Luz de Maria, 30 Hulyo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

HULYO 30, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking minamahal na mga tao:

MAHAL KO KAYO, GABAYAN KAYO AT TITIPON KAYO BILANG PASTOL NG MGA KALULUWA.

Mga Minamahal na Tao ng Aking Puso:

KASAMA KO ANG AKING PAG-IBIG UPANG PAGPALAIN KA AT IALAY SA IYO ANG AKING KRUS NG KALUWALHATIAN AT KAHARIAN.

Aking mga anak, patuloy akong nagdurusa para sa bawat isa sa inyo: nakikita Ko kayong palayo ng palayo sa Aking Kulungan ng mga Tupa, na nalubog sa mga maling doktrina dahil hindi ninyo Ako nakikilala.

Ang Aking Bayan ay tinatanggap kung ano ang makasalanan, huwad at kahiya-hiya; tinatanggap nila kung ano ang mali at nagiging pamilyar sa kasamaan.

TINAWAG KO KAYO SA CONVERSION!

Ito ang tiyak na sandali para hindi ka magabayan ng iyong sariling mga interes, ngunit ng mga nasa Aking Bahay.

Ito ang panahon ng mga Tanda bago ang Babala, gayunpaman ang Aking Mga Tao ay patuloy na hindi sinusuri ang kanilang mga sarili, hindi sinisiyasat ang kanilang sarili at hindi nakikita ang kanilang mga sarili na walang maskara.

Ang Aking mga anak ay kumikilos sa labas ng Aking Pag-ibig. Malayo sa mga gawa at pagkilos ng mga tunay na Kristiyano, hinahayaan ninyo ang inyong sarili na maakit ng mga yaong, habang kilala Ako, ay kinukutya Ako, naghahanap ng kanilang sariling kapakanan at hindi sa Akin. Ang kahabag-habag ng tao ay nagbunsod sa kanila upang matikman kung ano ang makasalanan, mapagmahal sa makalupang kapangyarihan, hanggang sa ilubog ang Aking Simbahan sa kadiliman at patahimikin ang mga altar ng Eukaristikong Sakripisyo sa pamamagitan ng suntok ng martilyo.

OH, ANONG PANAHON NG SAKIT! PAULIT- ULIT AKO NAGDURUSA … at ang Aking mga nabulag na Tao ay tumitingin sa kanilang sarili: hinahamak nila ang kababaang-loob at pinapakain ang kanilang palalo at nasirang “ego” ng labis na pagmamataas.

SOBRANG NABIGAY KO SA INYO, MGA ANAK! …

MARAMING MAWAWALA KAYO DAHIL SA PAGKAKAYBANG hanggang sa, hindi kayo nakasumpong ng kasiyahan o espirituwal na katuparan, muli kayong magpapatirapa sa Akin, upang palayain Ko kayo sa napakaraming gangrene na pinahintulutan ninyong mangyari kung ano ang Akin!

Ipanalangin ang Aking Bayan, manalangin, manalangin: Ang Aking Katarungan ay darating kung ano ang pag-aari Ko.

Manalangin sa Aking Bayan, manalangin: ang lungsod ng mga liwanag ay papatayin, ang ingay nito ay tatahimik, at ang Aking mga anak ay sisigaw.

Ipanalangin ang Aking Bayan, ipanalangin ang Argentina: ito ay magdurusa, sa pagkamangha ng sangkatauhan.

Manalangin, Aking Bayan, manalangin: ang kalikasan ay kikilos nang may higit na puwersa.

Ang Aking mga kaaway ay babangon laban sa Aking mga anak. Magpatuloy nang walang takot sa Pananampalataya: Ang Aking Angelic Legions ay magpapatakas sa mga maniniil.

Aking Bayan, ang kapalaluan at katangahan ng tao ay dapat na iwaksi bilang paghahanda sa pagtataboy sa mga balakid na nananahan sa loob ng bawat isa sa inyo.

