Petrus Romanus, Agosto 13, 2022

______________________________________________________________

ATING PANGINOON“Binabati kita, Aking minamahal na William at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag kang matakot, dahil ang iyong puso ay bukas sa Aking Dekreto at ikaw ay lubos na nakalulugod sa Akin. Huwag kang matakot, Anak ko, dahil napakaikling panahon na lang ang natitira para manatili ka sa bilangguan.”

WILLIAM : Si Hesus ay nakasuot ng puti na may pulang Mantle na nakasabit sa Kanya.

ATING PANGINOON“Binabati kita, Aking mahal na anak, naghihintay sa iyong paglaya mula sa bilangguan, ngunit alamin, Aking banal na anak, ito ay malapit na.”

“Aking mga minamahal na anak, ngayon ang dakilang Tatlong Araw na Kapistahan kung saan ang Aking Banal na Inang si Maria, ay nanatili sa Lupa upang hintayin ang Kanyang Kalinis-linisang pagdating sa Kanyang Destiny, ng Kanyang Korona na ibinigay sa Kanya noong ika-15 ng Agosto. Sa panahong ito ng Tatlong Araw, ang bawat kaluluwang dumaan [sa tabing] ay iniligtas bilang gantimpala, dahil sa Kapistahan ng Aking Kabanal-banalang Ina.”

“Matamis kong mga anak, ito ay isang napakaseryosong panahon sa kasaysayan para sa sangkatauhan, dahil hindi napagtanto ng sangkatauhan kung gaano kaseryoso ang oras. Ilang taon na lamang ang natitira at ang sangkatauhan ay dapat bumaling sa Aking Banal na Ama na naghihintay sa Kanyang mga anak, upang talikuran ang kanilang makasariling buhay at bumaling sa Diyos at humingi sa Kanya ng kapatawaran, dahil ang kanilang kasalanan ay magdadala sa kanila sa walang hanggang kapahamakan. Aking mga anak, Aking mga anak: Nakikiusap ako sa inyo na talikuran ang inyong masasamang paraan ng napakaraming kasalanan. Patuloy Kong iaalay ang Aking buhay para sa iyo, ngunit kailangan mong magbago ngayon, pakiusap. Mahal na mahal kita.”

“Magkakaroon ng isa pang sakit na darating sa sangkatauhan, upang ibalik kayo sa Aking Ama. Ang mga bansa ng Timog Amerika at ang mga Bansa ng Africa: Ako at ang Aking Kabanal-banalang Ina ay tinawag ang lahat ng Aking mga anak upang baguhin ang kanilang buhay, bumalik sa Katotohanan at manalangin nang walang humpay para sa inyong mga kapatid, dahil marami sa inyong mga bansa ang magiging Komunista at magdala ng malaking pagkawasak sa iyong mga bansa.”

“Parurusahan ang South Africa at ang Nigeria at lahat ng mga bansa sa Hilaga ay nabawasan na sa kanilang paniniwala, dahil maraming bansa ang naging paniniwala ng Muslim. Magkakaroon, magkakaroon ng digmaan na mag-aapoy doon sa lalong madaling panahon. Ang Gaza Strip at Israel ay sumiklab sa isang Mahusay na Digmaan, na magpapasiklab sa mga bansa ng Iran at Lebanon, na susunod sa Espanya, na magdadala ng matinding paghihirap at pagkakabaha-bahagi, mga anak Ko.”

“Idasal ang Banal na Rosaryo at ang Chaplet ng Banal na Awa, dahil ito ay napakahalaga.”

“Ang araw ay patuloy na magpapainit ng matinding init sa Aking mga anak, dahil ang Aking Banal na Nilikha ay kumikilos upang ipakita sa sangkatauhan na labis nilang sinasaktan ang Diyos.”

“Manalangin para sa France, dahil handa itong magbago ng paraan, nag-iiwan ng pagbubukas sa isang bansa, na hindi na naniniwala sa Akin. Tinatawag Ko ang Aking Banal na Monarch upang magdala ng pagbabago sa France, dahil malapit na itong sumuko sa Digmaang Sibil at ihahanda Niya ang daan para sa Aking Banal na Bikaryo, si William, na maupo sa Upuan ni Peter II. Malapit nang dalhin sa Langit si Pope Benedict. Ipinapadala Ko ang Aking Mga Pagpapala ng Ama sa kanya at sa iyo, Aking banal na anak.”

