Babala: Kaligtasan o Pagkondena

________________________________________________________________

Ministri ng Banal na Pag-ibig

Disyembre 14, 2018

Muli, nakita ko (Maureen) ang isang Dakilang Alab na nakilala ko bilang Puso ng Diyos Ama. Sabi niya:

“Darating ang isang tiyak na sandali kung kailan ang bawat kaluluwa ay kailangang pumili ng mabuti o masama – kaligtasan o paghatol. Ang ilan ay hindi magkakaroon ng panahon upang baguhin ang takbo ng kanilang budhi ngunit mamamatay sa kanilang mga kasalanan.

Sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito ngayon, na hawakan ang matuwid sa landas at hatulan ang mga gumawa ng masasamang pagpili. Yaong higit na nangangailangan ng pagbabalik-loob ay kadalasang hindi nakakaalam nito. Hindi nila sinusubukang mamuhay ayon sa Aking Mga Utos. Naniniwala ang ilan na namumuhay sila sa pagsunod sa Aking Mga Utos, ngunit sa kanilang nakompromisong estado ng pag-iisip, binago nila kung ano ang Aking iniuutos upang umangkop sa kanilang sariling pamumuhay. Sa kanilang hatol, walang debate.

Dahil hindi mo alam ang oras o sandali ng iyong huling paghatol mamuhay nang matalino at maging handa. Ang ilan ay lalapit sa Akin bago ang napakalaking paghatol na tinutukoy Ko. Sa sandaling iyon, nakikita ko ang kanilang mga puso. Kung naghintay sila ng napakatagal na magbalik-loob, wala nang pagkakataon.”

________________________________________________________________

“Kayo rin ay dapat na maging handa, sapagkat ang Anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan.” (Lucas 12:40)

“Datapuwa’t ingatan ninyo ang inyong sarili, baka ang inyong mga puso ay mabigatan ng kawalang-sigla at kalasingan at mga alalahanin sa buhay na ito, at ang araw na yaon ay biglang dumating sa inyo na parang isang silo; sapagkat ito ay darating sa lahat ng naninirahan sa ibabaw ng buong lupa. Ngunit magbantay kayo sa lahat ng oras, na manalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo sa harap ng Anak ng tao.” (Lucas 21:34-36)

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.