SUMUKO SA AKIN WITHOUT PUTTING UP HUMAN RESISTANCE: SA GANITONG PARAAN AKO AY MAGIGING LAHAT SA LOOB MO AT IKAW ANG AKING KONTENTO.

Magmadali, mga anak, alisin sa inyong sarili ang napakaraming basahan na humahadlang sa inyo sa paglalakad patungo sa Akin…

Maging pag-ibig, kapatiran, pagkakawanggawa, pagpapatawad, pag-asa, at nawa ang bawat isa sa inyo ay maging suporta para sa inyong mga kapatid.

Sundin ang mga Utos, ibigin ang mga Sakramento, ipagkasundo ang iyong sarili sa Akin at tanggapin Ako nang may pagmamahal sa mga hindi umiibig sa Akin. Sa ganitong paraan kayo ay magiging Aking Kasiyahan: ganito ang Aking mga anak na gumagawa at kumikilos upang matikman ang Aking Pag-ibig, at nawa ang Aking Pag-ibig ay maging tanda ng Aking Presensya sa loob ninyo.

Pinagpapala at pinapalakas kita.

MGA BAYAN KO, IPAGPATULOY NG WALANG TAKOT NA HAWAK ANG AKING KAMAY AT KAMAY NG AKING INA.

Tumibok ang puso ko para sa bawat isa sa inyo. Mahal kita.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang Banal na Pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat, na sumasaklaw sa mga taong nagtalaga ng kanilang sarili sa pagiging higit kay Kristo at mas mababa sa mundo.

Ito ay isang napakalalim na salita; pagnilayan natin ito ng paulit-ulit.

Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapaalala sa atin na tayo ay susuriin ng ating sariling budhi. Kailangang patuloy na maghanda, magsisi, magpahayag ng ating mga kasalanan at manatili sa patuloy na pagkilos ng pagbabayad-sala at pagmamahal, pagmamahal at panalangin.

Tinatawag niya tayong iwanan ang mga basahan ng kamangmangan ng tao, ang pagmamataas na pumipinsala sa kaluluwa at pumipigil sa atin na makita ang ating sarili kung ano tayo.

Mga kapatid, ito ay mga apurahang panahon, dahil sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ito ang tiyak na sandali para sa mga hindi naghanap sa Kanya na hanapin Siya.

Nauunawaan natin na apurahan para sa tao na maghanap ng pagbabagong loob, upang hanapin ang personal na pakikipagtagpo kay Kristo upang maging isang nilalang na nananahan sa Banal na Pag-ibig na iyon kung saan lahat tayo ay tinawag.

Maasikaso at espirituwal na alerto, manatili tayong gayon dahil sa mga Banal na Salita na nagsasabi sa atin na ito ang panahon ng mga tanda at katuparan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay tinatawag na ihanda ang ating mga sarili, dahil ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala sa atin ng isang araw na mas malapit sa Babala o isang araw kung kailan tayo matatawag sa harap ng Banal na Presensya.

Mga kapatid, si Kristo ay patuloy na nagdurusa at bawat isa sa atin ay maaaring maging kaluluwa ng kabayaran para sa sakit ng ating minamahal na Panginoong Jesucristo.

Maging matulungin tayo, baka tayo ay mabiktima ng kasamaan na bumabangon laban sa Simbahan ng Ating Panginoong Hesukristo at laban sa Mistikong Katawan ni Kristo!

Maging matulungin tayo, dahil ang altar ng Eukaristikong Sakripisyo ay tinamaan ng mga nakakakilala kay Kristo, ngunit gustong magkaroon ng Simbahan ni Kristo!

Mga kapatid, kailangan ang paglilinis ng sangkatauhan, gaya ng sinabi sa atin ng Panginoon, ngunit tandaan natin na sa gitna ng paglilinis ay laging nananatili ang Banal na Tulong. Ang Tulong na iyon kung saan ang Bayan ng Diyos ay nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng panahon.

Ang Simbahan ay maaaring hampasin, ngunit siya ay nananatili, kung paanong si Kristo ay nananatili.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.