Maawaing Hesus

______________________________________________________________

MAKASALANANG SANGKATAUHAN, AKO ANG IYONG HESUS NG AWA, NA NAGHIHINTAY SA IYO HANGGANG SA PAGKATAPOS NG HULING IKALAWANG; NAGHIHINTAY AKO SAYO WITH MY OPEN ARMS, DAHIL ALAM MO NA AYAW KO NA MAKITA KA NA MAMATAY FOREVER!

ABRIL 04, 2021

TAWAG NG AWA NI HESUS SA KANYANG MGA TAPAT NA BAYAN

MENSAHE KAY ENOCH

Aking bayan, ang aking Kapayapaan ay sumainyo.

Aking mga anak, aciagos araw na kayo ay nabubuhay na, ang masamang balita ay sasamahan kayo sa inyong pagdaan sa disyerto ng paglilinis. Ako ang iyong Hesus ng Awa, na bukas ang mga bisig na naghihintay sa pagbabalik ng nawawalang tupa. Patakbuhin ang mga alibughang anak, huwag iwanan ang inyong pagbabagong loob sa huling sandali, dahil baka hindi na ninyo maabot ang Barca ng aking Awa. Hindi pa kailanman nakita ang napakaraming kasamaan at kasalanan sa lupa, gaya ng nangyayari sa henerasyong ito ng mga huling panahon; kasalanan at kasamaan na nakakatakot kahit sa parehong mga impiyerno.

Sa henerasyong ito ay kung saan mas maraming kaluluwa ang nagkondena sa kanilang sarili at patuloy na hahatulan para sa modernismo, apostasya, at higit sa lahat para sa pagkahiwalay ng Diyos. Sa paglipas ng mga araw, ang kasamaan at kasalanan ay tumitindi, ang kasalanan ay naging kaugalian para sa walang utang na loob na sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit mas saganang ibinubuhos ko ang aking Awa, naghihintay para sa karamihan ng sangkatauhan na magising at bumalik sa Pag-ibig at Awa ng Diyos. Nasasaktan ako at nalulungkot akong makita kung paanong ang mga henerasyong ipinanganak at lumalaki ay namarkahan na ng tatak ng kasamaan at kasalanan; ang kakulangan ng pag-ibig at pag-ibig ng mga tao sa mga huling panahon na ito, ay isang pagsuway sa aking Pag-ibig at Awa.

Ang moral at espirituwal na mga halaga ay bumababa dahil sa kakulangan ng pagmamahal, pag-uusap, pag-unawa, at higit sa lahat dahil sa kakulangan ng Diyos sa karamihan ng mga tahanan at pamilya. Nagdurusa ako sa pamamagitan ng pagkakita sa katotohanang ito sa maraming pamilya ngayon, kung saan ang mga pastor ng tahanan ay hindi tinatanggap nang may pananagutan at pangako, ang sagradong kaloob ng pagmamahal, paggabay at pagtuturo sa kanilang mga anak, ayon sa pagtuturo at pagtupad ng aking mga Banal na Panuto. Ang Aking Dekalogo ng Pag-ibig ay nakalimutan at sinisira araw-araw ng karamihan ng sangkatauhan; kaya naman naliligo na ang mga kabahayan, pamilya at lipunan. Ang kakulangan ng pag-ibig at Diyos, sa puso ng sangkatauhan na ito ay ang sanhi ng moral at espirituwal na paghina. Ang Aking mga Banal na Utos ay ang Dekalogo ng Pag-ibig, ito ang Batas na ibinigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay mamuhay nang naaayon sa Kanya, at sa iyong mga kapatid. Ang hindi katuparan ng aking mga Utos ang dahilan ngayon ng napakaraming kasamaan, kasalanan, at kawalang-katarungan.

Bumalik sa Akin, walang utang na loob at makasalanang sangkatauhan; kumuha ng mga pastor ng aking Simbahan at mga pastor ng tahanan, na nagtuturo at tumupad sa aking mga tuntunin; upang ang kasalanan at kasamaan, tumigil sa paghahari sa mundong ito! Makasalanang sangkatauhan, Ako ang iyong Hesus ng Awa, na naghihintay sa iyo hanggang sa katuparan ng huling segundo; Naghihintay ako sa iyo nang bukas ang aking mga kamay, dahil alam mo na hindi ko nais na makita kang mamatay nang walang hanggan. Magmadali, para sa mga segundo ng aking Awa ay nauubos; and what comes after my Notice and Miracle is my Justice and she knows no mercy. Ang mga alibughang anak ay huwag matakot, kung magsisi kayo mula sa puso ng inyong mga kasalanan at magbabalik sa Akin, tinitiyak Ko sa inyo na patatawarin Ko kayo at hindi ko na aalalahanin muli ang inyong mga kasalanan nang hindi bababa sa mga ito. Huwag kalimutan na ako ay higit na Ama kaysa Hukom; tumakbo, kung gayon, upang marating mo ang Barca ng aking Awa.

Ang iyong Ama, si Hesus ng Walang Hanggang Awa

Bigyan ang aking mga anak na malaman ang aking mga mensahe ng kaligtasan, sa buong sangkatauhan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.