Luz de Maria, Abril 22, 2022

__________________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

ABRIL 22, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Ikaw ay patungo sa pagdiriwang ng Divine Mercy.

DAPAT MAGKAISA ANG BAYAN NG DIYOS. ANG EVANGELIZATION AY ISANG KARANIWANG DAHILAN, ISANG PATULOY NA PAGSASANAY NG PAG-IBIG SA PRATERNAL.

Kayo ay mga manggagawa sa ubasan at dapat kayong gumawa sa bukid na ipinagkatiwala sa inyo, sa pagkaalam na sa ubasan ay may iisang Panginoon at Guro. (cf. Jn 15:1-13).

ANG BAYAN NG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO AY TINAWAG UPANG PANATILIHIN ANG PERSONAL NA KAPAYAPAAN AT IPALIWANAG SA KANILANG MGA KAPATID . Yaong mga walang panloob na kapayapaan ay walang karunungan upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng mga bagyo.

Maging magalang sa isa’t isa; manalangin sa Ating Reyna at Ina ng Katapusan ng Panahon.

MGA BAYAN NG DIYOS, SA KASALUKUYAN AY IPINAHONG NG DIABLO ANG ILANG MGA TAO NG LASON, NA NAGLALAYONG MAGBUO NG PAGKAKAISA SA KANILA.

Ipagdasal na tulungan ka ng Aming Reyna at Ina at maging tagapagdala ng tunay na kapayapaan, dahil “sa bawat isa na pinagbigyan ng marami, marami ang hihingin” (Lc 12:48).

Sa panahong ito na ang sangkatauhan ay nakakakita sa maliit na sukat, inaanyayahan ko kayong tumingin sa mata ng isang agila sa lahat ng nangyayari. Alam na alam mo na ang mga nangingibabaw sa sangkatauhan ay pinapanatili kung ano ang pabor sa kanila at sinisira ang institusyon ng Simbahan ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo. Kaya’t maging mga nilalang ng kapayapaan na gumagawa nang buong pagmamahal sa mga bukid ng Hari, upang hindi kayo malito sa mga pangsirang damo.

Pinagpapala kita, Bayan ng Diyos. Ang Aking Heavenly Legions ay patuloy na nagbabantay sa iyo.

San Miguel Arkanghel

__________________________________________________________________


MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

ABRIL 22, 2022

Minamahal kong Bayan:

PINAPAPALA KO KAYO NG AKING PUSO, KUNG SAAN ANG AWA AY NAG-UUMAPAS SA AKING MGA ANAK.

Inaanyayahan kita na magtrabaho at kumilos para sa kabutihan.

Inaanyayahan Ko kayong magbigay ng anyo sa Aking Pag-ibig upang ang Aking Awa ay mabuhos nang sagana sa Aking Bayan. Ang Aking Awa ay nakatayo sa harap ng bawat tao, na nagnanais na matanggap ng lahat ng Aking Sariling.

Aking mga tao:

MAGKANLONG SA AKING WALANG HANGGANG AWA, PINAGMUMULAN NG KAPATAWARAN AT PAG-ASA SA LAHAT NG AKING MGA ANAK, BULOK NG PAGBABAGO SA MGA NAGSISISI, BIYAYA NA NAGMULA SA AKING ESPIRITU SANTO HANGGANG SA PUSO NG BAWAT ISA SA INYO UPANG IYONG MATATANGGAP ANG AKING PANUKALA. BAWAT ISA SA IYO AY NAGHAHANAP.

Hindi ipinagkakait ang Aking Sarili sa mga makasalanan, lalabas Ako upang salubungin sila dala ang masaganang balsamo ng Aking Kapatawaran upang ang pag-asa sa Aking Awa ay hindi mapigil ng pag-iisip ng tao.

Pumupunta Ako sa nagsisisi na makasalanan, sa makasalanang nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan, sa taong nalulungkot sa pagkakasala sa Akin, sa taong nagpasyang mag-alok sa Akin ng matatag na layunin ng pagbabago.

