Ang Simbahan ay Naaanod

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gisella – Ang Simbahan ay Adrift

Ang ating Panginoong Hesus kay Gisella Cardia noong ika-14 ng Setyembre, 2021:

Aking mga anak, salamat sa inyong naririto sa araw ng kadakilaan ng Aking Krus. Huwag ituon ang iyong tingin sa Aking pagdurusa lamang, na nakikita ang Aking Krus bilang isang bagay na malungkot, bagkus ay tingnan ito bilang Katubusan para sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid, ang Aking Simbahan ay naaanod na ngayon dahil sa kasalanan at pagmamahal sa ibang mga diyus-diyosan. Masdan, sa lugar na ito na pinagpala ng Aking Ama ay magagawa ninyong itaas ang inyong mga kaluluwa.

Aking mga kapatid, ang inyong pananampalataya at ang inyong mga puso ay ginagawa kayong mga paboritong bata sa Aking mga mata at ang lugar na ito ay magiging isa sa marami kung saan Ko [muling] itatatag ang Aking Simbahan. Ang apostasiya sa loob ng Aking Simbahan ay nagdulot sa iyo na tumalikod sa huli dahil sa pagkukunwari at kasalanan; pumunta dito upang ma-refresh ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas, nagpapanumbalik at umaaliw. Aking mga anak, huwag kayong matakot, sapagkat narito ako. Ipaglaban ang katotohanan at pagkakaisa: sa ganitong paraan lamang kayo magtatagumpay sa pag-ibig at sa tunay na Magisterium ng Pananampalataya. Dadaan Ako sa inyo upang pagpalain kayo nang isa-isa, sa pangalan ng Ama, sa Aking Pangalan at sa Espiritu Santo. Amen. Ang iyong Hesus.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.