Basahin ang Bibliya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pinakamakapangyarihang mensahe ng Ama

(01) May mga bunga ang buhay kapag hindi ninyo ako sinusunod.

(02) Ang aking salita ay ang Bibliya na isinulat ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga tao.

(03) Kung hindi mo binabasa ang Bibliya, wala kang reperensya sa katotohanan at kasinungalingan.

(04) Tinatanggap mo kung ano ang hindi bibliya at nahuhulog sa maraming bagay na malayo sa mga Banal na Kasulatan.

(05) Napakaraming panlilinlang ang nagagalit sa Akin.

(06) Chaos ay ang domain ng diyablo at nais niyang lumikha ng mapanlinlang na kaguluhan.

(07) Kailangan mong gamitin ang karunungan at tiwala sa Akin.

(08) Karamihan sa mga tunay na propeta ay tinatawag na mga bulaang propeta.

(09) At ang mga bulaang propeta ang pinaniniwalaan ninyong mga tunay na propeta.

(10) Kung hindi mo mahal ang isa’t isa, hindi ka akin.

(11) Hindi ka tinawag na humatol kahit kanino, dahil ako ang hukom.

(12) Ang pagmamahal ko, awa at habag ay kailangang ipakita.

(13) Oras para lumakad sa aking espiritu hindi ang iyong laman.

(14) Nabubuhay kayo sa mabibigat na sandali.

(15) Basahin ang Aking Salita araw-araw para hindi ka manglupaypay.

(16) Si Cristo ay lalakad na kasama ninyo at hindi kailanman iiwan ang inyong tabi.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.