Sternter Babala sa Amerika

______________________________________________________________

U.S. states map

______________________________________________________________

Mary Refuge of Souls

October 3, 2020

St Michael Archangel

Narito at Narito!

Ako si Michael ang Arkanghel, ang Tagapagtanggol at Tagapagtanggol ng Pananampalataya ng Ama sa Langit sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo, ang Manunubos ng mga Anak ng Ama.

Makinig na mabuti, sapagkat malakas kong inihahatid ang Mensaheng ito sa mga Mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika.

Isang Global War ang ipinahayag laban sa iyong bansa at sa iyong mga tao; laban sa Bill ng mga Karapatan at Saligang Batas na binigyang-inspirasyon ng Ama mismo mula sa mga Makalangit na Realms. Inutusan ako ng Ama sa Langit bilang si Michael arkanghel na iligtas ang mahihigpit na babalang ito sa inyo.

Sinasalakay kayo mula sa mga lugar at pamunuan sa pinakamadilim na espirituwal na katotohanan. Sa partikular na sangkatauhan, ang inyong bansa ay inilabas ni Satanas, at ang iba pang mga pangunahing demonyo ay mawawasak upang maisakatuparan ang kasamaan ng isang tao – ang pagkaalipin ng lahat ng tao sa ilalim ng kanyang kontrol.

Ito ang huling labanan na ang masama ay pahihintulutang maglalang laban sa sangkatauhan bago bumaba ang poot ng Diyos sa lahat ng kasamaan sa inyong daigdig na inilululan ng kasamaan at ng kanyang mga minions.

Ito ang huling digmaan; ito ang katapusan. Ang Ama sa Langit ay magtatagumpay sa Huli!

Kaya maging gayon nga! Salamat sa Diyos!

Gayunman, sa mga Huling Araw na ito ng Wakas ng mga Oras, ang masama ay nakatuon sa kanyang mga sandata target sa iyo, ang mga mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika bilang huling tagapagtanggol ng lahat ng mabuti sa iyong mundo.

Huwag kang magkakamali! Ikaw ay sa huling labanan ng Mabuti kumpara sa Masama. Malinaw na nakikita ng masama ang masamang plano na kailangan niyang sahod, at marami sa inyo ang mapanalanging naunawaan ang kasamaang ito mula sa mabuti at matukoy ang masasamang minions na nagtatangkang kontrolin kayo.

Sa ngayon, dapat ay may kahinaan na kayong mahiwatigan ang inyong mga lider na gumagawa ng gawain ng Diyos kumosalungat sa maraming pinunong demonyo na mga minahan ng masama. Ang demonyong pag-atake laban sa nasyonalidad at soberanya ng Estados Unidos ng Amerika ay nagmumula sa loob – mula sa iyong sariling mga mamamayan na sumumpa ng kanilang katapatan sa masama sa pamamagitan ng pagtanggap ng anarkiya, Marxismo, sosyalismo, at komunismo – pati na rin mula sa labas ng iyong bansa sa pamamagitan ng komunistang diktadura at ang kanilang mga kasosyo sa globalist na ang impiyerno upang gawin ang kalooban ni Satanas sa pamamagitan ng kanilang pandaigdigang lihim at occult societies, marami sa mga ito ay natukoy sa pamamagitan ng iyo.

Ito ay madali at madaling matukoy kung sino ang mga kaaway ng iyong nasyonalidad at soberanya ay sa loob ng iyong sariling mga hangganan. Tukuyin ang iyong mga lider at kapangyarihang pampulitika na nag-oorganisa ng financing at sumusuporta sa anarkiya, Marxista, komunista, at sosyalistang entidad, at alam mo ang iyong kaaway sa pamamagitan ng kanilang mga kilos.

Kilalanin ang mga taong fomenting kaguluhan at pagkalito – mga sakit ng masama – at sino ang nag-aatubili, maluwag, at inaatake sa iyo – ang mga ito ay ang mga minions ng kasamaan – isa sa kanila ay tulad ng rabid bulag na paggawa ng karahasan. Iyon ay ang kalooban ng kanilang mga lider sa alternatibong masama realms – satanas kanyang sarili.

