Babala sa mga Pilipino Nagsasalita

________________________________________________________________

Pagbati,

Ang aking dalawang matalik na kaibigan ay Arabo at Hudyo, ako Romano Katoliko, ang relihiyon ay hindi kailanman naging isyu sa pagitan ko at sa kanila, at naniniwala ako na ang mga tao ay karaniwang sumusunod sa relihiyon ng kanilang mga magulang.

Ang Banal na Espiritu ay nakipag-usap sa akin sa pasalitang Ingles, sa pamamagitan ng telepathy at panloob na mga locution. Una niyang hiniling sa akin na isulat ang Warning Package tungkol sa paparating na Babala at Pag-iilaw ng Konsensya sa apat na wika: Ingles, Portuges, Espanyol at Pranses. Ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mararanasan ng bawat tao sa edad ng pangangatwiran anuman ang kanilang relihiyon. Tiyak na mararanasan mo ang mga pangyayari, at hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na ipahayag ito sa iyo sa Pilipino.

Sinusundan nila ang ilang mahalagang bahagi ng mensahe ni MARY kay Propeta ENOCH noong Marso 3, 2021. Si MARY ang ina ni Kristo.

“Aking mga anak, muli kong ipinapaalala sa inyo: maghanda para sa pagdating ng Babala, sapagkat ito ay malapit na, mas malapit kaysa sa inyong inaakala. Ang Aking Puso ay nagdurusa sa nakikitang ang napakalaking karamihan ng sangkatauhan ay hindi handa; ang dakilang kaganapang ito ay lubos na magpapabago sa pag-unawa sa marami tungkol sa espirituwal na buhay. Ang sangkatauhan ay papasok sa isang estado ng lubos na kaligayahan na tatagal sa pagitan ng labinlimang at dalawampung minuto ng iyong buhay sa lupa, kung saan ipapakita sa iyo ang kalagayan ng iyong kaluluwa na may paggalang sa Diyos at sa iyong mga kapatid.”

“Ang bawat mortal ay hahatulan, tanging ang aking maliliit na bata na kulang sa paggamit ng katwiran ang magiging eksepsiyon; ang lahat ay hahatulan maging ang iyong mga walang kabuluhang salita. Napakalungkot kong makita na maraming kaluluwa ang mamamatay nang walang hanggan dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga, munti kong mga anak, hinihiling ko sa inyo na maging espirituwal na handa, upang makayanan ninyo ang pagsubok na ito, na magbubukas sa inyong pang-unawa at kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng kawalang-hanggan at Diyos.”

“Mga anak ko, nasa oras na kayo ng kadiliman, kung saan kailangan ninyong manalangin sa umaga at gabi, dahil sinasalakay kayo ng mga puwersa ng kasamaan. mga bitag at panlilinlang ng aking kalaban, na espirituwal na magpapapahina sa iyo at maghihiwalay sa iyo sa Diyos, at pagkatapos ay magnanakaw ng iyong kaluluwa.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.