Luz de Maria, 24 Hulyo 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

HULYO 24, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Bayan ng Aking Anak, minamahal na mga anak:

LALAPIT AKO SA BAWAT SARILI KO UPANG IALAY SA IYO ANG AKING MGA KAMAY SA SANDALI NG PAGBULAG NA ITO, KUNG ANG MASAMANG MANGA-API NG MGA KALULUWA AY IPINADALA ANG KANYANG MGA EMISSARY UPANG BULAG ANG MARAMING MAAARI.

Panatilihin ang iyong patuloy na pagsasagawa ng Batas ng Diyos, ng mga Sakramento, ng mga Beatitude at iba pang banal na layunin.

WALANG PAGBIBIGAY NG RESPIT SA KAAWAY, ANG BAYAN NG AKING ANAK AY KAILANGANG PATULOY NA LUMAGO SA ESPIRITUWAL NA BUHAY UPANG LUMALIMIT AT MAS MALAPIT NA KASAMA SA AKING BANAL NA ANAK.

Isagawa ang corporal at spiritual Works of Mercy (Mt 25:31-46) upang ikaw ay maghangad ng mabuti at hindi mabiktima ng mga nagnanais na magtakip sa iyo upang hindi mo ito matupad, hindi kumilos sa mabuti at upang ang inyong mga puso ay tumigas.

TIYAK NA ANG BAWAT GAWA NG PAGMAMAHAL SA IYONG KAPWA AT SA PAG-IBIG SA DIYOS AY BUHAY NG MGA BIYAYA PARA SA IYO, KAHIT HINDI MO HILINGIN.

Ang Aking mga anak ay yaong sa kanilang sarili ay kinikilala na sila ay mga makasalanan, na mapagpakumbaba, maamo ang puso at lubos na nagmamahal sa Aking Banal na Anak higit sa lahat.

Mga anak, labanan ninyo ang kasamaan ng mabuti – ang kabutihan ang dapat na umunlad sa inyo sa panahong ito; kahit na ikaw ay titingnan nang may kawalang-interes at pagtanggi, ito ay humahantong sa iyo upang maging higit na katulad ng Aking Banal na Anak.

Mga tao ng Aking Anak, ang digmaan ay umuunlad at hindi ito nakikita ng sangkatauhan…

Manalangin, Bayan ng Aking Anak: ang digmaan ay pumuwesto sa sarili upang sumalakay nang malakas at hindi inaasahan.

Manalangin, Bayan ng Aking Anak, manalangin: isang bagong salot ang magiging sigaw ng mga makapangyarihan. Ang mga tahanan ay muling magiging kanlungan para sa kanilang mga naninirahan at ang mga hangganan ay isasara.

Manalangin, Bayan ng Aking Anak, manalangin; bibigyan ka ng marka kapag ikaw ay nagugutom. TANGGI !

Mga bata, ang kalikasan ay babaguhin ng Powers sa kanilang pakikibaka para sa supremacy: ang ilan ay magbabago sa klima at ang iba ay ang tectonic faults. Hindi lahat ng nangyayari ay gawa ng kalikasan.

Manatiling matulungin: huwag kalimutan na ang araw ay gumagawa ng pinsala sa Earth, na nagpapalala sa pagdurusa.

Manalangin: ang isang makapangyarihang tao ay mahuhulog sa isang pagkakanulo sa pulitika; siya ay papatayin at magkakaroon ng kaguluhan sa Lupa.

Mga tao ng Aking Anak, ang komunismo (1) ay sumusulong at ang kagutuman ng mundo (2) ay isa sa mga dakilang sandata nito.

Ang Simbahan ng Aking Anak ay nasa anino….

Ang Simbahan ng Aking Anak ay dumaranas ng pag-uusig sa maliliit na bansa, na sa kalaunan ay uunlad sa mga dakilang bansa.

