IMPYERNO

______________________________________________________________

MGA MALING PANINIWALA SA IMPIYERNO!

______________________________________________________________

Naranasan ng video narrator malapit nang mamatay dahil sa labis na dosis ng magot. Ang ulat ay maaaring makatulong sa ilang kabataan na makawala sa magot at maging mas malapít sa Diyos. Dapat ipaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pinsala sa ipinagbabawal na magot at ang mga pakana ng mga tulak ng magot.

Ako ay hinarass ng isang tulak ng droga, ngunit lagi akong tumatanggi, at malapit na ring mamatay. Purong harmony ang naramdaman ko nang malapit nang umalis ang kaluluwa ko sa katawan ko . . . at isang mangingisda ang nagligtas sa akin!

Manatiling malapit sa Diyos upang maiwasan ang Impiyerno.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.