Luz de Maria, Agosto 15, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

AGOSTO 15, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG PRINSIPE NG HEAVENLY HOST AT DEFENDER NG MISTIKONG KATAWAN NI CRISTO, DINALA KO SA INYO ANG TOTOO AT TIYAK NA SALITA NA ITO.

Ang bayang ito ay pinagpala na may napakataas na Reyna, ibinigay at tinanggap bilang Ina sa paanan ng Krus. (Jn. 19:26).

IPINAGDIRIWANG NG SIMBAHAN SA LUPA ANG KAPISTAHAN NA ITO NG PAGPAPAHALAGA NG ATING REYNA AT INA NA MAY PAGGALANG AT PAGMAMAHAL. SA LANGIT ANG HAIL MARIA AY NARIRINIG SA KAHIT SAAN BILANG TANDA NG PAGMAMAHAL NA KARAPAT SA SIYA NA REYNA AT INA NG LANGIT AT LUPA.

Siya ang Ina ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo at Reyna at Ina ng sangkatauhan, siya na ang Tabernakulo ng Kanyang Anak sa lupa at Sagradong Fecundity. INIHIGAY NG BANAL NA DISENYO NA ANG SAGRADONG KATAWAN NG INA NG SALITA AY DAPAT AKALA SA LANGIT SA MGA KAMAY NG MGA ANGHEL, UPANG HINDI SIYA MAHAWAK NG MGA BAGAY SA LUPA, KAHIT SA HULING SANDALI NG KANYANG BUHAY SA LUPA.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Ang mapagmahal na pagsuko na ito, itong patuloy na “oo” sa Kalooban ng Ama ang dapat taglayin ng mga tao na nilalang bilang mga kaluluwa ng mga anak ng Kabanal-banalang Inang ito, na nagniningning tulad Niya tulad ng mga sinag ng araw, na naglalabas ng liwanag patungo sa kanilang mga kapatid, na nag-aalis ng kadiliman na ay sumusulong sa sangkatauhan habang lumalapit ang kasamaan, inaabangan ang pagdating ng Antikristo. At sa pagdating na iyon ay makikita mo ang tunggalian sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao: isang pakikibaka na higit sa lahat ay espirituwal, kahit na itinatanggi ito ng mga hindi naniniwala. (Efe. 6.12)

BILANG SUGO NG PINAKASANTO TRINIDAD AY PINAGTIBIGAY KO NA ANG DIGMAANG ITO AY ESPIRITUWAL, KAHIT KINAKAILANGAN NILA ITO SA IBA’T IBANG GUISES.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, hindi mabubuhay ang kasamaan kapag nahaharap sa liwanag, kaya naman, habang papalapit tayo sa kasukdulan ng Dakilang Paglilinis, ang pakikibaka ay sa pagitan ng mabuti at masama, liwanag laban sa kadiliman. Ito ay Banal na Liwanag na kumakalat sa mga tao habang ang Banal na Araw ay nagliliwanag sa lahat ng Nilikha. Ito ang liwanag na laging nagtatagumpay, bagama’t ang hindi karapat-dapat na sangkatauhan ay kailangang linisin ang sarili bago ito maabot ang kabuuan ng Banal na Liwanag.

MAUNAWAAN, MAKATAO, HARAPIN ANG MGA NAGPAPASA SA IYONG MGA KAPATID! Huwag maging walang malasakit sa sakit ng iyong kapwa. Ang kapangyarihan na ibinigay ng kasamaan sa ilan sa mga makapangyarihan na matagal nang sumuko sa masasamang galamay nito, ay naghihiwalay sa Mistikong Katawan, na naging dahilan upang magdusa ito sa pagkakanulo ng ilang mahihinang miyembro ng Mistikong Katawan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo at dahilan upang magkaroon ito ng mga bagong martir na nag-iisa, ngunit hindi pinabayaan ni Kristo, Ulo ng Katawang Mistiko.

Ilang tapat na instrumento ang mayroon ang Simbahan sa napakahalagang sandali ng paglilinis?

Mga Tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, mga anak ng Ating Reyna at Ina: na nagplano sa panahong ito na nararanasan ng sangkatauhan, ang mga pinunong Mason ay hindi magpapahinga hangga’t hindi sila nagtagumpay sa pagsali sa mas maraming bansa sa digmaang ito; sila ay lulundag sa harap ng mga mata ng sangkatauhan.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Latin America : ang mga sandata ay darating, ang mga tao ay mag-aapoy.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin: patuloy kang mamamangha sa kapangyarihan ng kalikasan .

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin: ang pagyanig ng lupa ay patuloy na lalago at ang sangkatauhan ay magdurusa.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin: ang monumento ng kalayaan ay mahuhulog sa dagat.

MGA ANAK NG DIYOS, TAWAG KO KAYO NA SURIIN ANG INYONG SARILI SA LOOB.

Dapat kayong magkakapatid – hindi lamang ninyo dapat igalang ang pagkakaiba ng isa’t isa, kundi maging mapagpakumbaba upang magpatawad sa isa’t isa araw-araw. Dapat kilalanin ng bawat tao ang kanilang mga kahinaan sa pamamagitan ng malalim na panloob na gawain, at sa pamamagitan ng paghiling ng Banal na Tulong ay malalampasan mo ang mga ito kung ang nilalang ay nagtataglay ng kababaang-loob.

Manalangin, manalangin, tanggapin ang Pagkaing Eukaristiya at mapagpakumbaba na pumasok sa kung ano ang dapat na kapatiran para sa iyo.