HUWAG MAWALAN NG PANANAMPALATAYA; PATULOY ANG PAGIGING TAPAT SA AKING BANAL NA ANAK.

Ikaw ay patungo sa Pagdalisay at ang ilan sa Aking mga anak ay napapagod at nalulula sa paghihintay, gayunpaman sila ay nagpapatuloy sa patuloy na pag-asa, tulad ng sa kaibuturan ng kanilang mga puso na kanilang naririnig: “kailangan kang magbunga ng Buhay na Walang Hanggan”. (Juan 15:16)

Ako ang Ina ng sangkatauhan at nagdurusa Ako dahil sa kamangmangan ng napakarami sa Aking mga anak na, na tinawag na maging mga ilawan, ay naging palalo at hindi nagliliwanag sa kanilang paligid, na nahahalo sa mga bagay ng mundo.

Mga bata:

Lumapit sa Akin at lumakad patungo sa Tunay na Daan, pinangungunahan ng Aking kamay.

Lumapit sa Akin at aakayin Ko kayo sa Aking Banal na Anak.

IBIGAY MO ANG IYONG MGA KAMAY NG WALANG TAKOT AT HANDA NA MAGLAKAD NG HINDI TINITINGIN SA GILID, KUNDI SA AKING ANAK LAMANG.

Pinagpapala ko kayo, minamahal na mga anak; Huwag matakot.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Tungkol sa komunismo:

(2) Sa gutom sa mundo: 

KOMENTARYO NI LUZ DE MARÍA

Mga kapatid:

Inaasahan ng ating Mahal na Ina, Reyna at Ina ng mga Huling Panahon, ang Huling Pagtatagumpay.

Para sa Bayan ng Diyos, alam na alam na bago tumanggap ng isang dakilang Grasya, isang dakilang Paglilinis ang nagaganap, at ito ang ipinag-utos ng Kabanal-banalang Trinidad para sa henerasyong ito: taggutom, kadiliman, pag-uusig, salot, digmaan…

Maging matulungin, mga kapatid, nang hindi nahuhulog sa takot, ngunit hinihikayat na maging matatag sa Pananampalataya.

Tayo ay tinawag na umunlad at kilalanin na walang pag-unlad kung walang espirituwal na landas, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung saan ay ang Corporal Works of Mercy at ang Spiritual Works of Mercy.

Corporal Works of Mercy

1. Para pakainin ang nagugutom.

2. Painumin ang nauuhaw

3. Upang magbigay ng tuluyan sa mga nangangailangan

4. Upang damitan ang hubad

5. Ang dalawin ang maysakit

6. Upang matulungan ang mga bilanggo

7. Upang ilibing ang patay

Mga Espirituwal na Gawain ng Awa

1. Upang turuan ang mga hindi nakakaalam

2. Upang magbigay ng mabuting payo sa mga nangangailangan nito

3. Upang itama ang mga nagkakamali

4. Upang patawarin ang mga pinsala

5. Upang aliwin ang malungkot

6. Matiyagang tiisin ang mga pagkakamali ng iba

7. Manalangin sa Diyos para sa mga buhay at patay

Nais ng ating Mahal na Ina na muling bigyang-diin ang nakalimutan sa panahong ito – oo, nakalimutan: na dapat nating mahalin ang Diyos at kapwa, na dapat nating ibahagi, hindi lamang pagkain, kundi kaalaman, ang kaalaman na ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu kapag ang isang tao. hinihiling ito nang may pagmamahal at pagpapakumbaba.

Mga kapatid, tayo ay lumalakad, oo, ngunit sa isang parang na minahan ng Diyablo at ng laman. Kung tayo ay nasa landas ng Pagdalisay at ayaw nating kilalanin ito, ang kahangalan ng tao ay patuloy na hihila sa mga tao sa kapahamakan.

Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa pagmamahal ng Ating Panginoong Hesukristo at ng Ating Mahal na Ina.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.