Nagbangon Panginoon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nakatala sa Bagong Tipan ang labing-isang pagpapakita ng Nagbangong Panginoon.

• Kay Maria Magdalena sa libingan. (Juan 20:11-18)

• Sa ilang kababaihan, “ang isa pang Maria,” Salome, Joanna, at iba pa, pagbalik nila mula sa libingan. (Mateo 28:1-10)

• Kay Simon Pedro sa araw ng Pagkabuhay na Mag-uli. (Lucas 24:34); (I Mga Taga Corinto 15:5)

• Sa dalawang disipulo papuntang Emaus sa araw ng Pagkabuhay na Mag-uli. (Lucas 24:13-35)

• Sa sampung apostol (si Thomas na hindi nagsi) at ang iba “kasama nila,” sa Jerusalem sa gabi ng Pagkabuhay na Mag-uli. (Juan 20:19-24)

• Muling naroon ang mga apostol (si Thomas na naroon) sa Jerusalem. (Marcos 16:14-18); (Lucas 24:33-40); (Juan 20:26-28); (I Mga Taga Corinto 15:5)

• Sa mga disipulo pangingisda sa Dagat ng Galilea. (Juan 21:1-3)

• Sa labing-isang apostol, at sa itaas 500 kalalakihan nang sabay-sabay, sa isang itinalagang lugar sa Galilea. (I Mga Taga Corinto 15:6)

• Kay Santiago, ngunit hindi natin alam ang mga sitwasyon. (1 Mga Taga Corinto 15:7)

• Sa mga apostol bago ang pag-akyat sa akyat. Sinamahan nila si Cristo mula Jerusalem hanggang Bundok ng Olibo, at doon nila Nakita Siyang “hanggang sa matanggap Siya ng ulap mula sa kanilang paningin.” (Marcos 16:19); (Lucas 24:50-52); (Ang Mga Gawa 1:4-10)

• Kay Pablo sa Damasco. Ipinaalam Niya ang pagpapakita ng nagbangong Tagapagligtas. (Ang Mga Gawa 9:3-9, 17); (1 Mga Taga Corinto 15:8; 9:1)

Madalas kausapin ng ating Panginoon ang Kanyang mga disipulo. Hinipo Nila Siya (Mateo 28:9); (Lucas 24:39); (Juan 20:27), at kinain Niya ang tinapay kasama nila. (Lucas 24:42-43); (Juan 21:12-13)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.