Kayo ang haliging nagmamartsa , mga anak ng Diyos – ang hanay na hindi humihinto, ngunit nagpapatibay sa sarili upang magpatuloy nang hindi natitinag.

ANG MGA TAO NG ATING REYNA AT INA AY HINDI DAPAT MAtakot sa IPINAHAYAG, O SA PAG-UNLAD NG KATUPARAN NG MGA HULA, ngunit dapat silang matakot na masaktan ang Kabanal-banalang Trinidad, dapat matakot na mahulog sa pagsuway sa Kautusan ng Diyos, dapat matakot sa mga tunggalian at dapat matakot. nakakasakit sa kanilang mga kapatid.

GUMISING KA, WAG KA TULOG! Ang mga pagkakasala ay dumarami alinsunod sa pagtaas ng kawalan ng pagmamahal sa kapwa, at dahil din sa pagsulong ng kasamaan.

GUMISING KA SA KATANGIAN MO! Sinasamantala ng kasamaan ang mga natutulog upang hawakan sila at magdulot ng hidwaan sa mga Tao ng Diyos.

Manatiling matulungin sa mga alyansa sa pagitan ng mga bansa: ito ay isang alerto para sa sangkatauhan.

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, huwag hintayin na ihayag sa iyo ng Langit ang mga detalye kung ano ang pinapayagan nitong malaman mo para makapaghanda ka, dahil maaaring mahulog ang sangkatauhan sa kaguluhan bago dumating ang katuparan ng mga Propesiya. Ang mga palatandaan at senyales ay nagmamarka sa bilis ng inihayag.

MAGHANDA, MAG-CONVER AT MANATILI SA ALERTO!

ANAK KAYO NG DIYOS AT PINAGPROTEKTAHAN KAYO NG AKING MGA LEHIYON: HUWAG MAWANG PAG-ASA.

Tulad ng mga langgam na kumukuha ng pagkain para sa taglamig , kaya dapat kang magtipon para sa taglamig. Kung wala kang sapat para sa pag-iimbak, dagdagan ang iyong pananampalataya at ang Aking Mga Legion ay maglalaan para sa iyo sa pamamagitan ng Divine Order.

Mga Tao ng Sacred Hearts, huwag matakot at manatiling matatag sa Pananampalataya. Pinoprotektahan ka ng aking mga Legion. Tanggapin ang Aking Pagpapala.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid sa Pananampalataya,

Sa Aklat ng Mga Kawikaan, kabanata 30 bersikulo 2 hanggang 5, nakita ko ang Salita ng Diyos para sa atin:

“Tiyak na ako ang pinakatanga sa mga tao, at wala akong pang-unawa ng tao. Hindi ako natuto ng karunungan, ni wala akong kaalaman tungkol sa banal. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa guwang ng kamay? Sino ang nakabalot ng tubig sa isang damit?”

“Sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan o ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak na alam mo! Ang bawat salita ng Diyos ay napatunayang totoo; Siya ay isang kalasag sa mga nanganganlong sa Kanya.”

Si San Miguel Arkanghel ay buong pagmamahal na nagsasalita sa atin at naglalarawan ng mga mystical na kaganapan sa paligid ng Assumption ng Mahal na Birheng Maria katawan at kaluluwa sa Langit. Kasunod nito, tinawag niya tayo upang makita ang katotohanan ng kalupitan ng tao at ipinakita sa atin kung paano, sa pamamagitan ng pagiging mga anak ng Diyos at pagtupad sa hinihiling sa atin, maaari tayong maging salamin ng Pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig sa kapwa, ng pagpapatawad at ng napakaraming Banal na katangian. na hindi natin binabalewala, sa gayon ay nagiging magaan para sa ating mga kapatid.

Nabubuhay tayo sa matinding panahon at pilit tayong kinakausap dahil alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, ngunit ngayon itong Banal na Pag-ibig ay humihingi ng reparasyon sa sangkatauhan upang maprotektahan ito. Umiiral ang Awa kung lubos akong naniniwala sa Divine Mercy, ngunit gayundin sa mga tungkulin ng sangkatauhan.

Binibigyan tayo ni San Miguel ng mga salita na dapat pag-isipang mabuti; halimbawa, sinasabi niya sa atin ang tungkol sa marching column, ang punto ay na kung tayo ay nakakalat dahil sa ating mga personal na interes, tayo ay nagiging mahina bilang Bayan ng Diyos. Siya ay nagsasalita sa amin tungkol sa taglamig: ilang mga Mensahe ang tumawag sa amin sa loob ng maraming taon na ngayon upang maging handa para sa panahon ng taglamig.

Mga kapatid, paulit-ulit tayong tinawag na suriin ang ating sarili sa loob upang tayo ay lumakas sa espiritu. Ang digmaan ay hindi tulad ng tila, mga kapatid; bilang Bayan ng Diyos, ang pakikidigma ay espirituwal mula simula hanggang wakas at magpapatuloy sa pagiging espirituwal.

Bigyang-pansin natin ito: gusto ng Antikristo ang kanyang mga samsam sa mga kaluluwa – hindi ng mga sandata, kundi ng mga kaluluwa … Ang Antikristo ay matatalo at sa huli ang Kalinis – linisang Puso ng Ating Ina ay magtatagumpay.

Bigyang-pansin natin, mga kapatid: pagbabalik-loob ang itinatawag sa atin: pagbabalik-loob!

Amen.

_______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.