Kababaang-loob

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Inilalagay ng kababaang-loob ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.”

Ang kababaang-loob ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga sugat, at may kinalaman sa dignidad ng tao.

“Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap,
    kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.” (Kawikaan 16:19)

Ang kababaang-loob ay nagdudulot ng karunungan at kasiraang-puri.

“Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.  Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.” (Mateo 23:11-12)

“Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila  at sinabi, “Tandaan ninyo: kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.  Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:2-4)

Upang mahalin, dapat tayong magmahal; upang igalang, dapat nating igalang ang lahat; upang matupad, dapat tayong magbahagi nang bukas-palad.

Ang mga salita ay maaaring makaimpluwensya sa mga relasyon ng tao, kabilang ang digmaan o kapayapaan, at ang tsismis ay nakakasira sa reputasyon ng isang tao.

Ang galit ay isang emosyonal na tugon sa mga kaganapan, na maaaring humadlang sa komunikasyon at magpalala ng poot.

Huwag tumugon sa inis at pagkabigo sa galit.

“Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino’y nagpipigil na ang galit niya’y mahalata.” (Kawikaan 29:11)

“Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito: maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit.  Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos.” (Santiago 1:19-20)

Ang sama ng loob ay nag-aalis sa atin ng enerhiya, nakakaubos sa atin ng poot, nag-aalis ng kasiyahan sa buhay, nagpapalilim sa ating paghuhusga at maaaring makapaghiganti.

“Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.” (Levitico 19:18)

“Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo;
    laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo.” (Kawikaan 29:22)

Maaari nating masira ang siklo ng pagkapoot at gawing kaibigan ang ating mga kaaway kapag nagpakita tayo ng empatiya at pagmamahal.

“Narinig ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga Hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.