Luz de Maria, 13 Marso 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

MARSO 13, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/ ]

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG PRINSIPE NG HEAVENLY LEGIONS IKAW AY IBINABIGAY KO AT IBAHAGI SA IYO ANG BANAL NA SALITA UPANG IYONG MAIHANDA ANG INYONG SARILI.

Ikaw ay minamahal ng Banal na Trinidad at ng Aming Reyna at Ina ng mga Huling Panahon.

HARAPIN MO ANG MGA PAGSUBOK SA LAHAT NG LUGAR, PERO HIGIT SA LAHAT SA PANANAMPALATAYA.

Mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, mamuhay ngayong Kuwaresma nang may kamalayan na hindi pa ninyo ito ipinamuhay noon. Nasa harap mo ang Banal na Awa upang ikaw ay makabawi.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG IGLESIA DAPAT KAYONG PATAKARIN ANG INYONG SARILI SA PANANAMPALATAYA. Ang mga alipores ng Antikristo ay magpapataw ng isang bagong relihiyon bilang isa lamang at totoo. Dapat kong ipahayag sa iyo na ito ay hindi totoo, ni ito ay nagmula sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ngunit ito ay ipinanganak mula sa mga laman-loob ni Satanas mismo, nilikha upang ang Antikristo ay maaaring mangibabaw sa iyo. Ito ay darating, puno ng pagpapataw sa pamamagitan ng puwersa, pag-uusig, hindi pagkakasundo, kasinungalingan, poot at pagtataksil.

MAGBABALIK ANG MGA KRISTIYANO SA MGA CATACOMB KUNG SAAN MAY TUNAY NA LIWANAG NA HINDI MAPATAY NG DIABLO.

Mas pinipili ng taong walang pananampalataya na tanggihan ang mga Propesiya (I Thess 5:20) kaysa tanggapin ang nararanasan na ng ilan sa sangkatauhan: ang sakit ng digmaan, hindi inaasahang kamatayan, kawalan ng katarungan, takot.

Bilang Prinsipe ng Heavenly Legions, dapat kong patunayan sa iyo na ang digmaan ay hindi isang salita, ngunit masakit at madugong mga gawa, ng mga plano na inihanda upang salakayin ang Europa at bahagi ng Amerika kasama ang ilang mga isla at ilang mga bansa sa Silangan. Ang mga tao ay magiging mga dayuhan na gumagala mula sa bansa patungo sa bansa. Mahuhuli sila ng hindi man lang iniisip. Darating ang mga mang-uusig nang hindi inaasahan at tulad ng isang salot ay sasalakayin sila sa pamamagitan ng hangin at lupa sa kanilang pagnanais na sakupin ang Europa , na maabot ang iba’t ibang bansa.

Ang mga tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay patungo sa taggutom dahil sa digmaan, na parang isang salot na laganap sa bawat bansa.

INAANYAYA NIYO NA SERYOSO ANG MGA KASALUKUYANG PANGYAYARI. Ang mga ito ay kumakalat habang ang pagtataksil ay nangyayari sa bawat lugar, lalo na sa Balkans, kung saan ang pagtataksil at kamatayan ay dumarating.

Ang mga tao ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo ay magiging mga dayuhan, na gumagala sa iba’t ibang lugar ayon sa hindi mapigilan at walang humpay na pagsulong ng galamay ng digmaan.

Nagsasalita AKO SA IYO NG MGA SALITA NA TIYAK: ang panahon ay tila mahabang taon para sa iyo na humaharap sa paghihirap ng tao na kailangan mong mabuhay.

Dapat kayong maging handa, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

HANDA NA HARAPIN HINDI LAMANG ANG GALIT NG KALIKASAN KUNDI BIGLANG PAGLILIPAS MULA SA MGA BANSA KUNG SAAN KA TINIRAHAN, DAHIL SA BIGLAAN AT HINDI INAASAHANG PAGSASABOS.

Ang Europe ay tatamaan sa iba’t ibang lugar. Ang pagsalakay ng mga bansa ay magiging biglaan, ito ay hindi inaasahan – gagawin mo ang iyong negosyo nang marinig at makita mo ang mga eroplano sa itaas mo at ang mga sandata ng digmaan na pumapasok sa iyong mga bansa.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Manalangin, manalangin nang walang tigil para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, tungkol sa taggutom sa planeta at para sa mga inosenteng nagdurusa.

Maging mga nilalang ng mabuti, dumalo sa Eukaristikong Pagdiriwang , parangalan ang Ating Reyna at Ina .

Maging mga nilalang ng Pananampalataya , palakasin ang isa’t isa. Bawat isa sa inyo ay templo (I Cor 6:19) at isang malaking kasalanan ang kumilos sa gawa o salita laban sa isang kapatid.

Maging maingat upang hindi mas magdusa sa Babala .

Bayan ng Ating Reyna at Ina, ang mga tao ay hinuhusgahan sa pag-ibig. Kaya’t maging pag-ibig at ang iba ay idadagdag sa iyo.

Pinagpapala ko kayo ng pagpapalang natatanggap ko mula sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Dapat tayong manatiling matulungin upang hindi malito. Bigyang-pansin natin ang relihiyon na ihaharap sa atin bilang nag-iisa, at hindi natin dapat tanggapin, dahil ito ay masama.

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.