Luz de Maria, Marso 7, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

MARSO 7, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal kong anak:

TANGGAPIN MO ANG AKING PAGPAPALA SA PANAHON NG GULO.

Kayo ay Aking Bayan at pinoprotektahan Ko kayong lahat. Tinatawagan kita na manatiling matulungin, sa isang estado ng espirituwal na pagkaalerto na humaharap sa mga patibong ng Diyablo laban sa iyo.

KASAMAAN NG PAGPAPAYABANG ANG LAHI NG TAO AT NANGUNGUNOD ITO, NA HINUNGO ITO SA MABUHAY NA KASALANAN, PAGSUWAY AT KAWALAN NG KATUNGDANAN SA IYONG MGA KAPATID. Kinansela ng masamang tagapayo na ito ang pagkatakot sa Akin at itinataas ang ego ng tao sa hindi maiisip na antas. Kung nais mong maging mapagmahal, dapat mong itaboy ang isang masamang kasama upang hindi nito gawing bato ang iyong mga puso.

Sa panahon ng Kuwaresma, tinatawagan ko kayo na suriing mabuti ang inyong mga sarili upang matimbang ninyo ang inyong mga aksyon at ang reaksyon na natatanggap ninyo mula sa inyong mga kapatid, at sa gayon ay magtagumpay sa pagkilala kung mayroon kayong ganitong sakit. Kung may pride ka, hindi ka mawawala kung balak mong magconvert.

ESPESYAL ANG KUwaresma na ito…

BINUKSAN KO ANG AKING AWA SA LAHAT NG AKING MGA ANAK UPANG MARAMI SA AKING MGA ANAK NA MAAARI AY PUMASOK DITO, DAHIL SA NANGYAYARI AT MANGYARI SA SANGKATUAN.

Ang Aking Espiritu ay nananatiling matulungin sa mabuting kalooban ng sangkatauhan, na aking tinatawag na maging mapayapa sa espirituwal.

SA GITNA NG MGA DAKILANG SAKIT NG TAO, IBIBIGAY KO KAYO NG MGA DAKILANG PANANALANG PANANALANGIN KUNG KAYO AY MAAWA AT MGA NILALANG NG PANANAMPALATAYA.

Ang pagmamahal sa iyong kapwa ay kailangang-kailangan (Mt. 22:37-39); gawing perpekto ang inyong sarili sa pagpapakumbaba. Gumawa ng nararapat na pagbabago sa iyong mga kapatid na lalaki at babae ngayon; huwag ipagpaliban hanggang bukas.

Aking mga tao:

ITO AY PANAHON NG MAGANDANG ESPIRITUWAL NA LABAN. Alam na alam mo na ang labanang ito ay nasa espirituwal na kaayusan (Eph. 6:12): ito ay sa pagitan ng mabuti at masama. Kailangan mong huminga ng mas maraming kabutihan hangga’t maaari upang ang kasamaan ay hindi makagat sa loob mo at maging hilig mong isuka ang mapanlinlang na kasamaan ng mapang-api ng mga kaluluwa sa iyong mga kapatid.

NARARANASAN MO ANG MGA BUNGA NG PAGSUWAY TUNGKOL SA KAHILINGAN NG AKING INA.

Ang aking mga anak na matigas ang puso ay patuloy na ikinubli ang Aking Ina at hindi Siya pinansin…

Iyan ang nais ng Diyablo, at ipinagkaloob ito sa kanya ng sangkatauhan…

Aking Bayan, kilalanin Ako sa Banal na Kasulatan. Ito ay kinakailangan para sa Aking Bayan na makilala Ako, upang suriin ang Aking Salita (Jn. 5:39) at sa gayon ay sumasailalim ang bawat sandali sa katuparan ng Aking Salita, bilang mga saksi sa Ebanghelyo.

Halika rito! Nais Kong pakainin ka ng Aking Katawan at Dugo, at bilang mga saksi sa Aking Kalooban, kailangan mong panatilihin ang isang matatag, kumbinsido at napagbagong loob na pananampalataya.

Dahil sa nalalapit na, kinakailangang palakasin ang Pananampalataya ng Aking Bayan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Akin sa Eukaristiya at sa pamamagitan ng panalangin ng Banal na Rosaryo , paghawak sa Kamay ng Aking Ina.

