Babala sa Nagtatapos sa Awa

______________________________________________________________

Hunyo 01, 2020

Tawag mula sa Diyos Ama sa sangkatauhan.

Mensahe kay Enoc.

[ Buod ]

Sumainyo ang Aking Kapayapaan.

Makinig Israel,

Ang Dakilang Kapighatian para sa sangkatauhan ay malapit nang dumating; kaawa-awang mga anak ko, aagawin kayo ng aking Banal na Katarungan palayo sa AKIN! Ang mga dakilang kaganapan ay magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan, Ang Kapighatian ay darating!

Gumising dahil malapit na ang Anghel ng aking Katarungan; huwag magpatuloy sa kahalayan at kasalanan, dahil ang oras ay nagsimula na sa kanyang countdown at kung ano ang nawawala ay napakaliit! Sa Babala magwawakas ang aking Awa, at ang dakilang pangyayaring ito ay kumakatok sa pintuan ng iyong kaluluwa.

Unawain ang makasalanang sangkatauhan, kung ang Babala ay mahuli ka sa mortal na kasalanan, ikaw ay may panganib na mawala sa iyong pagpasa sa kawalang-hanggan! Pag-isipang muli at ituwid ang iyong buhay bago ang aking Babala, dahil naghihintay sa iyo ang apoy ng impiyerno sa kawalang-hanggan kung patuloy kang magkasala!

Ako ang inyong Ama, at ako ay higit pa sa isang Hukom; Samakatuwid, ayaw kong malaman mo ang aking Katarungan. Ang hangarin ko ay mabuhay ka nang walang hanggan; welcome Mercy bago dumating ang aking Babala. Ginagawa ko itong mga huling tawag sa inyo: mga patutot, mga homoseksuwal, mga mangangalunya, mga mahalay, kayong nakikiapid, kayong namumuhay ng masama, at ang mga maruruming seks sa pangkalahatan; mga alkoholiko, mga adik sa droga, mga magnanakaw, mga manloloko, mga sinungaling, mga mainggitin, mga palalo, mga idolatroso, mga sakim, mga mamamatay-tao, mga mangkukulam at iba pang mga makasalanan na lumalakad sa mundong ito nang walang Diyos at walang Batas. Walang sinuman sa inyo na patuloy na nagkakasala ang magmamana ng Kaharian ng Langit. (Efeso 5, 5) (Apocalipsis 22, 15) (1 Corinto 6. 9.10)

Putulin nang minsan at magpakailanman ng kasalanan, at tanggapin Ako, ang iyong Ama, upang bukas ay magkaroon ka ng Buhay na Walang Hanggan! Tandaan: Kung mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang aking Awa, kung ikaw ay bumaling sa Akin, nang may pagsisisi at kahihiyang puso. Isang pusong nagsisisi at nahihiya, hindi ko kailanman hinahamak, ang iyong Ama. (Awit 51,17) Gumising ka mula sa iyong espirituwal na pagkahilo at huwag nang magkasala. Ako ay naghihintay na yakapin ka, patawarin ka at ibuhos ang aking Awa sa iyo.

Iyong Ama

Pinagmulan: mensajesdelbuenpastor

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.