“Sa wakas, nais Ko na ang Aking mga tao sa Taiwan ay bumaling sa Akin, ang iyong Mapagmahal na Tagapagligtas, dahil ang iyong bansa ay sasakupin sa lalong madaling panahon, na magsasangkot ng maraming bansa at magdadala ng Dakilang Digmaan sa Rehiyon ng Pasipiko , na kasangkot sa Australia at USA Ngunit sa katapusan, ito ay magtatagumpay, dahil Ako, si Jesucristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, ay Mahal kita. Huwag kayong matakot, mga anak Ko, ngunit bumaling kayo sa Akin, sapagkat si Hesus lamang ang magiging lakas ninyo.”

“Aking anak, napakaraming maihahayag ko sa iyo tungkol sa mga bansa, ngunit sa ngayon ay magbibigay lamang ako ng maliliit na bagay para sa sangkatauhan, ngunit nakikiusap ako sa lahat ng Ating mga anak na mangyaring tumugon, habang ang oras ay nauubos. Mahal ko kayong lahat.”

WILLIAM: Darating na ang ating Banal na Ina – Siya ay napakaganda sa tabi ni Hesus – Siya ay tumitingin [sa Kanya] nang magiliw. Ang Our Lady ay nakadamit ng puti na may pulang alampay sa paligid Niya. Sa buong pagmamahal Niya, sinabi niya:

AMING BINANGHA“Binabati kita, Aking minamahal na anak at mga anak. Ako ay naparito ngayon para lamang suportahan si Hesus sa Kanyang mga Banal na Salita, ngunit babalik Ako sa ika-15 para bigyan ka ng mas malalim na Mensahe para sa Aking mga anak.”

“Ang aking mga anak; Aking Banal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, alam kong nalulungkot ka, dahil nasa bilangguan ka pa rin , ngunit tinitiyak Ko sa iyo, tulad ng sinabi sa iyo ng Aking Banal na Anak, si Jesus, ikaw ay magiging malaya sa lalong madaling panahon. Mahal na mahal kita, Aking magiging Papa – at ang pinakahuli para sa Banal na Ina Simbahan. Ipanalangin ang Aking anak, para sa Vicar, dahil ang kanyang oras ay napakaikli. Manalangin, Aking mga anak, dahil ang Simbahan ay maghihiwalay, sa lalong madaling panahon sa pinakadakilang paghihiwalay ng mga anak ng Diyos, dahil ang Schism ay napakalapit na, kung saan ang mga tao ay maghihiwalay, na iniiwan ang Hierarchy ng Simbahan sa kalituhan at ang takot ay papasok sa mga puso ng sangkatauhan.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil wala pang 5% ng mundo ang nakikinig sa Banal na Salita ng Diyos. Aking mga anak, manalangin – at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon, dahil ang sangkatauhan ay lumalapit sa matinding kalungkutan at digmaan. Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay dadaloy sa buong mundo. Maraming bansa ang makikidigma, na kasangkot sa iyong bansa, Australia. Huli na ang Gobyerno para bumuo ng mga puwersang magpoprotekta sa iyo. Huwag kang magtaka, Anak ko, dahil tatawagin ka para tulungan silang gumawa ng desisyon, para tulungan ang iyong bansa.”

“Sa lalong madaling panahon, ang Tsina ay kikilos upang sakupin ang maraming mga bansa. Pakibasa ang Apocalypse, ipapakita nito sa iyo kung ano ang darating sa mundo, sa lalong madaling panahon. Mga anak, hinihiling ko sa inyong lahat na isaalang-alang kung ano ang nangyayari sa inyong mundo.

“Mahal Ko kayo, matamis na mga anak at hinihiling na manalangin kayo – Mahal Ko kayo, matamis na mga anak at ilagay ang Aking Banal na Mantle sa mga bumaling sa Akin at sa Aking Banal na Anak, si Hesus. Ibinibigay Ko sa iyo ang Aking Proteksiyon at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita, Aking banal na anak. Lakasan mo ang iyong loob, dahil lahat ng sinabi Namin sa iyo sa nakalipas na 40 taon, makatitiyak kang mangyayari ito. Ikaw ang Aking mahalagang anak at lahat ng sinabi Ko sa iyo tungkol sa mga pribadong bagay, ay matutupad, sa lalong madaling panahon. Mahal kita at makikita kita sa ika-15.”

“Pinagpapala Ko kayo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ipinadala ni Hesus ang Kanilang Pag-ibig at Pinagpapala ako.

ATING PANGINOON“Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si Hesus at Maria ay umakyat sa Langit kasama ang Puting Krus, umalis at malaking Liwanag.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.