Luz de Maria, Enro 30, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

ENERO 30, 2022

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

ITO AY MGA PANAHON NG PAG-AALIS PARA SA SANGKATAO NA NAGHIHINTAY NG HINDI NALAMAN NA, KAHIT TANGGILAN NILA, TATAAS ANG ESTADO NA ITO SA MGA TAONG WALANG PANANAMPALATAYA NA HINDI NAGMAMAHAL AT HINDI SUMASA SA KABANAL NA TRINIDAD.

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

“Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,

Sino noon, sino ngayon, at sino ang darating”. (Apoc. 4:8)

Dakila ang Banal na Kapangyarihan para sa pagtubos sa iyo mula sa kasalanan! Sa henerasyong ito, tulad ng mga nauna, ang pagsuway ay naging sanhi ng malalaking kasamaan para sa sangkatauhan: ang tao ay naghimagsik laban sa Diyos at ang tao ay nabibiktima ng sarili niyang mga imbensyon.

HAWAK KA NAMIN SA HARAP NAMIN; ANG AKING MGA LEHIYON SA LAHAT NG MGA PANAHON AY INAAMBITA KO KAYO NA MAGING MGA GUMAWA NG BANAL NA KALOOBAN.

MAGPASIYA NGAYON NA HANAPIN ANG KALIGTASAN … at para dito kinakailangan na kayo ay maging mga nilalang ng hindi matitinag at matatag na Pananampalataya, na nauuhaw sa Kaligtasan ng buong sangkatauhan.

Ano ang mangyayari sa mga tao kung wala ang Banal na Presensya?

Ano ang mangyayari sa mga taong nahaharap sa kanilang budhi?

Mga tao ng Diyos, ang core ng Earth ay napapailalim sa hindi mahuhulaan na impluwensya ng araw, ang buwan at mga celestial na katawan na naglalakbay sa Kalawakan, na gumagala sa orbit ng Earth ng Earth, na nakakaapekto sa mga elemento sa Earth, at ang sangkatauhan ay nagdurusa kung ano ito. hindi naghirap noon.

Sa oras na ito dapat maging maingat sa dagat at maging mapagmatyag upang hindi makipagsapalaran. Ang mga elemento ay nagbago at sinasalakay ang Earth upang dalisayin ito.

Ang Earth ay patuloy na manginig mula sa kanyang kaibuturan, na naging mas mainit, at ang init ay tumataas sa ibabaw. Ito ay humahantong sa paggising ng mga natutulog na bulkan at ang pagtaas ng aktibidad ng mga aktibo, na pumipigil sa iba’t ibang bansa sa paggamit ng kanilang mga landas sa paglipad, at ang mga tao ay hindi makakarating sa kanilang tinitirhan hanggang sa muling maitatag ang mga bagong ruta.

Ang sangkatauhan ay tinatangkilik ang buhay na parang walang nangyayari sa ngayon. Ang sakit ay humahampas sa sangkatauhan at mananatiling naroroon, nagbabago at may mga bagong sakit na tatagal. Ang ilan ay kumakalat sa pamamagitan ng hangin dahil sa maling paggamit ng agham at hindi ito alam ng sangkatauhan.

Higit pa at higit pa mula sa Banal na Trinidad at mula sa Ating Reyna at Ina, ang sangkatauhan ay nakatuon sa mga makamundong kasiyahan, binabalewala ang mga Palatandaan at Senyales ng sandaling ito, iniiwan ang ipinapakita ng Langit.

Magkakaroon ng bukang-liwayway sa Europa at magkakaroon ng “Babel”… at ang lahat ng sangkatauhan ay magdurusa bilang resulta.

Dapat ipaalam ng mga anak ng Diyos sa kanilang sarili kung ano ang darating para sa sangkatauhan; ang pag-ibig sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagiging mananatili sa kamangmangan kung saan nabubuhay ang karamihan sa mga Tao ng Diyos.

