Luz de Maria, Setyembre 28, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

SETYEMBRE 28, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG PAGSAMBA SA BANAL NA TRINIDAD, NA MAY KARANGALAN AT BILANG PAGPAPAHAYAG SA LAHAT NG TAO, LUMAPIT AKO SA IYO SA PANGYONG DIOS.

DUMATING AKO UPANG HILINGIN SA IYO ANG KARAGDAGANG PAG-AALAY TUNGO SA PINAKABANAL NA TRINIDAD, upang ang mga panalanging ginawa “sa espiritu at katotohanan” ay magkaroon ng lakas na kinakailangan upang maantig ang mga kaluluwa, na sa sandaling ito ay higit na nangangailangan kaysa dati na maantig ng panalangin na ginawa gamit ang ang puso.

DUMATING AKO UPANG TAWAGIN KAYO NA IALAY ANG INYONG SARILI SA ATING REYNA AT INA upang, sa pagiging banal, kayo ay palagiang sumasamba sa Pinakabanal na Sakramento ng Altar.

Kailangan mong maging pagmamahal sa iyong mga kapatid:

paggalang sa buhay ng iyong kapwa,

pagtulong sa iyong kapwa sa anumang kailangan nila, lalo na sa espirituwal.

pagpapakilala sa kanila sa daan ng Walang Hanggang Kaligtasan batay sa kaalaman sa Banal na Kasulatan, upang sila ay maging mga tagatupad ng Batas ng Diyos at kung ano ang kasama ng Batas,

bilang mga nagsasagawa ng mga Sakramento at Banal na Pag-ibig, kung saan tinatanggap mo ang mga Grasya upang magpatuloy.

Hindi pa nauunawaan ng mga tao kung paano, sa bawat kilos na kanilang ginagawa, sa bawat gawain na kanilang ginagawa at sa bawat pag-iisip, sila ay bumubuo ng mabuti o masama.

ANG PAGKAKAMALAY NA ANG PANALANGIN AY DAPAT NA “DANALANGIN” AT SA SABAY NA PANAHON NA IPAGSASABUHAY (cf. Santiago 1:22-25) AY HINDI KAILANGAN SA SANDALING ITO.

Ang mga taong nagpapabaya sa fraternity ay nanganganib na maging hadlang sa kanilang kapwa.

MATANDAAN MO NA HANAPIN MO ANG INYONG SARILI SA PANAHON NG PAGSISISI AT PAGBALIK-PARE SA DIYOS, NA NAGPAPATULOY SA KANYA. Sa ganitong paraan masisira ang mga tanikala na nagbigkis sa iyo at ikaw ay magiging mga bagong nilalang, napagbagong loob at kumbinsido.

Ang sinumang walang Pananampalataya ay hindi kayang mangaral.

Ang sinumang walang Pag-asa ay hindi mangangaral ng pag-asa.

Ang sinumang hindi Charity ay hindi mangangaral ng may charity.

Ang sinumang hindi Pag-ibig ay hindi mangangaral nang may pag-ibig.

Ang mga Tao ng Kabanal-banalang Trinidad ay dapat malaman na ang panalangin ay nagtatapos sa pagsasagawa ng kung ano ang idinadalangin, upang ito ay magbunga ng Buhay na Walang Hanggan. Ang Empty Faith ay patay (Santiago 2:14-26), at ang taong walang pag-ibig ay isang walang laman na nilalang.

KUNG SINO ANG NAGNAIS NA MAGING BAHAGI NG BAYAN NG DIYOS AY DAPAT NA HANDA NA TUMAYO, KUNG KAILANGAN, HIGIT SA KANYANG SARILI upang makasama sa Banal na paraan at maiwan ang mga basahan ng kahangalan ng tao, upang mabuhay sa patuloy na pagsasagawa ng pagmamahal sa Kalooban ng Diyos.

NAPABAYA MO ANG IYONG ESPIRITUWAL NA ESTADO: pinaliit mo ito at ayaw mong i-renew ang iyong sarili o magkaroon ng mapagbigay na espiritu. Ang materyalismo ay umabot sa iyo nang labis na hindi mo nakikilala kapag ikaw ay kumikilos dahil sa interes o dahil sa pag-ibig.

Ipapaalam sa sangkatauhan ang tungkol sa kinatatakutang bombang nuklear, at pagkatapos ay katahimikan…

Ipapaalam sa iyo ang pagbagsak ng ekonomiya at kakulangan sa pagkain.

At napagbagong loob ba ang Bayan ng Diyos? Sila ba ay isang napagbagong-loob na Tao?

Ang sangkatauhan ay magdurusa at ang pagdurusa ay maririnig ng lahat ng nilikha hanggang sa ang Banal na Kamay ay huminto sa kung ano ang ginawa ng tao, at madarama mo ang bigat ng Banal na Kamay at ng kasalanan na ginawa laban sa Diyos.

NASUNOG AT SUSUNOG ANG LUPA…

Ang tao ay hindi sumisigaw sa Diyos, ngunit gumagawa ng masama sa kanyang kapwa; bumangon siya sa mga lansangan at ginagawa ang kanyang sarili na isang hindi kilalang nilalang sa pamamagitan ng kanyang pagsalakay.

Manalangin, Bayan ng Diyos, ipanalangin ang Italya at Pransya: magdurusa sila dahil sa kalikasan.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin: Ang Argentina ay iiyak, at sa kanyang panaghoy ay makikita nito ang Ating Reyna at Ina ng Lujan kung ano siya at nasaktan.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Espanya: babangon ang mga tao at hahampasin sila ng kalikasan.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Mexico, ito ay manginig: ang mga tao nito ay magdurusa at umiyak.

Minamahal na Tao ng Kabanal-banalang Trinidad:

DARATING ANG SUGO (1), PERO MAkikilala KA BA NIYA? Makakakita siya ng labis na paniniil sa puso ng tao at magdurusa tulad ni Kristo. Mararamdaman Niya ang pagkukunwari ng tao at tatawagin kayong lahat sa Kanya.

CONVERT!

Pinagpapala kita ng Aking Espada. Pinoprotektahan kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga Pahayag tungkol sa Sugo ng Diyos:

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Hindi kailanman sapat na mapaalalahanan tayo ng Langit, nang paulit-ulit, ng mga tungkuling kasangkot sa panalangin.

Ang panalangin ay higit pa sa pag-uulit, ito ay higit pa sa pagsasaulo: nangangahulugan ito ng pagpasok sa Banal na Pag-ibig, pananatili sa tabi ng Ating Mahal na Ina at pag-aaral mula sa Kanya upang maging mga alagad ng Ating Panginoong Hesukristo.

Bilang sangkatauhan, tayo ay nabubuhay sa isang seryosong panahon, ngunit ang mga tao ay hindi naniniwala. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay inilagay sa limot; ang sangkatauhan ay pinangungunahan ng materyalismo at lahat ng nakapaligid dito.

Mga kapatid, kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo at ang Ating Mahal na Ina, at kailangan nating maging mas makadiyos.

Ibigin natin si Kristo, na kusang-loob na nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.