Ang Babala ay Nagwawakas ng Awa

________________________________________________________________

Hunyo 01, 2020

Manawagan sa Diyos Ama sa Sangkatauhan

Mensahe kay Enoc

[Synopsis]

Ang Kapayapaan ko ay mapasainyo.

Makinig sa Israel,

Ang Malaking Kapighatian para sa sangkatauhan ay darating na; Mahihirap na anak ko, masasalo kayo ng aking Banal na Katarungan mula sa AKIN! Mahusay na mga kaganapan ay baguhin ang tadhana ng sangkatauhan, Ang paghihirap ay darating!

Gumising para sa Anghel ng aking Katarungan ay malapit na; huwag magpatuloy sa debauchery at kasalanan, dahil ang oras ay nagsimula na ang kanyang countdown at kung ano ang nawawala ay masyadong maliit! Sa Babala ang aking Awa ay magwawakas, at ang dakilang pangyayaring ito ay kumakatok sa pintuan ng inyong kaluluwa.

Unawain ang makasalanang sangkatauhan, kung ang Babala ay nakahahalina sa inyo sa mortal na kasalanan, pinatatakbo ninyo ang panganib na mawala sa inyong pagdaan sa kawalang-hanggan! Muling isaalang-alang at ituwid ang inyong buhay bago ang aking Babala, dahil ang apoy ng impiyerno ay naghihintay sa inyo sa kawalang-hanggan kung patuloy kayong magkakasala!

Ako ang inyong Ama, at ako ay higit pa sa isang Hukom; Samakatwid, ayaw kong malaman ninyo ang aking Katarungan. Hangad ko na kayo ay mabuhay magpasawalang-hanggan; maligayang pagdating ng Awa sa harapan ng aking Babala. Ginagawa ko ang mga huling tawag na ito sa inyo: mga prostitutes, homoseksuwal, pangangalunya, pagnanasa, kayo na namumuhay nang masama, at ang seksuwal na masamang pamumuhay; alkohol, droga addicts, magnanakaw, panloloko, sinungaling, mapagmataas, palalo, pagsamba sa diyus-diyusan, matatamis, mamamatay-tao, mamamatay-tao at ang iba pang mga makasalanan na lumalakad sa pamamagitan ng daigdig na ito nang walang Diyos at walang Batas. Walang sinuman sa inyo na patuloy na nagkakasala ang magmamana ng Kaharian ng Langit. (Mga Taga Efeso 5, 5) (Apocalipsis 22, 15) (I Mga Taga Corinto 6. 9.10)

Gupitin nang minsan at para sa lahat ng may kasalanan, at tanggapin Ako, na inyong Ama, upang bukas ay magkaroon kayo ng Buhay na Walang Hanggan! Tandaan: Kapag mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang awa ko, kung babaling kayo sa Akin, nang may pagsisikap at mapagpakumbabang puso. Ang nagsisinungaling at mapagpakumbabang puso, hindi nga ako, ang inyong Ama, ay walang kapansanan. (Mga Awit 51,17) Gumising mula sa inyong espirituwal na pagiging maharlika at huwag nang magkasala pa. Hinihintay kong yakapin kayo, patawarin kayo at ibuhos ang aking awa sa inyo.

Ang Inyong Ama

Pinagmumulan: mensajesdelbuenpastor

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.