Ebanghelyo ni Marcos

______________________________________________________________

Saint Mark ay isinilang sa Cyrene, Libya, at namatay bilang martir noong Abril 25, 68, sa Alexandria, Egipto. Personal Niyang kilala si Kristo at naglakbay kasama nina Bernabe at Pablo sa maraming misyon sa relihiyon. Nagbalik-loob si Marcos sa maraming taga-Egipto sa Kristiyanismo, at itinatag ang Simbahan ni Alexandria.

Ang simbahan noong araw ay nagtipon sa bahay ng ina ni Marcos, kung saan nalaman ni Marcos ang mga turo ni Pedro tungkol kay Kristo. Binisita ni Marcos si Pedro sa kahilingan ni Pablo nang isulat ni Pedro ang kanyang unang sulat. Isinulat ni Marcos ang pinakamaikling pagtutuon ng ebanghelyo sa mga turo ni Hesus at pagtutuon sa Kanyang mga ginawa. Ang ebanghelyo ay kadalasang nakikitid sa ministeryo ni Kristo nang detalyado, na nagpapakita ng Kanyang mga ginawa sa isang malinaw na estilo bilang isang tanikala ng mga pangyayari na may malaking halaga sa kasaysayan, upang ipakita na nasagip ni Kristo ang sangkatauhang namatay sa krus.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.