Petrus Romanus, Abril 15, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-15 NG ABRIL, 2022

MABUTING BIYERNES

WILLIAM: Kaninang umaga nagkaroon ako ng Vision, na tumupad sa bahagi ng Vision na mayroon ako kahapon noong Huwebes Santo. Inaasahan ko ang Mensahe mula kay Jesus, na sinabi sa akin ilang araw na nakalipas na matatanggap ko, ngunit nakalimutan ko.

Kagabi ay nasa Ireland ako sa isang pulong kasama ang Tagakita, si Christina Gallagher . Nang matapos ang pagpupulong ay naglalakad siya palayo sa karamihan. Huminto siya at tinawag ako bukod sa lahat. Kasama ko ang aking asawa at si Bishop Broussard. Ito ay isang pambihirang pagpupulong. Sinabi ni Christina na ako ay magiging Huling Papa sa napakaikling panahon. Kinausap niya ako tungkol sa maraming bagay, tungkol sa isang napakalalim na pagpupulong. Ito ay mahusay na. Nagpatuloy ang Vision sa umaga nang kausap ko siya noong 6:45 am. Kinausap ako ni Jesus at sinabing hindi ko nakalimutang magkaroon ng Aparisyon, dahil ito ay Kanyang Kalooban. Ngayon ay bibigyan ako ni Hesus ng Mensahe para sa mundo.

4:39 am na. Papalapit na si Saint Michael. Dalawang Dakilang Anghel ang nakatayo kasama niya – sina Saint Gabriel at Saint Raphael. Binati ako ni Saint Michael at sinabi:

SAN MICHAEL: “Malapit nang dumating si Jesus.”

WILLIAM: Si San Miguel, San Gabriel at San Rafael ay gumagawa ng Tanda ng Krus:

SAINTS MICHAEL, GABRIEL & RAPHAEL: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM:   Ang White Cross ay kumikinang nang husto. Dumaan si Hesus dito at lumuhod ang mga Anghel.

Si Hesus ay nakasuot ng purong puti. Nakikita ko ang Kanyang mga Kamay at Paa na may bukas na mga Sugat, gayundin ang Kanyang Sagradong Puso. Binati ako ni Jesus at sinabi:

ATING PANGINOON: “Magpatuloy sa pagsulat, Aking banal na Anak.”

WILLIAM: Ginawa ni Hesus ang Tanda ng Krus:

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si   Jesus ay nakangiti sa akin at sinabi:

ATING PANGINOON: “Pinagpapala Kita: + Hinahalikan Ko ang iyong malungkot na puso na puno ng labis na kalungkutan, ngunit alam mong mabuti, Anak Ko, ang iyong kalungkutan ay mapupuno ng kagalakan, sa lalong madaling panahon, dahil ang iyong paglaya at muling pagkabuhay ay malapit nang dumating.”

“Aking minamahal na anak, ang mundo ay pumapasok sa Pasyon at ganap na pagbabago, kung saan ang sangkatauhan ay maghahangad ng kapayapaan, dahil hindi nila ito natanggap gaya ng inaasahan, na naniniwalang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan, nang hindi umaasa sa tulong ni Jesus. Minamahal kong mga anak, hindi ko ba binigyan ang sangkatauhan ng daan upang makatanggap ng buhay ng kapayapaan at kaligayahan – sa kabila ng iba’t ibang mga krus na kanilang natatanggap sa buhay – upang sundan ang landas ng pag-abot sa Banal na Kalooban.”

“Aking mga anak, Aking mga anak: pinili ninyong sundan ang landas ng mundo, hinahanap ang lahat ng bagay na umaakay sa sangkatauhan palayo sa Diyos – palayo sa Akin, ang inyong Banal na Tagapagligtas – ngunit mga anak, kailangan ninyong pagnilayan ang inyong buhay, dahil nararating ninyo ang isang napakahalagang panahon para sa sangkatauhan.”

“Mahal Ko kayo, Aking mga anak at hinahanap ang inyong kaligayahan at isang buhay na puno ng kagalakan at kapayapaan. Ang oras ay NGAYON – hindi bukas – kaya’t mangyaring magtanong ngayon, habang ang oras ay tumatakbo para sa sangkatauhan.”

“Isinasabuhay Ko muli ang Aking Pasyon, dahil napakarami sa kanila ang nagpabaya sa kanilang sarili sa mga tuksong ibinigay sa tao, ng mga masasama. Pakiusap, mahal na mga anak, kailangan lamang ninyong manalangin at humingi sa Akin. Malapit na ang daigdig sa isang Digmaang Pandaigdig , dahil maraming lupain ang masasangkot – hindi lamang ng Russia, kundi lalo na ng masasamang espiritu na kumokontrol ngayon sa mundo, na naghahanda sa sangkatauhan para sa kontrol ng Antikristo .

