Luz de Maria, Agosto 11, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

AGOSTO 11, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

IKAW ANG AKING DAKILANG YAAMAN, AT ANG AKING PUSO AY MABILIS NA TUMITIBO NG PAGMAMAHAL SA BAWAT ISA SA INYO.

Tulad ng ilog na sumusunod sa agos nito at sa isang punto ay umaabot sa bunganga nito, gayon din ang bawat isa sa inyo, mga anak, ay nilikha ng Amang Walang Hanggan, upang kayo ay maging kapwa tagapagmana ng Aking Anak ng Buhay na Walang Hanggan.

Mga tao ng Aking Anak, ang kamunduhan ay patuloy na nakontamina sa inyo, kaya naman kailangan ninyong patuloy na palakasin ang inyong sarili sa Sagradong Kasulatan, pagpunta sa Sakramento ng Pakikipagkasundo at pagtanggap sa Aking Banal na Anak sa Sakramento ng Eukaristiya.

SA PANAHON NA ITO ANG SANGKATAO AY NAAABOL SA PAG-ANGALAGA SA PISIKAL NA KATAWAN, ISANG ISANG SABADO ANG PAG-AALAGA NG ESPIRITU.

Lubos mong pinarangalan ang pisikal na katawan at iniwan ang Aking Anak sa isang tabi; itinaboy mo Siya, nililibak mo Siya:

Hindi mo Siya kilala at hindi mo Siya mahal….
Gumagawa kayo ng mga personal na relasyon nang walang pahintulot ng Aking Anak, na naghihiwalay sa inyong sarili sa Simbahan….
Lumilikha ka ng iyong sariling espirituwalidad at ginagawa mo ito sa iyong sariling paraan, bumuo ka ng isang personal na relasyon sa Aking Banal na Anak upang maitago ang paghihimagsik at pagmamalaki na itinatago ng ilan sa Aking mga anak.

Ang sangkatauhan ay dapat na magkakapatid at mamuhay sa pamayanan gaya ng ipinag-uutos ng Aking Anak. Ang fraternity ay hahantong sa mas kaunting alitan, inggit, hindi pagkakasundo, pagkamakasarili, sa mas mababang pagnanais na paglaanan ng malalaking kapangyarihan, at magkakaroon ng mas kaunting mga salungatan.

Mga bata, kamangmangan ng tao ang nagiging sanhi ng pagkahulog ng lahat ng sangkatauhan sa bangin ng limot sa panahong ito; oo, ang limot na humahantong sa sangkatauhan sa puntong hindi na nito mapipigilan ang digmaan. 

Ang paghahangad ng mga advanced na armas ay ang pangunahing layunin ng mga kapangyarihan sa oras na ito, at ang pagkakaroon ng mga armas ay layunin ng ilang maliliit na bansa na mga komunistang satellite at sa sandaling ito ay naghahanda na maging mga delegado ng komunismo sa kanilang mga rehiyon. Katulad nito, ang ibang mga kapangyarihan ay yumakap sa ilang mga bansa at binibigyan sila ng mga armament para sa mga layuning depensiba sa mga bansang walang armas.  ANG AKING BANAL NA ANAK AY KINAPATULONG ANG KAPWA POSISYON.

