Luz de Maria, 9 Pebrero 2022

_____________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

PEBRERO 9, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/febrero.html ]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

NAGKAKAISA SA KRUS NG AKING ANAK, PINAGPALA KITA.

Ang Krus ng Aking Anak ay isang tanda ng Katubusan, bagaman hindi ito dumarating sa nilalang ng tao nang hindi ito hinahangad ng bawat tao mula sa puso at nalalaman kung ano ang dapat nilang gawin upang maging anak ng Aking Banal na Anak.

Tinatawag kita muli sa pagbabagong loob sa sandaling ito ng espirituwal na panganib kung saan ang Diyablo ay hindi lamang gumagala (cf. I Pet. 5:8) sa paligid ng Aking mga anak ngunit inaatake sila.

Ang pananampalataya ay gawain at pagkilos ng bawat sandali, na may halimuyak na kahawig ng gawain at pagkilos ng Aking Banal na Anak.

ANG HENERASYON NA ITO AY ESPIRITUWAL NA UMILIKOD … Patuloy silang nag-aalay ng suka sa Aking Banal na Anak (Aw 69:21). Madalas kong makita na ang Aking sarili ay naiinggit sa kanilang mga kapatid, na nagdadala ng mabigat na sama ng loob na halos yumuko sa kanila sa lupa.

Mga minamahal, magpakumbaba, sapagkat ang pagpapakumbaba ay nagbibigay ng karunungan (Prov. 11:2) para sa paglaki tulad ng trigo.

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

KINAKAILANGAN ANG CONVERSION PARA SA IYO … BILANG ISANG INA PINAG-PROTEKTAHAN KO KAYO, KUNG PAHAYAGAN MO AKONG GAWIN ITO.

Ang mga sandali kung saan ka nabubuhay ay hindi ang nakaraan, ngunit ang kasalukuyan.

Ang mga sandali kung saan ka nabubuhay ay hindi yaong sa hinaharap, ngunit ang iyong kinabubuhayan, kaya dapat kang mamuhay sa kasalukuyan, umuusbong bilang mga bagong nilalang, nabago at nauuhaw sa pagmamahal at kapatawaran ng Aking Banal na Anak na inialay sa ang Sakramento ng Kumpisal.

Mga tao ng Aking Anak, nagrereklamo kayo na hindi ninyo nakikita o nararamdaman ang Aking Anak…

Tanungin ang iyong sarili: karapat-dapat ka ba dito, o itinatag mo ba ang iyong Pananampalataya sa nakikita at pandinig? Nakalimutan mo na ang hindi nakakita ngunit naniniwala ay pinagpala. (Juan 20:29).

MAHALAGA PARA SA MGA TAO NA MAGING MAS PERCEPTIVE, DEEPER AT MORE INTUITIVE, NGUNIT ITO AY HINDI PERSONAL NA ACHIEVEMENT, MULA SA KASUNDUAN NG PINAKASANTO TRINIDAD.

Ang aking mga anak ay hindi pinatahimik ang kanilang mga sarili, nabubuhay sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay at ang kaguluhan ng mundo. Ang Aking Anak ay tumutugon sa Kanyang mga anak: Ang Aking Anak ay ang liwanag ng kaluluwa, Siya ang halimuyak ng kaluluwa, Siya ay malusog para sa kaluluwa, Siya ay hangin para sa kaluluwa, Siya ay pagkain para sa kaluluwa. ANG AKING ANAK AY KASAMA AT HINDI KA TUMIGIL.

Linangin ang Pananampalataya, pagmamahal, pagpapakumbaba, pag-ibig sa kapwa at palakasin ang iyong sarili para sa kung ano ang darating para sa sangkatauhan.

Ang tao ay nagpanday ng sarili niyang pagdurusa gamit ang sandata ng Diyablo: PAGSUWAY, ANG UGAT NG LAHAT NG KASAMAAN.

Bilang Bayan ng Diyos, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapatid, iwaksi ang makasalanan at ipahayag na kayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Pagdalisay ng sangkatauhan ngayon.

NAGDURUSA AKO BILANG ISANG INA … HINDI NAGBABAGO ANG MGA ANAK KO, HINDI NAGBABAGO, HINDI NAG-EFFORT.

Mabilis mong nakalimutan na ang araw at buwan ay nakakaimpluwensya sa Earth at sangkatauhan.

Nakalimutan mo na ang mga kaganapan ay humahampas sa sangkatauhan at patuloy mong makikita ang paghihirap ng tao.

Anong espirituwal na kaginhawaan ang ipapadala sa iyo ng Aking Anak sa gitna ng Dakilang Paglilinis! Ipapadala Niya ang Kanyang Anghel ng Kapayapaan (1) upang palakasin ka, kung hindi, mas mahirap para sa iyo na tiisin ang matinding sakit na nalalapit. Ngunit nagbalik-loob ba ang Aking mga anak?

Patuloy na lumago sa Pananampalataya; pakainin ang inyong sarili ng Katawan at Dugo ng Aking Banal na Anak.

Huwag matakot: sa Pananampalataya ang mga himala ay mas dakila.

Magmadali: ang conversion ay apurahan.

Pinagpapala kita sa Pangalan ng Aking Anak, pinagpapala kita ng Aking Pag-ibig.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga Pahayag tungkol sa Anghel ng Kapayapaan…

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang ating Ina ng Banal na Pag-ibig ay nagpapakita ng sarili sa bawat isa sa atin nang may dakilang kabutihan at awa…

Mahalagang huminto sa oras na ito; ito ay palaging nangyayari, ngunit higit pa ngayon kaysa dati. Kung hindi mo pa ito nagawa, mga kapatid: huminto at tingnan ang iyong sarili! Napakarami nating dinadala sa loob ng ating sarili at alam ng lahat ang kanilang sarili, ngunit gaya ng sinasabi sa atin ng Ating Ina, ito ang panahon para sa panloob na rebisyon.

Marahil ito ay naantala, ngunit hindi natin maaaring ipagpatuloy ang pagtingin sa ating sarili at paghingi ng pagsisisi, paghingi ng kapatawaran upang magpatuloy, gaya ng sinasabi ng ating Ina sa atin, bilang mga bagong nilalang, sa gayon ay natatanggap ang lakas na kailangan para sa mga darating na kaganapan, ngunit higit sa lahat para sa pagliligtas ng kaluluwa at pagtulong sa ating kapwa na makahanap ng paraan muli.

Amen.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.