MAGIGING TAGUMPAY ANG AKING BAYAN.

ANG AKING KRUS ANG NAGBIBIGAY NG TAGUMPAY SA AKING MGA ANAK, HINDI SANDATA.

Manalangin, mga anak, manalangin para sa France : ito ay magdurusa dahil sa digmaan.

Manalangin, mga anak, manalangin: mararanasan ninyo ang mga kakila-kilabot ng kahalayan ng tao .

Manalangin, mga anak, manalangin para sa Espanya : ito ay dadalhin sa pamamagitan ng pagkabigla.

Manalangin anak, manalangin para sa Italya : ang mga ilog ng dugo ay dadaloy sa tubig ng mga ilog nito.

Manalangin mga bata, manalangin: Ang Tsina ay babangon laban sa Russia, sa pagkamangha ng mundo.

ANG AKING INA AY AKING YANANG BAYAN AT DALHIN NIYA SA IYO ANG AKING ANGHEL NG KAPAYAPAAN.

Mga anak ko:

TANGGAPIN MO ANG AKING PAGPAPALA, SA PANGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO. AMEN.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Tingnan natin kung paano ipinahayag sa atin ng Langit noong nakaraang mga taon kung ano ang ating nararanasan ngayon:

Mga anak, ihanda ninyo ang inyong sarili, magbalik-loob. Ang ipinahayag sa iyo ng Aking Anak at ng Inang ito, ay ibibigay sa isang kisap-mata. “ANG KUWARESMA AY PANAHON NG PAGPAPASAYA”: HUWAG KALIMUTAN ITO. Hindi ko nais na takutin ka: binabalaan kita upang manatili kang gising, upang madaig mo ang tukso. ANG PINAKASANTO BIRHEN MARIA, MARSO 3, 2010


Nilapastangan ng Aking Bayan ang pananampalataya na ipinangako nila sa Akin sa mga Sakramento, at ngayon ay hindi nila Ako nakikilala. Ang pagmamataas ng tao ay nagpapanatili sa kanila sa hindi maisip na kahalayan; ang kanilang mga pandama ay ginagamit upang patuloy na magkasala, sa kanilang sariling malayang kalooban. ATING PANGINOONG HESUKRISTO, MAY 22, 2010


Kahit na nabubuhay ka sa gitna ng digmaan, kahit na nakakaramdam ka ng gutom sa iyong sariling laman, nawa’y huwag manghina ang iyong pananampalataya. ANG PINAKASANTO BIRHEN MARIA, DISYEMBRE 8, 2010


Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Balkan: inihahanda ang mga estratehiya para sa digmaan. ST MICHAEL THE ARCHANGEL, SETYEMBRE 26, 2021


VISION KASUNOD SA MENSAHE NG KABANALAN NA BIRHEN MARIA, DISYEMBRE 1, 2010

Pinahintulutan ako ni Inang Maria na makakita ng isang pangitain:

Nakita ko ang maraming tao na nakikipaglaban sa isa’t isa: mabilis na dadaloy ang dugo sa Roma , sa France at sa England . Nakikita ko ang sakit, tulad ng isang anino na nagdadala ng panaghoy sa mundo at pagpatay para sa kapakanan ng isang maliit na tinapay …

Nakikita ko ang Mahal na Birheng Maria na nakadamit ng pagluluksa (sa itim). Siya ay sumisigaw sa Kabanal-banalang Trinidad para sa lahat ng mga tao. Siya ay lumalaban sa mga puwersa ng masamang papalapit na tao.

Nakikita ko ang mga legion ng mga demonyo. Sinamahan ni San Miguel Arkanghel si Inang Maria. Nakikita ko silang nagtagumpay sa dulo kasama ng Simbahan, ngunit pagkatapos lamang ng mahabang paglilinis na kinasasangkutan ng isang malaking salot na dadaan sa buong Mundo. Hindi ito basta bastang salot – ito ay salot ng digmaan, ng karamdaman, ng espirituwal na pag-atake at pagdurusa. Ang sakit ni Inang Maria ay tumagos sa aking pagkatao…

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.