I-INFORM ANG INYONG SARILI upang hindi maipagkaila ang hindi maikakaila at hindi maligaw sa tamang landas.

ANG PANANAMPALATAYA AT KATwiran AY HINDI NAGSASALUNGAT SA ISA’T ISA . Ang mga ito ay nasa kontradiksyon kapag ang ego ng tao ay tumagos sa isip ng tao at hawak ito sa isang patuloy na debate sa pagitan ng Pananampalataya at katwiran. Ang ego ng tao ay malakas sa ilang mga tao at ginagawa silang naliligaw sa landas.

Ah, Bayan ng Diyos, masasaksihan ninyo ang kapangyarihan ng mga elementong pinupukaw ng mga pagbabagong dinaranas ng Mundo sa kaibuturan nito. Mga pagbabagong dulot ng impluwensya ng araw, buwan at mga asteroid, na nagdudulot na ng mga pagbabago sa Magnetic Field ng Earth, na nag-aambag sa pagyanig ng mga tectonic fault sa Earth.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Sino ang lalaban sa mga darating na pagbabago?

Yaong mga hindi tumalikod o nag-aalinlangan sa pagpapahayag ng Pananampalataya…

Yaong mga naghahanda sa kanilang sarili sa Pananampalataya at ang pagtitiwala sa Banal na Awa ay mas malakas dahil sila ay naging kabahagi ng kadakilaan ng Banal na Trinidad…

Ang mga ito ay mananatiling matatag.

ITO ANG PANAHON NA DAPAT MONG PANATILIHAN ANG IYONG PAGTITIWALA SA BANAL NA PANGAKO.

“Magpasalamat kayo sa Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga kahanga-hangang gawa sa mga anak ni Adan!

Sapagkat sinira niya ang mga pintuang tanso at binasag ang mga halang na bakal.”

( Awit 107:15-16 )

Huwag matakot: kayo ay mga anak ng Kataas-taasan. Huwag matakot at panatilihin ang Pananampalataya.

Manalangin para sa buong sangkatauhan, manalangin.

SA AKING TABAK NA MATAAS PINAGPROTEKTAHAN KO KAYO.

San Miguel Arkanghel.

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Upang mas maunawaan ang salitang “Babel” sa Mensahe ni San Miguel Arkanghel ay iniuugnay ko sa iyo ang kanyang ipinaliwanag sa akin:

Ang salitang Babel ay nagmula sa pandiwang balbál na nangangahulugang lituhin. Sa kasong ito, hindi tao ang nagtatayo ng tore para maabot ang Diyos; sa kabaligtaran, ayaw ng tao ang Diyos sa Lupa at sa kanyang malaking kalituhan ay isinusuko niya kung ano ang sa Diyos sa isang piling tao upang mamuhay sa ilalim ng mga tuntunin nito sa lahat ng larangan.

Parehong sa salaysay ng Bibliya at sa sanggunian na ginawa ni San Miguel Arkanghel, naroroon ang pagmamataas, pagsuway at pagmamataas ng tao. Bilang resulta ng mga pagkakamaling ito, nagkaroon ng malaking kalituhan sa Tore ng Babel, dahil hindi nila maintindihan ang isa’t isa, kahit na sa loob ng mga pamilya. Ngayon ay nakikita natin na mayroong alitan sa loob ng mga pamilya mismo dahil sa panlabas na kapangyarihan na naghiwalay, hindi sa pamamagitan ng mga wika, kundi sa pamamagitan ng mga ipinataw na hakbang na alam nating lahat. Ito ang panahon kung kailan sa loob ng mga pamilya ang ilan ay tutuligsa sa iba; magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan dahil sa kalituhan ng tao dahil sa mga pangyayaring magaganap sa Earth at ang katotohanan na karamihan sa sangkatauhan ay nasa serbisyo ng Antikristo.

Maaaring may iba pang mga sanggunian o kahulugan hinggil sa salitang Babel, ngunit sa komentaryong ito ang angkop na kahulugan ang tinatalakay dito.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.