Ang kasalukuyang digmaan ay nagdudulot ng isang malaking sakuna at bubuo ng malaking sakuna ng sangkatauhan at ng Earth, na iiwan itong baog. Ganito ang pamumuhay ng isang malaking bahagi ng Aking mga anak, na ang kanilang mga puso ay walang laman sa Diyos, sa ganap na tigang, na walang patutunguhan na mga palaboy sa isang kalagayan ng paghihirap at tumatangging gumaling. Kaya, ang mga hindi nagbabalik-loob, kahit na sa huling sandali, ay magiging mga kopya ng pagkawasak kung saan ang Daigdig ay maiiwan kasunod ng desisyon ng ilang kapangyarihan na simulan ang pagkasira ng sangkatauhan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga sandata na nagmumula mismo sa impiyerno.  ANG MGA TAO NG AKING ANAK AY HINDI DAPAT KASAMA SA MGA GAWA NA ITO NA AY MADIIS NA SINUNDA NG AKING DIOS NA ANAK.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang pansariling interes ng mga bansa ay nakabuo ng digmaan at patuloy na bubuo nito.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: hindi ninyo nakikita na ang kalikasan ay nagpapakita ng lakas na hindi pa nakikita noon bilang isang panimula sa kung ano ang darating.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: kayo ay mga anak ng iisang Ama – huwag ninyong balewalain ang paghihirap ng inyong mga kapatid sa panahong ito.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang Simbahan ng Aking Anak ay dinadaya; magpatuloy nang hindi nawawalan ng pananampalataya.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: ang bawat bansa ay sasabak sa digmaan.

Mga minamahal na anak ng Aking Puso, maging tagatupad ng Kalooban ng Ama. Wala sa iyo, lahat ay sa Diyos.

Tataas ang kakapusan; habang lumilipas ang panahon, hahanapin mo kung anong meron ka ngayon. Magtataka kang malaman kung paanong ang mga bansang mukhang neutral ay may mga pangako sa mga kapangyarihan na, sinasamantala ang teritoryo ng mga bansang iyon, ay nanonood ng kanilang mga kalaban sa digmaan.

Ang kahangalan ng tao ay nagdaragdag sa panganib ng pagkasira ng tao at ng kalikasan.

Ang puso ng Aking Banal na Anak ay nagdadalamhati!

Paanong ang Aking Anak ay paulit-ulit na nasugatan ng pagsuway ng Kanyang mga anak at ang pagkahumaling sa pamumuno sa lahat ng mga bansa kasama ang Antikristo at ang makapangyarihan sa mundo! 

Ang sangkatauhan ay nagdurusa at magdurusa. Ang bawat bansa ay magpoprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga hangganan nito ngunit halos walang bansa ang magbabantay sa espirituwal na kaligtasan ng mga tao nito. 

ISANG BOMBA ANG NAGPAPASABOG…

HINDI MAGTATAGAL ANG MGA BUNGA; WALANG PAGIINGAT, MAG-INGAT.

MULA SA ISANG SANDALI HANGGANG SA SUSUNOD, ANG SANGKATAO AY MASASABULONG SA KINATAKUHANG IKATLONG DIGMAANG PANDAIGDIG.

Mga anak ko, ihanda ninyo ang inyong mga sarili, manatili sa panalangin para sa inyong mga kapatid na, sa paglipas ng panahon, ay aalis patungo sa mga bansa sa Timog Amerika upang malugod na tanggapin. 

Mga anak, dagdagan ninyo ang kapayapaan sa loob ng inyong buhay upang hindi kayo gamitin ng Diyablo bilang mga taong humahampas sa kanilang mga kapatid. Hindi sapat na magmukhang mabuti; kailangan mong magtrabaho at kumilos ayon sa ipinag-uutos sa iyo ng Aking Anak at mamuhay bilang mga saksi ng Pag-ibig, Pag-ibig, Pagpapatawad, Pag-asa at Pananampalataya. 

Nang walang takot, laging hanapin ang mabuti, magbigay ng patotoo sa Pag-ibig ng Aking Anak, maging mga nilalang ng mabuti at mangaral bago mo ito magawa.

Manalangin at protektahan ang mga matatanda; bigyan sila ng pagmamahal sa mga pamilya at maging mga lampara na nagbibigay liwanag sa kanilang daan.

ITO NA ANG PANAHON.   Nang walang takot sa kung ano ang nangyayari at mangyayari, ipagkatiwala ang inyong sarili sa Kabanal-banalang Trinidad, dahil ang Kanilang mga anak ay hindi pababayaan.

Hayaan mo akong gabayan ka sa tamang landas; lumapit sa Akin at maging maamo, maging mapagpakumbaba at maging mga bata na may tiwala na hinding-hindi kayo pababayaan.

