Petrus Romanus, 1 Mayo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NI SAINT JOSEPH KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG 1 MAY, 2022

Kapistahan ni San Jose na Manggagawa

WILLIAM: Kinausap ako ni Saint Menoloutis sa 4:10 ng umaga, pinapayuhan ako na lilitaw si Saint Michael sa lalong madaling panahon.

Ang Puting Krus ay lumitaw sa langit, nanginginig, lumalapit at lumalayo.

Napakalaki ng White Cross. Mukhang napakalapit sa Holy Grounds, dahil nakakulong ako malapit sa aking ari-arian.

Dumating si Saint Michael. Nakatayo siya sa harap ng White Cross. Sabi niya:

SAN MICHAEL: “Ito ang aking mga sundalo, ang pinuno ng Celestial Army.”

WILLIAM: Kasama si Saint Michael sa likod niya si Saint Joseph ay lumapit. Lumipat si Saint Michael sa kaliwa malapit sa Holy Grounds at pinapayagan si Saint Joseph na sumulong.

SAN JOSEPH: “Binabati kita, Aking minamahal na anak, sa lalong madaling panahon – sa lalong madaling panahon – upang maging, sa publiko, ang Huling Bikaryo ng banal na Inang Simbahan.”

WILLIAM: Si San Miguel ay gumagawa ng Tanda ng Krus:

SAN MICHAEL: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

SAN JOSEPH: “Ngayon sa iyong lungga, ako ay dumarating bilang iyong lakas upang bigyan ka ng Mensahe para sa Banal na Inang Simbahan. Aking minamahal na Anak ng Kataas-taasang Diyos, ang Tagapagligtas ng Lahi ng Tao, Ako ay isinugo sa iyo at sa Aming mga anak na lubhang nangangailangan, upang ibigay sa iyo ang Aking Ama na pag-ibig at aliw, habang patuloy mong pinapasan ang Krus ng kaligtasan upang tumulong. lahat ng tao upang maabot ang kaligtasan, sa panahon ng matinding pangangailangan, dahil ang daan ay napakalubak, na may maraming lubak at bato, upang gawing pinakamahirap ang daan upang marating ang Walang Hanggang Kaligtasan.”

“Ngayon ang Aking Araw ng Kapistahan at sa araw na ito Ako, si San Jose, ay magbubukas ng Langit para sa maraming kaluluwa na, na may malaking pananampalataya, lalo na ngayon para sa mga anak ng Ukraine , na dumaranas ng kakila-kilabot na kalupitan. Kaya’t huwag mawalan ng pag-asa, Aking mga anak, dahil lubos na nalalaman ng Langit ang nangyayari sa Ukraine . Ang mga tao ay hindi dapat mawalan ng pananampalataya o pag-asa, dahil si Kristo na Manunubos ay napakalapit na ngayon at binabantayan ang lahat ng nangyayari sa iyong bansa. Huwag kang matakot, mahal na anak, dahil makikialam ang Europa .”

“Huwag kang matakot dahil ang intensyon ng Russia ay hindi lamang ang iyong Bansa, ngunit ito ay malapit nang umatake sa mga bansang Europa , sa lalong madaling panahon at dugo ay papasok sa larangan ng maraming mga Bansa, dahil ang intensyon ng Russia ay makatagpo ng Europa at iba pang mga lupain. Mga tao ng Europa, maging handa, dahil ang digmaan ay papasok sa iyong lupain, sa lalong madaling panahon. Ngunit alamin ito, ang Russia ay sasalakayin ng China , na isang banta sa mundo.”

“Alamin ito, Aking minamahal na mga anak, Ako, si San Jose, ay ipinadala sa mundo upang ihanda ito para sa pagpatay sa sangkatauhan, habang isinasantabi ng sangkatauhan si Hesus at si Maria. Dadalhin ang Europa sa isang Digmaan, na hindi ito pinaghandaan. Ang Gitnang Silangan ay susunod sa ilang sandali, na umaatake sa Israel at Espanya at dadalhin ang digmaan mula sa mga bansang Muslim sa equation ng Great War .