Naghihintay Ako nang may Aking walang katapusang Pasensya para sa mga makasalanan na nakadarama ng walang pag-asa na hinahatulan at hindi karapat-dapat sa Aking Awa na nag-aapoy sa pagmamahal para sa mga anak Kong ito. Hinahanap sila ng Aking Ina, paulit-ulit silang tinatawag na lumapit sa Akin.

Ako ay Maawain at ang Makatarungang Hukom sa parehong oras. Kailangan mong magkaroon ng kamalayan na ang Aking Awa ay hindi isang istraktura kung saan ang Aking mga anak ay maaaring tumayo sa kasalanan, malayo sa Akin, sadyang binibigyang-katwiran ang kanilang mga sarili upang magpatuloy sa pagkakasala.

LUMAPIT KA SA AKIN, AKING MGA ANAK: MALAPIT NA LUMABAS ANG GABI at hahadlangan ka ng dilim na makilala ang totoo sa huwad na Trono at ang tunay na Tauhan sa huwad. Aakayin nila kayo tulad ng mga tupa sa patayan dahil hindi nila Ako sinunod at pinatigas nila ang inyong mga puso.

Ipanalangin ang Aking mga anak, ipanalangin ang isa’t isa upang ang lahat ay manatiling tapat sa Akin.

Manalangin Aking mga anak, manalangin para sa mga tumatangging tumanggap ng Aking Awa.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa espirituwal na lakas at na kayo ay lumaban nang hindi Ako itinatanggi.

Manalangin, Aking mga anak, na kayo ay maghila ng mga tupa sa Aking kulungan at huwag silang itaboy.

Manalangin, Aking mga anak, na ako ay makilala ninyo at hindi pumunta sa maling landas.

Nagsimula na ang mga pagbabago ngunit kakaunti ang nagbanggit sa kanila. Ang taong inilaan upang maglingkod sa Akin ay hindi masigasig para sa Aking Mga Gawain at hindi binabalaan ang Aking Mistikong Katawan ng kasamaan na sumisira dito.

MAAGAD NA PUMASOK ANG AKING MGA ANAK SA ISANG RESPONSABLE NA ESPIRITUWALIDAD UPANG MAKILALA NILA ANG HALAGA NG PAGIGING MGA ANAK KO AT MAGING RESPONSABLE SA KAALAMAN NA IBINISULAY KO SA KANILA.

Mga minamahal na anak, lumapit sa Akin; magsisi, tanggapin ang Aking Awa sa panahong ito, hayaan ang Aking Banal na Espiritu na tumagos sa bawat isa sa inyo at palakasin kayo; nawa’y alagaan ka Niya ng kaalaman at nawa’y manatiling hindi matitinag sa loob mo ang Pananampalataya. Ang mga kaganapan ay nasa sangkatauhan na at ang Aking mga anak ay minamanipula upang sila ay kontrolin ng mga may hawak ng kapangyarihan sa Lupa.

Aking mga tao, napakaraming maysakit sa iyong paningin – oo, may sakit sa espirituwal, walang kapayapaan o pag-ibig sa kanilang mga kapatid. Napakaraming may sakit dahil sa kaakuhan ng tao, na makikita lamang ang kanilang mga pagkakamali kapag kailangan nila at hahanapin Ako – noon lamang, hindi noon.

Aking mga tao:

MAGPADALA AKO NG MAAWAING BIYAYA PARA SA LAHAT NG SANGKATAO UPANG ITO AY MATANGGAP NG AKING MGA ANAK NA NAGHAHANAP.

ANG BIYAYA NA ITO BAGO ANG BABALA AY BABA SA AKING BAHAY; IBIBIGAY ITO SA BUONG LUPA AT MARAMI SA AKING MGA ANAK ANG DARARAMDAMAN NG LALAKING KASAKIT SA KANILANG MGA PAGKAKASALA AT HIHIHIHIM SA AKING PATAWAD.

SA PARAANG ITO LAMANG ANG ILAN SA AKING MGA ANAK AY SUMALI SA AKING TUNAY NA IGLESIA AT LUMALAKAD PATUNGO SA AKIN UPANG ILIGTAS ANG KANILANG MGA KALULUWA.