HUWAG MAtakot: “WALA AKO DITO NA INA MO?”

Minamahal kong mga anak, pinagpapala ko kayo.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid: 

Sa pagtanggap ng Mensaheng ito mula sa ating Mahal na Ina, nakita ko ang Kanyang malungkot na ekspresyon at ipinahiwatig Niya sa akin ang kahangalan ng tao sa ambisyon para sa kapangyarihang pandaigdig. Ibinahagi niya sa akin ang Kanyang kalungkutan sa mga buhay na mawawala sa isang digmaan na tumitindi, sa paglipas ng panahon na nagiging mas mahirap para sa amin habang ang mga banta ay nagiging katotohanan. 

Ipinakita sa akin ng ating Mahal na Ina ang kawalang-malay ng mga patuloy na lumilipat sa ibang mga bansa para sa kasiyahan, ito ang panahon kung saan nahaharap tayo sa mga seryosong banta na ang tono at pagiging totoo ay tumitindi. Ang mga armas ay dinadala mula sa isang bansa patungo sa isa pa sa ilalim ng pagkukunwari ng mga pagsasanay militar.

Ang ating Mahal na Ina ay nalungkot nang makitang marami sa sangkatauhan ang patuloy na itinatanggi ang pandaigdigang panganib at ang panganib sa mga bansa kung saan magaganap ang malubhang kaguluhan sa lipunan. Higit sa lahat, gayunpaman, ibinahagi sa akin ng Ating Mahal na Ina ang sakit ng Kanyang Banal na Anak sa kawalan ng pasasalamat ng mga tao na tumatangging lumapit kay Kristo at tumanggi sa pagbabagong loob. 

Mga kapatid, ang pagbabagong loob ay isang proseso: hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng mahika, ngunit ito ay resulta ng patuloy na pagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. Ang pananampalataya ay humahantong sa atin sa prosesong ito ng pagbabalik-loob, ngunit kung hindi tayo mananatili sa komunidad, sa kapatiran, at kung hindi natin susundin at minamahal ang mga Kautusan, ang mga Sakramento, kung hindi natin kilala ang Diyos sa Banal na Kasulatan… paano tayo pupunta mahalin ang hindi natin kilala?

Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating mga pagsisikap na maging higit kay Cristo kaysa sa mundo. Tingnan natin ang ating sarili upang magsisi kung ano ang dapat pagsisihan ng bawat isa sa atin at kung ano ang nakakasakit sa Diyos. Patuloy nating hilingin sa Banal na Espiritu na alagaan tayo at tulungan tayong maging mas maka-Diyos. 

Kailangan nating baguhin ang ating buhay. Isaisip natin na itinakda ng Diyos ang pagkawasak ng Nineve, ngunit ang Hari at ang mga tao ay naniwala sa pahayag ni Jonas. Ang pag-aayuno at pagsusuot ng sako, ang mga Ninevita ay nagbalik-loob at nakalulugod sa Diyos, at ang pagkawasak ay natigil. ( Jonas 3:1-10 )

Nabubuhay tayo sa ibang lipunan, kung saan mas mahirap paniwalaan kung tungkol sa mga bagay na nagmumula sa itaas, ngunit mayroon tayong pag-asa na sa bawat sandali ay mas maraming kapatid ang titingin sa Diyos, tulad ng ginawa ng alibughang anak.

Mga kapatid, umuunlad ang taon at kasama nito, ang mga kaganapan. Mahalagang ibaling natin ang ating tingin sa Kabanal-banalang Trinidad at magsumamo, ngunit mahalagang gawin ng bawat isa sa atin ang pagpapasya na maging mas mabuti at makipagtulungan sa dakilang Plano ng Kaligtasan na mayroon ang Diyos para sa bawat isa sa atin. .

Sa lahat ng pagkakataon, nakaukit sa ating puso, isaisip natin ang Pagmamahal sa ating mga nakatatanda, na siyang salamin ng ating bukas.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.