Mensahe kay Shelly Ana – 24 Agosto 2022

_______________________________________________________________

Ang Kalayaan ng America ay Tatahimikin!

[Tingnan ang website: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/shelley-anna/2022/september/02/america-s-liberty-will-be-silenced]

Habang natatabunan ako ng mga balahibo ng mga pakpak, narinig kong sinabi ni San Miguel Arkanghel.

MGA MINAMAHAL NI CRISTO Napaka-apurahang bumalik kayo sa ilalim ng mantle ng Ating Mahal na Ina, hawak ang inyong espirituwal na mga sandata. Huwag mong talikuran ang Rosaryo ng Liwanag ng Ating Mahal na Ina, na bumubulag sa iyong mga kaaway.

ANG DIGMAANG PANDAIGDIG AY MAGAapoy at lalaganap sa ibang bansa, na umaabot sa bawat bansa, habang ang mga kagamitan ng mga tao na nakikipagdigma, ay sumasalubong sa mga puwersa ng kalikasan. Ang pagbagsak ng nukleyar ay magiging sanhi ng pagguho ng buong lungsod, at pag-ubo ng mga karagatan.

Ipanalangin ang AMERIKA kung sino ang kalayaan ay patahimikin.

Ang kasuklam-suklam na paninira ay malapit nang tumayo sa banal na lugar na nagpapahayag ng kanyang sarili bilang si Kristo Hesus, na nagpapahintulot sa upuan ni Pedro na ibagsak ng huwad na propeta.

Malapit nang tanggapin ang MARK OF THE BEAST, dahil umusbong ang cashless society. Sa gitna ng kaguluhan at pag-uusig, dadalhin ka ng iyong mga Anghel na Tagapag-alaga sa kaligtasan, habang itinatago ka ng Banal na Espiritu sa loob ng larangan ng proteksyon, na tanging ang Sagradong Puso ng Ating Panginoon at Tagapagligtas ang nagbibigay.

MGA MAHAL NA BAYAN NG DIYOS Manalangin nang walang tigil para sa isa’t isa, habang nagtitiwala kayo sa Ating Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo, na maliit ang paghatol, ay lumalapit sa buong sangkatauhan. Nakatayo ako na handa kasama ng maraming mga anghel, upang ipagtanggol ka mula sa kasamaan at mga silo, ng diyablo na kakaunti ang mga araw sa bilang. Ganito ang sabi, Ang Iyong Maingat na Tagapagtanggol.

“Sa aking paghihirap, tumawag ako kay Yahweh. Oo, tumawag ako sa aking Diyos. Narinig niya ang boses ko sa labas ng kanyang templo. Ang aking sigaw ay dumating sa kanyang mga tainga.” 2 SAMUEL 22:7

“Ipahayag ang inyong mga kasalanan sa isa’t isa at ipanalangin ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Ang mapilit na panalangin ng isang taong matuwid ay napakabisa.” Santiago 5:16

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.