Ang Paghahanda para sa Ang Pampublikong Ministeryo ni Hesus

______________________________________________________________

Ang aksiyon ay nagsisimula sa pagpapakita ni Juan Bautista, isang sugo ng Diyos na pinatotohanan ng banal na kasulatan. Itinuro ni Juan kay Hesus na ang binyag ay nangungusap mula sa Langit, na nagpapabatid kay Hesus na Kanyang Anak. Bumaba ang Espiritu kay Hesus na kalaunan ay magbibinyag “sa Banal na Espiritu.”

Ang pagtatanghal ni Hesus ay nagtapos sa Kanyang tagumpay laban sa pagsalakay ni Satanas.

___________________________________________________________

Ang pasimula ng evangelio ni Jesukristo, ang Anak ng Dios.

Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan;

Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas;

Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea, at nilang lahat na mga taga Jerusalem; at sila’y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan, na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya’y nangangaral, na nagsasabi, Sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kay sa akin; hindi ako karapatdapat yumukod at kumalag ng tali ng kaniyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig; datapuwa’t kayo’y babautismuhan niya sa Espiritu Santo.

At nangyari nang mga araw na yaon, na nanggaling si Hesus sa Nazaret ng Galilea, at siya’y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pagahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit, at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kaniya: At may isang tinig na nagmula sa mga langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak, sa iyo ako lubos na nalulugod.

At pagdaka’y itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya’y nasa ilang na apat na pung araw na tinutukso ni Satanas; at kasama siya ng mga ganid; at pinaglingkuran siya ng mga anghel. (Marcos 1:1-13)

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.