“Alamin ito, Aking mga anak, kapag ang mundo ay nasa digmaan, ang Aking mga anak ay babaling sa Akin, ngunit pagkatapos ay ang Dakilang Babala ay darating na ikagulat ng marami. Ang digmaan ay sumiklab sa Poland at sa lahat ng mga bansa sa Hilaga , kung saan ang France ay sasabak sa digmaan, kung saan ang Espanya ay sinalakay at ang Alemanya ay kinakaharap.”

“Mag-ingat sa Italya , dahil sorpresa itong dadalhin ng Communist Forces . Aatakehin nang husto ang Roma . Aagawin ang Vatican .”

“ Sasalakayin ng mga bansa sa Gitnang Silangan ang Espanya , ngunit ang mga Kristiyano ay magiging martir. Magbubukas ang digmaan sa Africa , sa Timog Amerika ; sumiklab ang digmaan sa Asia , kung saan lilipat ang China sa Russia at maraming lupain at sa iyong bansa, Australia .”

“Ngunit alam mong kapag nasakop na ang mga bansa ng USA at Canada , malalaman mo na ang mundo ay magkakaroon ng malubhang problema; na ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magpapatuloy sa maikling panahon at ang daigdig ay dadagsain ng isang Asteroid . Hindi nagtagal pagkatapos noon ay ibibigay ang mga palatandaan para sa Dakilang Babala . Ang Dakilang Babala ay magbibigay sa sangkatauhan ng anim na linggo upang magbalik-loob sa Akin, o mawawala.”

“Si Satanas ay aalisin mula sa panahon ng Babala at hindi niya magagawang tuksuhin ang sangkatauhan sa loob ng anim na linggo .”

“Dapat magbago ang sangkatauhan, o mawala. Pagkaraan ng anim na linggo, si Satanas ay muling pakakawalan at ang Antikristo ay magkakaroon ng hugis ng isang dakila at magiliw na Pinuno. Malalampasan siya ng sangkatauhan.”

“Tandaan, Aking mga anak, ang oras ng inyong pagsagot ay ngayon na. Huwag kalimutan ang pinakamakapangyarihang Babae na makakatulong sa iyo at iyon ay ang Aking Minamahal na Ina , si Maria at Reyna ng lahat ng Puso . Hinihiling Ko sa Aking mga anak na mag-isip nang mabuti at manalangin.”

“Aking Banal na anak, William, binigyan kita ng isang Pangitain kagabi at kaninang umaga, kung saan mo nakilala ang Tagakita, ( Christina Gallagher ). Ang Pangitaing ito ay upang palakasin ka, dahil siya ay isang tunay na Tagakita. Malaki ang tiwala niya sa iyo. Makikilala mo siya kapag nabaligtad ang iyong kaso, dahil maglalakbay ka sa Ireland at maraming bansa sa Europa , upang ihanda sila sa mga darating na kaganapan.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil kailangan ninyong basahin ang Mga Mensahe, na ibinigay pa kay Christina at sundin ang ibinigay Ko at ng Aking Banal na Ina sa kanya.”

“Mahal kong mga anak, muling basahin ang Mga Mensahe na ibinigay sa inyo sa buong mundo at lakasan ninyo ang loob. Ipagdasal ang mga taong nagdurusa sa mga bansa ng digmaan – Ukraine – at lakasan ang loob, dahil alam mong Mahal ka ni Hesus at ni Maria.”

“Sa lalong madaling panahon ang isang napakalakas na Lindol ay yumanig sa Indonesia at China . Ipagdasal ang Aking mga anak upang sila ay magising.”

“Mahal kong anak, Mahal na mahal kita. Huwag kang matakot, dahil Kami ng Langit ay Mahal na mahal ka at binabantayan ka. Magkakaroon ka ng magandang balita sa lalong madaling panahon at ikaw ay palalayain at pauwiin.”

“Pinagpapala kita at ang lahat ng iyong minamahal at ang mga nagmamahal sa iyo. + Pinagpapala kita, Aking Banal na anak – Ipinapadala Ko sa iyo ang isang Pagpapala. + Ipinapadala sa iyo ng Aking Banal na Ina ang Kanyang Pagmamahal. Manatiling malakas at manatili sa kapayapaan: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako ang inyong Hesus, Hari ng inyong mga puso. Huwag kang matakot, dahil magkakaroon ka ng maraming ganoong mga Pangitain. Mahal kita, Aking Anghel ng Banal na Pag-ibig .”

“Sa ilang sandali, maraming mga tao ang makakaunawa kung bakit tinawag kita nitong pinakamahalagang Pamagat.”

WILLIAM: Tatlong beses akong pinagpapala ni Hesus:

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. (tatlong beses). Sumainyo ang kapayapaan + Mahal na mahal kita.”

[Tingnan ang website ni Christina Gallagher: http://www.christinagallagher.org/en/ ]

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.