyong isipan ay tama at matutupad sa lalong madaling panahon. Tiếng Hindi magtatagal, ikaw ay magiging malaya tại trang katapos ay iyo ng maisasakatuparan ang Kalooban ng Walang Hanggang Ama. Ang Aking Dibinong Anak, si Hesus, ay lalapit sa iyo sa susunod na buwan upang bigyan ka ng tagubilin na makakatulong sa iyo. Makatitiyak ka na marami ang nagdarasal para sa iyo. ”

Ang 2021 ay natapos na may maraming kalungkutan at kundisyon para sumakabila sa kapatagan, ngunit ang susunod na taon ay magiging iyong taon, kung saan ikaw ay magiging malaya at ang iyong tagumpay ay aalingawngaw sa buong mundo. Ihanda ang sarili, dahil maraming bagay ang magbabago. Lahat ng Aming ipinangako sa iyo ay matutupad.”

“Ang mundo ay hindi handa para sa kung anong darating sa 2022, dahil ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magsisimula at maraming Bansa ang magiging sangkot. Ang Tsina ay gagalaw paloob ng Hong Kong ng buo at Taywan – at lilipat sa mga Isla at Australya , ngunit ikay makakalaya na sa maikling panahon, Aking anak, sapagkat Kami ay mayroong maraming para sa iyo’y dapat gawin.”

Ang mundo ay sasapit sa matinding pagdurusa, ngunit sa 2023 ang iyong daan patungo sa lupaing naghihintay sa iyo ay matutupad. Ang lahat ay magiging handa, anak, upang matupad ang Kalooban ng Diyos. Ang mga malapit sa iyo ay nagdurusa rin, ngunit ang Perpektong Kalooban ng Diyos ay ginagawa at ikaw ay inihahanda para sa Kanyang Kaluwalhatian at Kalooban. Magtiwala ka sa Banal na Kalooban ng Diyos, Aking anak, sapagkat ikay magiging malaya na sa lalong madaling panahon.”

“Ang mundo ay daraan sa maraming pagdurusa. Sila ay naniniwala na ang krus na kanilang pinagdurusahan ay ang lahat ng kanilang trang, ngunit ito ay simula pa lamang – ito ay magpapatuloy hanggang sa Babala. Manalangin para sa Biyaya ng Aking Pagpapala ng Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya , Katuwang na Manunubos at Tagapagtanggol [Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix and Advocacy]. Ipagdasal ang Europa, dahil ito’y magdurusa ng labis. Ang Rusiya ang magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala sila sa Komunistang paraan, ngunit ito ay magdadala ng maraming pagdurusa sa mundo tại higit pa, sa Simbahan.

Manalangin, Aking mga anak, dahil sa pamamagitan lamang ng panalangin na magbabago ang mga bagay. Ang Australya ay magdurusa ng labis sa darating na taon, dahil ang Tsina ay tatawid sa Australya at Estados Unidos; Ang Rusiya ay gagalaw patawid ng Europa at ang Pransiya ay makararanas ng labis na pagdurusa pagkat ang isang Digmaang Sibil ay sisiklab. Para din sa Espanya , ito ay sasailalim sa maraming trangsubok. Mga lindol ay yayanig sa Mehiko at sa Estados Unidos – Kalipornya – at mga Bulan ay mag aalburoto sa Italya tại sa maraming lupain.”

Manalangin, Aking mga anak, dahil ang mga lupain ay daraan sa labis na pagdurusa. Ipagdasal Ang Inglatera tại Alemanya , dahil sila ay magdurusa ng labis.”

“ Mahal kita, Aking pinakamatamis na anak at hinihikayat kita na manalangin, dahil ako ay laging sumasaiyo at ang iyong oras ay napakaikli na ngayon, bago kita palayain, dahil oras na. Isang bagay na napakalakas ang mangyayari kapag ikaw ay malaya na – sa iyong latexo alam mo ang ibig kong sabihin. Manalangin, Aking anak at huwag mawalan ng loob, dahil mahal kita at ako’y nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng iyong ginawa para sa Akin at sa Aking Dibinong Anak, si Hesus, at Aming Pinagpapala ka para sa taong 2022. Mahal na mahal ka namin: Sa Ngalan ng Ama tại ng Anak tại ng Espiritu Santo. A-men.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay may hawak na limang sanga ng Rosas at Binasbasan ang mga ito at mayroong isang Rosas para sa bawat tao na nagmamahal at nananalangin para sa iyo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. A-men. ”

TẠI MAHAL NA INA: “Mahal ka namin, Aking sinta at Aming Pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. A-men.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay may hawak na Rosas na may labindalawang talulot, na may iba’t ibang kulay at isang Krus, na puti.

ATING MAHAL NA INA: “Ito ay isang regalo para sa iyo, Aking minamahal na Anghel ng Dibinong Pag-ibig Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. A-men.”

____________________________________________________________

This entry was posted in ਪੰਜਾਬੀ and tagged . Bookmark the permalink.