Tinalakay ng aming Babae ang hinaharap Pope Peter II

________________________________________________________________

Ekstrang Mula sa Mensahe sa Bright Star at Firelily

Bet-lehem Kapilya

4 Agosto 2022

AMING BABAE: “Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binabati kita Aking Peter ll at ako ay naparito ngayong gabi upang dalhan ka ng maraming grasya dahil alam kong nadudurog ang iyong puso dahil sa lahat ng nangyayari. Ah Anak ko, manatiling payapa dahil itataas ng Amang Walang Hanggan ang Kanyang Kamay at puputulin ang mga tanikala na humahawak sa iyo. Maging mapayapa Anak, alam kong nais mong isulong ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos at tinitiyak ko sa iyo, Anak, mangyayari ito at mas maaga pa kaysa inaakala ng mga tao. Mapayapa ang aking anak dahil magagawa mong paglingkuran ang iyong Diyos at tulungan ang Kanyang mga anak sa maraming taon na darating. Hinihiling ko sa iyo na maging matiyaga nang kaunti pa para ang plano ng Diyos ay perpekto. Mahal kita Anak ko at pinagpapala kita sa iyong lakas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Maliliit kong mga anak, nagpapasalamat ako sa inyong pagpunta rito ngayong gabi at nag-aalok ng aliw sa Puso ng inyong Ina at sa Puso ng Aking Banal na Anak, dahil marami ang mangyayari sa susunod na mga buwan. Ah Aking mga anak sinabi ng Diyos, sapat na at lahat ng bagay ay matutupad. Mahal Ko kayo Aking mga anak at pinagpapala Ko ang inyong lakas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili kayong payapa at ipagpatuloy ang inyong mga panalangin sapagkat mananatili ako rito kasama ninyo hanggang sa matapos ang mga panalangin.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.