Kaligtasan ng mga Nawalang Kaluluwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga banal at debotong kaluluwa ay dapat kumilos para sa kaligtasan ng ibang mga kaluluwa. Sila ay mga ordinaryong tao na nagmamahal sa kanilang kapwa, ngunit hindi pumunta sa Simbahan, tumatanggap ng mga sakramento at kinikilala ang Aking pag-iral. Kapag ipinakita sa kanila ang patunay ng Aking pag-iral, agad nila Akong yayakapin.

Ang mga nawawalang kaluluwa ay batid ang kanilang mga hinaing laban sa Aking Ama at ang kanilang kasiyahan sa mabibigat na kasalanan. Ang mga kaluluwang ito ay sinapian ni Satanas at kailangang tumakas mula sa kanya ngunit maliligtas lamang sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal at debotong disipulo Ko.

Ang aking mga kontemporaryong disipulo ay binibigyan ng napakalaking misyon, mas apurahan kaysa ibinigay sa aking mga apostol noong umakyat ako sa Langit. Ang iyong tungkulin ay ibalik-loob ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mga panalangin para sa Aking Bagong Paraiso. Mahal ng Aking Amang Walang Hanggan ang lahat ng makasalanan, at malaking kagalakan ang nangyayari sa Langit para sa bawat nawawalang makasalanan na naligtas mula sa apoy ng Impiyerno.

Hesus

______________________________________________________________

Malinaw na malinaw si Hesus tungkol sa ating misyon – sa kabila ng kadiliman at kapahamakan, dapat tayong makisali sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.