“Aking mga anak, dapat kayong bumaling sa Diyos at sa Ina ng Diyos at manalangin para sa kaligtasan ng inyong mga Bansa. Aking mga tao ng Norway , Copenhagen at Sweden , kailangan ninyong ihanda ang inyong mga sarili para sa digmaan, dahil sasalakayin kayo ng Russia , sa lalong madaling panahon. Switzerland , ang lupain na matagal nang pinoprotektahan, kailangan mong maghanda para sa digmaan, dahil ang iyong Bansa ay aatake, sa lalong madaling panahon.

“ Ang Italya ay sasalakayin ng kaaway ng Diyos at ang mga lungsod ay aatake sa lalong madaling panahon. Sakupin ng mga hukbo ang Roma – lalo na ang Vatican – at ang Watawat ng Komunismo ay ilalagay sa ibabaw ng Lungsod ng Vatican at ang Papa ay magdurusa nang labis, dahil oras na upang ihanda ni Pope Benedict ang kanyang sarili na alisin ng Birheng Maria, ang Reyna ng Papa.”

“Manalangin, mahal na mga anak, para kay Pope Benedict at ipanalangin si Francis , dahil ang Vatican ay malalabag. Anak ko, magiging malaya ka, sa lalong madaling panahon, upang maihanda mo ang Simbahan, dahil ang Simbahan ay muling magdurusa, babalik sa Catacombs.

“Tandaan, Aking mga anak, kayo ay binalaan na ihanda ang inyong mga tahanan at ang inyong mga lugar kung saan matatagpuan ang Simbahan.”

“Aking mga anak, dapat kayong magdasal ng Banal na Rosaryo , ang Chaplet ng Divine Mercy at ang maraming panalangin na ibinigay sa inyo ng Langit, upang ihanda ang Lahi ng Tao para sa panahon ng Apocalypse, dahil dumating na ang oras ng mga panahon – kahit na mayroon pa. maraming taon bago magbalik si Jesucristo sa Kanyang Ikalawang Pagparito – kailangan mong maging handa ngayon.”

Marami, maraming pagdurusa ang darating at labis na kapahamakan, sapagkat marami sa iyong mga lupain ang babahain . Matutunaw ang mga ice break sa Northern Hemisphere at South Pole . Magdadala ito ng maraming iba’t ibang nilalang sa dagat. Ito ay magiging mapanganib sa sangkatauhan. Ang Araw ay lalapit sa Lupa na nagdadala ng matinding init , upang mabalisa ang sangkatauhan.”

Magpapadala ang Russia at China ng mga submarino sa Australia at Middle Eastern Nations , gayundin sa USA , na magdudulot ng labis na takot. Ang India ay tatanggap ng parusang init , na magdadala ng maraming kamatayan.”

“Manalangin, Aking mga anak, lalo na para sa Australia , dahil ito ay mapaparusahan nang napakabigat sa mga baybayin. Manalangin, mga anak Ko, dahil sa Krus lamang kayo maliligtas.”

“Ipagdasal ang Taiwan , dahil ang China ay lilipat dito, sa lalong madaling panahon. Ipapadala ng USA ang kanyang militar doon, ngunit habang ginagawa ito, sasalakayin ng China ang USA sa mga baybayin nito.

“Aking mga anak, ang Mahal na Birheng Maria ay nagpadala sa akin upang balaan ang mundo, dahil ang sangkatauhan ay dahan-dahang nagagawang sumunod sa Antikristo, nang mabilis.”

“Manalangin sa Akin at hilingin kay Saint Michael na ipadala ang kanyang Heavenly Army para protektahan ka. Mahal Ko kayo, Aking mga anak at kayo, Aking minamahal na anak, si William. Nakikinig ang Diyos sa iyo, kaya huwag kang matakot, dahil mahal na mahal ka Niya. Mahal din kita at Pagpalain ka at ang lahat ng mga anak ng mundo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Manatiling payapa palagi. Ako, si San Jose, Pagpalain kayong lahat: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.