Luz de Maria, 27 Abril 2022

________________________________________________________________

Mensahe mula kay Saint Michael kay Luz de Maria noong ika-27 ng Abril 2022

Ikaw ay patungo sa malalaking pagsubok

[Tingnan ang website: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ ]

Minamahal ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

DUMATING AKO UPANG TAWAGIN KAYO NA SUNDIN ANG BANAL NA PAG-IBIG … NA NAGMUMULA NG PANANAMPALATAYA, PAG-ASA, AT PAGKAKA-CHARITY.

Ang mga Salita ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay hindi mga Salita na walang laman, sila ay mga Salita ng buhay na sagana. (Cf. Jn. 6:68).

Pakinggan ang sangkatauhan! Maging matulungin sa mga Banal na Tawag sa harap ng patuloy na pagbagsak ng kapayapaan at kalayaan ng tao na nilalang.

Itinuro sa inyo ng ating Hari at Panginoong Hesukristo ang paraan na dapat ninyong sundin upang hindi kayo mabiktima ng mga taong lito sa inyo at magpapabihag sa inyo.

INAANYAYA KO KAYONG MAG-CONVERSION AT MABUTI ANG IYONG MGA PERSONAL NA PAGKILOS AT PAGKILOS.

Nakikita ko ang napakaraming mga anak ng Diyos na hindi tumitingin sa kanilang sarili, hindi nagsusuri sa kanilang sarili upang hindi makaharap ang halimaw ng kanilang tinutubuan at sobrang “ego”. Dapat silang manatiling matulungin upang ang kanilang mga aksyon ay maging isang pagpapala para sa kanilang mga kapatid at hindi isang paghinto bago ang pang-araw-araw na buhay kung saan ang nilalang ng tao ay lumubog, kung saan wala silang kahit isang sandali upang makiisa ang kanilang sarili sa Ating Hari at Panginoon. Panginoong Hesukristo.

Tinatawag kita sa pagsisisi…

Tinatawag kita upang manalangin… (Cf. Lk 11:2-4).

Tinatawagan ko kayo na isagawa ang mga Gawa ng Awa, (Mt 25:34-46) upang mas maging pamilyar sa inyo ang mga gawain ng Ating Hari at lalo ninyong mapalalim ang inyong pagmamahal sa inyong kapwa.

Ang Freemasonry ay nakapasok sa Bahay ng Diyos at nakontamina sa mga pagkakamali nito ang mga naglilingkod sa Bahay ng Diyos, na humahantong sa kanila na sundin ang hindi ang Banal na Kalooban, kundi ang kalooban ng mga tao.

Nang hindi nakakalimutan ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo at ang Kanyang Pagsuko para sa bawat nilalang ng tao, magpasalamat sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo dahil Siya ay mabuti at Siya ay awa at katarungan sa parehong oras.

Ikaw ay patungo sa malalaking pagsubok, hindi lamang dahil sa digmaan at mga dakilang gawa na nakapipinsala sa sangkatauhan, kundi dahil sa pagbabago ng mga tao na yumakap sa mga mapanganib na espirituwal na bagong bagay na umaakay sa kanila palayo sa Diyos at humaharap sa kanila sa matitinding pagsubok sa Pananampalataya.

Mga tao ng Diyos:

MAKIKITA NINYO ANG MGA KAPATID NA UMALIS SA PANANAMPALATAYA, ANG IBA AY TATATANGGIL SA RELIHIYON AT ANG IBA AY PALIWANAG NA MGA UUSIL SA KANILANG MGA KAPATID.

Ang taggutom ay dumarating na, kasama ng pagkawala ng Pananampalataya, ay gagawing lingkod ng kasamaan ang tao na nilalang.

Manatiling matulungin, ang Antikristo ay gumagalaw sa Earth nang may kalayaan at nagpapanatili ng panghihimasok sa mga desisyon para sa sangkatauhan.

Hayaan ang bawat isa na maging tagapag-alaga ng kanyang kapatid upang patuloy kang maging tapat sa Banal na Trinidad.

Manatili sa Banal na Pag-ibig, maging maawain at tapat sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Inaanyayahan ko kayong manalangin para sa isa’t isa sa harap ng patuloy na alon ng mga bagong bagay na lumalapit sa sangkatauhan at nalilito sa inyo.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin na ang Pananampalataya ay manatiling matatag sa bawat isa sa inyo.

Manalangin, Bayan ng Diyos, ipanalangin ang iyong mga kapatid na nagdurusa sa pang-aapi ng Komunismo .

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa mga magdurusa mula sa pagkilos ng malubhang lindol .

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

PAG-AARI NG ATING HARI, HUWAG SUMUNOD SA MGA MALING IDEOLOHIYA NA NAG-AAHON SA IYO UPANG MAWALA ANG IYONG KALULUWA. MAGING MATIGAY SA PANANAMPALATAYA.

Pinagpapala at pinoprotektahan kita. Sa Aking Espada na nakataas ay ipinagtatanggol kita kung hihilingin mo ito.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO

Mga kapatid:

Nakikita natin kung paano pinaliwanag ni San Miguel Arkanghel ang kapangyarihan ng Komunismo at ang ideolohiya nito sa sangkatauhan.

Ang tawag sa pagbabagong loob ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa mga kilos at kilos na nakaugat sa nilalang ng tao at na humahadlang sa pagkakaisa ng tao sa kanyang Lumikha.

Bago ang pagsulong ng nangingibabaw na kapangyarihan ng Antikristo at ng kanyang mga tagasunod, na magpapataw ng isang huwad at mapanlinlang na relihiyon, sinumang hindi nagbago ng kanyang paraan ng pagkilos – at kumikilos ay mahahanap ang kanyang sarili na masyadong nakalantad at natutukso na mahulog sa mga kamay ng manlilinlang ng sangkatauhan.

Mga kapatid, sumusulong ang Komunismo gaya ng Digmaan sa sangkatauhan.

Sinipi ko mula sa isang Mensahe ni St. Michael the Archangel na may petsang Abril 6, 2021:

Naparito ako upang tawagan ka sa pagbabagong loob. Ang pagbabalik- loob ay personal. Ang desisyon ay personal. Ang pagnanais na talikuran ang mga gawaing salungat sa kabutihan ng kaluluwa ay personal.

Kaya’t dapat nating malaman ang Mga Gawa ng Awa , dahil ang pagsasagawa ng mga ito ay isang personal at komunitarian na desisyon.

Ang Mga Gawa ng Awa ay nahahati sa dalawa:

Corporal Works of Mercy:

1. Pagdalaw sa maysakit.

2. Pagbibigay ng pagkain sa nagugutom

3. Pagbibigay ng inumin sa nauuhaw

4. Upang magbigay ng tuluyan sa pilgrim

5. Damitan ang hubad

6. Upang bisitahin ang mga bilanggo

7. Ilibing ang patay

Mga Espirituwal na Gawain ng Awa:

1. Upang turuan ang mga walang pinag-aralan

2. Upang magbigay ng magandang payo sa mga nangangailangan nito

3. Itama ang nagkakamali

4. Patawarin ang nakasakit sa atin

5. Upang aliwin ang malungkot

6. Ang pagdurusa nang may pagtitiis sa mga depekto ng ating kapwa.

7. Ang manalangin sa Diyos para sa mga buhay at para sa mga patay.

Amen.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.