Kaligtasan ng mga Nawalang Kaluluwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga banal at taimtim na kaluluwa ay dapat magtrabaho upang mailigtas ang iba pang mga kaluluwa. Sila ay mga ordinaryong tao na nagmamahal sa kanilang kapwa, ngunit hindi nagsisimba, tumatanggap ng mga sakramento at kinikilala ang aking pag -iral. Kapag ipinakita ang aking pag -iral, agad nila akong yayakapin.

Napagtanto ng mga nawalang kaluluwa ang kanilang mga hinaing laban sa aking ama at natutuwa sa mga malubhang kasalanan. Kinokontrol ni Satanas ang mga kaluluwang ito, ngunit maaari lamang silang makatakas mula sa kanya at maligtas sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal at taimtim na kaluluwa.

Ang misyon ng aking mga kontemporaryong alagad ay mas malaki at mas kagyat kaysa sa misyon ng aking mga apostol nang umakyat ako sa langit. Ang iyong tungkulin ay i -convert ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin para sa aking bagong paraiso. Mahal ng aking Ama ang lahat ng mga makasalanan, at ang langit ay nagagalak sa kaligtasan ng bawat nawawalang kaluluwa.

Hesus

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.