Ang iyong bansa ng Estados Unidos ng Amerika ay nakatayo na ngayon sa pandaigdigang arena, para sa kasamaan ngayon ay may kontrol sa madilim na komunistang rehimen gayundin ng iba pang mga rehimeng globalista na kinokontrol ng mga sosyalistang lipunan na cower at itago sa katahimikan, habang ibinibigay nila ang hitsura na sila ang mga altruistic lider na namamahala sa kanilang mundo.

Hayaan itong sabihin ngayon! Ang Bagong Daigdig na Ito ay hindi mula sa Ama sa Langit, ni ng Kanyang Anak na si Jesucristo, ang Manunubos ng sanlibutan; ni sa inyong Mapalad na Ina; ni ng lahat ng anghel at mga Banal.

Ang demonyong ito ng Bagong Kaayusan sa Mundo ay gawain ni Satanas, na lihim at saklaw na nagpapaunlad ng kanyang mga plano sa pamamagitan ng kanyang magiliw na mga minuto sa loob ng maraming siglo.

Ngunit ngayon ay oras na! Ngayon ay oras na para sa huling labanan!

Kayo na nagpupunyaging suportahan ang inyong mga lider, na nakaayon sa mga demonyong ito at ang kanilang Bagong Kaayusan sa Mundo ay inilalagay ang inyong walang-hanggang walang-hanggang panganib at walang-hanggang hinaharap sa dakilang panganib. Dapat kayong tumigil at lumaban sa pagsuporta sa mga minions na ito ngayon o sa panganib na walang hanggan ang kapahamakan. Puwede ko bang gawing mas malinaw at simple ang aking babala sa inyo?

Sundin at suportahan ang iyong mga lider na tumatawag out ito Bagong Kaayusan sa Mundo para sa demonyo plano na ito ay. Tukuyin at ilantad ang alinman sa inyong mga lider sa mundo, pambansang lider, kapangyarihan brokers, o pulitiko na kabilang sa bagong kaayusang ito – anuman ang kanilang kaayusan sa pulitika o relihiyon. Walang Pope, o Bishop, o Priest ang dapat pahintulutang suportahan si Satanas o ang kanyang mga plano. Dapat mong ilantad at talunin ang mga ito. Sa huli, magtatagumpay ka.

Gayunman, samantala, ang kaguluhan at pagkalito na ang masama ay lumikha at nagpapabilis – maliban kung magpapatuloy ang Makapangyarihang Panalangin ng Panginoon, sekular na lider, at kalalakihan at kababaihan ng bakal na bumangon ngayon at walang nakalaan upang atake at talunin ang mga minions ng Satanas.

Ito ang iyong huling tungkulin upang labanan. Kilalanin ang kahalagahan ng sandaling ito! Ginagawa ko bang lubos na malinaw ang aking sarili? Huwag ipagwalang-bahala o balewalain ang aking mga salita! Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nasa stake!

Kung kayo ay nagtagumpay ngayon, matatalo kaagad si Satanas at ang kanyang mga kampon sa halip na kalaunan, ngunit kung wala ang gawain ng inyong mga nakikinig at naniniwala sa ‘Mga Mensahe mula sa Langit’ sa inyo na mga Tao ng Estados Unidos ng Amerika.

Tumayo at kumuha ng mga armas ngayon – parehong espirituwal at sekular. Makiisa sa Ama sa Langit; Ang Kanyang Anak na Inyong Manunubos, si Jesucristo; Maria, ang inyong Ina sa Langit; at lahat ng anghel at mga Banal upang pasayahin sa plano ng Ama para sa isang ‘Bagong Langit at isang Bagong Daigdi”!

Ito ang huling Labanan tawag!

Kaya maging gayon nga! Salamat sa Diyos!

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.