Luz de Maria, Pebrero 6 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

FEBRUARY 6, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

SA PAG-IBIG AT PANANAMPALATAYA SA MAKAPANGYARIHAN, MAGING BUHAY PARA SA BAWAT PUSO.

Inaanyayahan kita na tingnan kung ano ang nangyayari sa Earth at hindi tingnan lamang kung ano ang iyong nararanasan sa iyong square meter. Ang ganitong pagkabulag ay humahantong sa kamangmangan ng mga nagsasabing walang nangyayari.

Ang Mundo ay nalubog sa kadiliman. Ang kadilimang ito ay hindi nagmumula sa labas, ngunit mula sa kasamaan na namumuo sa loob ng tao.

Ikaw ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang pagtataksil ay sumalakay sa kapaligiran kung saan nabubuhay ang sangkatauhan, at ang huli ay tinanggap ito nang may kasiyahan, na humahantong sa matinding kawalang-hanggan. Sa pagkakilala sa mga tao at sa kanilang kahinaan para sa mga kasalanan ng laman, ang mga makademonyong espiritu ay gumawa ng mga estratehiya na nagpapakawala ng imoralidad, kaya’t nalampasan mo ang mga kasalanan ng Sodoma at Gomorra.

ANG KAWALAN NG PAGKATAO TUNGO SA PINAKASANTO TRINIDAD AT TUNGO SA ATING REYNA AT INA NG MGA HULING PANAHON AY NAKAKAGULAT , gayunpaman, makikita mo nang may kakila-kilabot at sindak ang sanhi ng Pagkahati ng Simbahan (1) .

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Ang hindi katapatan sa pagka-Diyos ay nagiging sanhi ng mga tao ng agham na mag-udyok na gamitin ang agham upang gumawa ng masama sa kanilang sariling mga kapatid.

Ang lakas ng militar ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan ay dapat mong katakutan, dahil hawak nila sa kanilang pag-aari ang mga sandata na hindi naipakita sa sangkatauhan at may malaking kapangyarihang mapanirang.

Ang mga pamilya ay binago sa mga lugar ng indibidwalismo at kalupitan, ng sakit at hindi ng edukasyon o pagmamahal: isang magandang resulta na inaasahan ng mga piling tao.

PATULOY ANG PAGHIHIRAP PARA SA LAHI NG TAO…

Kakaibang mga tunog ang nagmumula sa lupa, ito ay ang paglangitngit ng mga tectonic plate na naghahanda para sa malalakas na lindol. Ang lupa ay nalasing sa mga kasalanan ng mga henerasyon ng tao. Bilang bahagi ng sangkatauhan alam mong hinihintay mo ang kinatatakutang Ikatlong Digmaang Pandaigdig.

Mga tao ng Diyos, ang mga kapangyarihan ay nag-aalab sa isa’t isa. Ang mga digmaan ay nasa loob nila ng kanilang sariling mga interes at sa sandaling ito ay ang kakarampot na ekonomiya ng isa sa mga kapangyarihan ang namamayani, pati na rin ang pagnanais para sa pagpapalawak ng teritoryo ng isa pang kapangyarihan, na nagpalaganap ng ideolohiya nito sa buong Mundo, na nagpapasigla sa komunismo at panlipunan. mga rebolusyon, na sa wakas ay bahagi ng pasimula ng digmaan.

Bayan ng Diyos, ang sakit na lumalaganap sa buong sangkatauhan ay bahagi ng tahimik na digmaan na nagsimula ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig. (2)

Bigyang-pansin ang mga Palatandaan at Senyales: tingnan kung paano sinasalakay ng kalikasan ang lupa at dinadala ang tao sa paghihirap. Ang mga elemento ay hindi nagbibigay ng pahinga.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: magkaroon ng kamalayan na ang isang pagsasabwatan ay lilitaw laban sa ilang mga pigura ng tanyag sa mundo, na magpapakawala ng galit sa mga kapangyarihan.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin. Ang Roma ay magdurusa hanggang sa punto ng pagkahapo. Maghihirap nang husto ang Italy.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin nang walang pagpipigil; manalangin, aktibong sumusunod sa pagkakahawig ng Banal na gawain at pagkilos. Maging yaong mga nagsasagawa ng fraternity, pakainin ang inyong sarili ng Katawan at Dugo ng Ating Banal na Manunubos na naroroon sa Banal na Eukaristiya, mahalin ang Ating Reyna at Ina, magdasal ng Santo Rosaryo.

Ihanda ang inyong sarili na maging tunay na mga anak; higit sa lahat, maging mapagmahal, maging masunurin at panatilihin ang Pananampalataya kahit na natatakot ka sa iyong nakikita.

HUWAG MAWALAN NG PANANAMPALATAYA. MAGTITIYANG HINDI NALILIGAW SA MUKHANG MADALI AT LIGTAS.

Ang Bayan ng Diyos ay hindi kailanman nalulungkot. Handa kaming ipagtanggol ka laban sa mga kapangyarihan ng impiyerno upang hindi ka magpadala sa kasamaan.

PATULOY NA NAGPAPRESENTA ANG BANAL NA PAGPAPALA PARA SA MGA TAPAT NA ANAK NITO . Huwag matakot, ngunit sa halip ay hawakan ang katiyakan ng Banal na Kapangyarihan na higit sa lahat ng kapangyarihan.

Ang ating Reyna at Ina ay matatag na naninindigan sa sangkatauhan, na papasok sa kaguluhan, at sa pamamagitan ng Banal na Disenyo, siya ay sasabog sa sandali ng pagkatiwangwang bilang Ina ng Banal na Awa upang tulungan ang mga anak ng Diyos.

Kaisa ng mga Sagradong Puso, pinagpapala kita.

IHANDA MO ANG INYONG SARILI, MGA ANAK NG DIYOS, AT MAG-CONVER NA!

Tumanggap ng Pag-ibig mula sa Kaitaasan.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga propesiya tungkol sa pagkakahati ng Simbahan :

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/CISMA.html ]

(2) Mga propesiya tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig :

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/GUERRA%20MUNDIAL.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Nagkakaisa bilang Mistikong Katawan ni Kristo, manalangin tayo:

O pinaka maluwalhating San Miguel Arkanghel, prinsipe at pinuno ng makalangit na hukbo, tagapag-alaga at tagapagtanggol ng mga kaluluwa, tagapag-alaga ng Simbahan, manlulupig, pinagmumulan ng takot at takot para sa mga mapanghimagsik na espiritung impyerno:

Kami ay buong kababaang-loob na nagsusumamo sa iyo, ipagkaloob na iligtas mula sa lahat ng kasamaan ang mga kasama namin na lumapit sa iyo nang may pagtitiwala; nawa’y protektahan kami ng iyong paglingap, nawa’y ipagtanggol kami ng iyong lakas, at sa pamamagitan ng iyong walang kapantay na proteksyon nawa’y umunlad kami nang higit pa sa paglilingkod sa Panginoon; nawa’y palakasin kami ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay, lalo na sa pagtulog ng kamatayan, upang, ipagtanggol ng iyong kapangyarihan mula sa makademonyong dragon at sa lahat ng kanyang mga silo, kapag kami ay umalis sa mundong ito ay maiharap mo kami, malaya mula sa bawat pagkakamali, sa harap ng Banal na Kamahalan.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.