Luz de Maria, Setyembre 23, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

SETYEMBRE 23, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Minamahal na Bayan ng Diyos:

PINAG-PROTEKTAHAN KO KAYO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA KAUTUSAN SA AKING MGA LEHIYON SA LANGIT, NA LAHAT AY NASA LUPA.

Ang bawat tao ay kagalakan o kalungkutan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo. Ito ang kamalayan kung saan ang bawat tao ay tinatawag. Suriin ang iyong mga gawa at kilos, tanungin ang iyong sarili kung ikaw ba ang kagalakan o kalungkutan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Ang digmaang ito ay espirituwal. (Efe. 6:12) Ito ay hindi walang kabuluhan – ito ay para sa mga kaluluwa, dahil ang Diyablo ay patuloy na tinutukso sila upang sila ay mahulog at sa gayon ay maging sanhi ng sakit para sa Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo.

Alam na alam mo na, bilang bahagi ng sangkatauhan, ikaw ay nasa matinding panganib na maging kalahok sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig , at dapat mong malaman ito upang ikaw ay magbago, simula sa wikang iyong ginagamit, iyong mga ekspresyon at kilos, sa iyong personal na kaugnayan sa Kabanal-banalang Trinidad, sa Ating Reyna at Ina, sa iyong mga Kasama sa Daan, sa iyong mga Anghel na Tagapag-alaga at sa iyong mga kapatid. Ang lahat ng mga tip na ito ay ang balanse pabor o laban sa mabuti.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

ITO ANG SANDALI NA ANG DIGMAAN AY MULA SA SALITA HANGGANG SA GAWA AT ANG PAGHIHIRAP NG SANGKATAUAN AY MAGSISIMULA SA KASIYAHAN.

Ang Lupa ay mayayanig nang malakas; ang core ng Earth ay na-magnetize ng araw, na humahampas dito ng mga solar flare nito. Ang nilalaman ng Earth sa loob nito ay lalabas sa gitna ng Earth sa pamamagitan ng mga bulkan, at ang malalaking bulkan ay magdudulot ng hindi inaasahang pagsabog.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Gaano karaming mga inosenteng tao ang naghahanda na mamatay sa digmaan, na pinilit ng mga namumuno sa kanila!

Gaano karaming mga tao ang aalis mula sa pagkakaroon ng materyal na mga ari-arian tungo sa pagiging lagalag, lumilipat sa iba’t ibang bansa upang hindi mabiktima ng digmaan!

Ilan ang aalis sa kanilang mga bansa upang hindi maging aktibong kalahok sa isang hukbo!

Ang kahangalan ng tao, kasama ang ambisyon para sa kapangyarihan, ang nag-aakay sa tao upang kumilos kaagad.

Naririnig ko sa Langit:

“Sa aba, sa aba, sa aba niya na unang nagtaas ng kamay para ibigay ang utos na ang NUCLEAR ENERGY. MAS MABUTI PA NA HINDI IPANGANAK ANG LALAKING YAN.”

Makakakita ka ng celestial body na nagniningas sa kalangitan at papalapit sa Earth.

Lumaban, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, lumaban.

Patuloy na maging matulungin nang hindi nahuhulog sa kawalan ng pag-asa.

IBINIGAY SA IYO NG HARI NG LANGIT AT LUPA ANG KANYANG PROTEKSYON AT NG KANYANG PINAKASANALAN NA INA KASAMA ANG MGA ANGELICONG KORO.

Pasulong nang hindi lumilingon!

Ang Pag-asa at Pananampalataya sa Banal na Salita ay hindi nagpapahintulot sa iyo na manghina. Nang walang takot, nang walang pagmamadali, magpatuloy nang may matatag na Pananampalataya sa kapangyarihan ng Kabanal-banalang Trinidad. Maging mga nilalang ng mabuti.

BILANG KOMMANDER NG MGA HUKBO NG LANGIT AY NAGPAPALA AKO SA MGA SERYOSO SA TAWAG NA ITO.

PANGAKO KO SA INYO NA ISA SA AKING MGA ANGHEL AY MANATILI SA TABI MO PARA SA MGA CRUCIAL MOMENTS.

Pinagpapala Ko kayo ng Aking Espada upang hindi kayo akayin ng kalooban ng tao na mahulog sa kasamaan.

Pinagpapala ko kayo, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Lubos naming tinatanggap ang mga Salita ng aming minamahal na San Miguel Arkanghel, na nagpakita sa akin na ang Ating Mahal na Ina ay nagbihis ng pagluluksa. Gayunpaman, binanggit niya sa akin na ang kulay na ito ng kasuotan ng Ating Mahal na Ina ay maaaring hindi lamang dahil sa mga pagkilos ng digmaan, kundi pati na rin sa kawalan ng Pananampalataya ng Bayan ng Diyos para sa pananatiling kalmado.

Binibigyan tayo ni San Miguel Arkanghel ng lakas gamit ang Kanyang Espada na nakataas, na sa pagkakaalam natin ay sumisimbolo sa lakas ng kabutihan, at ang pinakamahalaga: ang kapangyarihan ng Diyos laban kay Satanas.

Mga kapatid, huwag tayong manghina, bagkus lumakad tayo sa loob ng Marching Column, sa mga yapak ng ating Panginoong Hesukristo.

Tandaan natin, mga kapatid: “Kung kasama natin ang Diyos, sino ang makakalaban natin?” (Rom 8:31)

Amen, Amen, Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.