Babala: Kaligtasan o Kaparusahan

______________________________________________________________

Sinasabing ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asia kung saan nakararami ang mga Katoliko. Pero unti-unti na nga bang nagsisialisan sa Simbahan ang mga ito? At may solusyon ba ang Santo Papa?

______________________________________________________________

Banal na Pag-ibig Ministry

Disyembre 14, 2018

Minsan pa, ako (Maureen) ay nakakakita ng Dakilang Apoy na nakilala ko bilang Puso ng Diyos Ama. Sabi niya:

“Dumarating ang sandali na kailangang piliin ng bawat kaluluwa ang mabuti o masama – kaligtasan o kaparusahan. Ang ilan ay hindi magkakaroon ng panahong baguhin ang landas ng kanilang budhi kundi mamamatay sa kanilang mga kasalanan.

Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito ngayon, na hawakan ang mabubuti sa landas at maniwala sa mga gumawa ng masasamang pagpili. Kadalasan ay hindi ito natatanto ng karamihan sa mga nangangailangan ng pagbabalik-loob. Hindi nila tinatangkang mamuhay ayon sa Aking mga Kautusan. Naniniwala ang ilan na sinusunod nila ang Aking mga Utos, ngunit sa kanilang kompromisong kalagayan ng isipan, tinutubos nila ang iniutos ko na akma sa sarili nilang pamumuhay. Sa kanilang paghatol, hindi magkakaroon ng debate.

Yamang hindi ninyo alam ang oras o sandali ng huling paghuhukom ninyo ay matalinong mamuhay nang matalino at maging handa. Ang ilan ay darating sa Akin bago ang napakalaking paghatol na tinutukoy ko. Sa sandaling iyon, nakikita ko sa kanilang puso. Kung matagal na silang naghihintay na magbalik-loob, wala nang pagkakataon pa.”

______________________________________________________________

Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating.” (Lucas 12:40)

“Datapuwa’t mangagingat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo: Sapagka’t gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapuwa’t mangagpuyat kayo sa bawa’t panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng tao.” (Lucas 21:34-36)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.