Daanin ninyo ang napakahirap na sandali, mga anak Ko, ngunit huwag ninyong kalimutan na “Ako nga Ako” (Ex 3:14) at ang Aking walang katapusang Awa ay nananatili sa bawat tao. Hindi Ko kayo pinabayaan: kayo ay Aking mga anak at “Ako ang inyong Diyos”.

SA HARAPAN NG MGA MALAKI NA KASAKIT AY MARAMING TATANGGAP KAYONG KABUTIHAN MULA SA AKING BAHAY AT ANG DAKILANG BIYAYA PARA SA LAHAT NG SANGKATAO, NA DITO KAYO lilitaw na MAY LAKAS SA PANANAMPALATAYA.

Aking Bayan, mahal ko kayo.

Iyong Maawaing Hesus

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid sa Pananampalataya:

Lumapit si San Miguel Arkanghel upang maunawaan natin na kung walang pag-ibig ay wala tayong kabuluhan at upang maging magkakapatid tayo ay dapat magkaroon ng pagkakawanggawa upang mapaglapit ang ating mga kapatid at hindi mapalayo sa kanila sa Banal na Pag-ibig kung saan tayo maghangad bilang miyembro ng Bayan ng Diyos.

Tinatawag tayo ni San Miguel na tumingin sa mata ng agila dahil nakikita ng mga agila ang lahat mula sa taas upang hindi malito sa mga damo.

Hinihikayat tayo ng ating Panginoong Jesucristo na magbalik-loob, na nagsasabi sa atin: NGAYON! Inaanyayahan Niya tayo na panatilihing matatag ang ating Pananampalataya at maging karapat-dapat na ihanda sa pamamagitan ng Pagkaing Eukaristiya upang magabayan tayo ng Banal na Espiritu at tahakin ang ligtas na landas, hindi ang mga mali.

Inihayag sa atin ng Divine Mercy ang isa pang dakilang pagpapala bago ang Babala, maliban sa Krus sa kalangitan. Ito ay isa pang pagkakataon para piliin natin ang pagsisisi kapag Kanyang ipakita sa atin ang mga sinag ng Kanyang Banal na Awa na bumababa mula sa Langit hanggang sa Lupa, bilang isang pagpapakita ng Banal na Kapangyarihan upang tayo ay yumuko at para mas maraming kaluluwa ang maligtas sa ang liwanag ng gayong dakilang pagpapakita ng Banal na Pag-ibig.

Mga kapatid, ibinabahagi ko sa inyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakitang nagniningning. Nakita ko ang maraming tao sa Lupa na mukhang napakaliit at medyo yumuko dahil sa bigat ng kasalanan, ngunit ang liwanag na nagmumula sa Divine Mercy ay nagpaangat sa kanila, at nakita ko ang maraming tao na nilalang na sumisigaw para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ngumiti ang ating Panginoon, at iniunat ang Kanyang pinagpalang Kamay sa harap ng mga nagsisising makasalanan, nakita Ko silang lumuhod at pagkatapos ay tumayo, at hindi na sila nakayuko – tanda na sila ay napatawad na ng Banal na Awa.

Mga kapatid, ang hindi maarok na awa na ito ay bukas upang magpatawad… Lumapit tayo: hindi pa huli ang lahat.

ATING PANGINOONG JESUCRISTO

08.07.2012

ANG AKING AWA AY NAGTATAAS NG TAO: BINIBUHAY ITO ANG NAHIYA SA PAGHIHIRAP AT NAGBIBIGAY PAG-ASA SA NAWALA. AKO ANG KALAYAAN, PAG-IBIG, PAGTITIIS; AKO AY HUSTISYA.


ANG PINAKASANTO BIRHEN MARIA

04.12.2012

Huwag kang bumagsak na humarap sa mga nagnanais na magtakda ng tadhana ng sangkatauhan: tanging ang Aking Anak na may Kanyang Pag-ibig, kasama ng Kanyang Awa at ng Kanyang Katarungan, ang siyang magdidikta ng oras ng mga panahon.

Amen.

__________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.