Mga Talata sa Bibliya sa Pagpapatawad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagpapatawad ay isang susi para sa isang mapayapa at masayang buhay! Ang ilang mga tao ay nagtataglay ng sama ng loob sa loob ng maraming taon sa kapinsalaan ng kanilang kalusugan sa isip at Espirituwal na Paglago.

“Huwag kang magsumbong laban sa iyong kapwa sa harap ng Diyos.” Tamang-tama ang makipagkasundo ngunit ang Pagpapatawad nang walang Pakikipagkasundo ay katanggap-tanggap sa Kanya. Nag-compile ako ng mga talata sa bibliya para lumambot ang ating mga puso sa ating mga lumalabag.

1. Ngayon, gayunpaman, oras na para patawarin at aliwin siya. Kung hindi, maaari siyang madaig ng panghihina ng loob. (2 Corinto 2:7)

2. Sa halip, maging mabait kayo sa isa’t isa, magiliw ang puso, pagpapatawad sa isa’t isa, kung paanong pinatawad kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. (Efeso 4:32)

3. Magpatawad sa mga pagkakamali ng bawat isa, at patawarin ang sinumang nakasakit sa iyo. Tandaan, pinatawad ka ng Panginoon, kaya dapat mong patawarin ang iba. (Colosas 3:13)

4. Huwag husgahan ang iba, at hindi ka hahatulan. Huwag mong hatulan ang iba, o babalik ang lahat laban sa iyo. Patawarin mo ang iba, at ikaw ay patatawarin. (Lucas 6:37)

5. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. (Mateo 6:12)

6. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong Ama sa langit. (Mateo 6:14)

7. Ngunit kung ayaw mong magpatawad sa iba, hindi patatawarin ng iyong Ama ang iyong mga kasalanan. (Mateo 6:15)

8 At lumapit sa kanya si Pedro at nagtanong, “Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang nagkasala sa akin? Pitong beses?” “Hindi, hindi pitong beses,” sagot ni Jesus, “kundi pitumpu’t pito! (Mateo 18:21-22)

9. Pagkatapos ay tinawag ng hari ang taong kanyang pinatawad at sinabi, “Ikaw na masamang alipin! Pinatawad kita sa napakalaking utang na iyon dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat ay maawa ka sa iyong kapwa alipin, gaya ng pagkahabag ko sa iyo?” (Mateo 18:32-33)

10. Datapuwa’t kung ikaw ay nananalangin, patawarin mo muna ang sinumang iyong kinagalitan, upang ang iyong Ama na nasa langit ay patawarin din ang iyong mga kasalanan. (Marcos 11:25)

11 At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag tayong magpadala sa tukso. (Lucas 11:4)

12. Kahit na ang taong iyon ay nagkamali sa iyo ng pitong beses sa isang araw at sa bawat oras na bumaling muli at humihingi ng tawad, dapat kang magpatawad. (Lucas 17:4)

______________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

1 Response to Mga Talata sa Bibliya sa Pagpapatawad

  1. Anonymous says:

    hello

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.