Luz de Maria, Oktubre 16, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

Oktubre 16, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Bayan ng Aking Hari at Panginoong Hesukristo:

Bilang Prinsipe ng Heavenly Legions ako ay ipinadala upang ipaalam sa iyo iyon.

DUMATING NA ANG PANAHON! … BILANG TINATAYA NG PINAKASANTO TRINIDAD AT BINANGGIT SA INYO.

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Jesucristo, ang lupa ay nanginginig mula sa kailaliman, na nagpapalakas sa mga linya ng fault na lumilikha ng mga lindol. Ang mundo ay palaging umuuga sa isang lugar o iba pa, ngunit hindi mo maikakaila na sa panahong ito ay mas madalas ang mga paggalaw at ang mga pagsabog ng bulkan ay tumitindi dahil sa mga paggalaw ng mundo.

Maging babala tungkol sa mga maling doktrina:

ANG BATAS NG DIYOS AY HINDI MABABAGO; ANG MISTIKONG KATAWAN NG ATING HARI AT PANGINOONG JESU-CRISTO AY NALALAMAN NA ANG KAUTUSAN NG DIYOS AY IISA (Ex. 20:1-17; Mt 22:36-40), AT SA KRUS AT SA PAGKAKAISA LAMANG MO MAMAHAWAK ANG MGA DIMENSYON NG ANG BANAL NA KALOOBAN.

Mga Tapat na Tao, kinakailangan para sa iyo na pumunta mula sa isang pangkaraniwang espirituwal na buhay tungo sa buhay na espirituwalidad sa kabuuan nito sa pamamagitan ng Pananampalataya. Ang Bayan ng Diyos ay dapat magkaroon ng matatag na Pananampalataya (1 Jn 5:4) sa panahong ito na ang de-Christianization ay lalong umuunlad. Ang paggalang ng sangkatauhan sa Banal ay bumagsak nang napakababa, at ito ay magbubunga ng malaking pag-uusig sa Bayan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan para sa mga tao na magkaroon ng Pananampalataya at pang-unawa, upang sila ay maging matatag sa pananalangin; kung walang panalangin ay walang pagsasanib sa Kabanal-banalang Trinidad.

KAILANGAN ANG PANALANGIN, AT BILANG PRINSIPE NG MGA LEHIYON NG LANGIT AY TINIYAK KO SA INYO NA ANG BAWAT PAGSUMASA NA ITINAS NG MAY NAGSISISI NA PUSO AY TINANGGAP NG KABANAL NA TRINIDAD AT NG ATING REYNA AT INA NG MGA HULING PANAHON.

Tanggapin ang Katawan at Dugo ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo at maging tapat sa tunay na Magisterium ng Simbahan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Mga Anak ng Kabanal-banalang Trinidad:

Panahon na para ipamuhay mo nang buo ang Pananampalataya nang walang takot, walang pagkabalisa, nang hindi natitisod habang umuusad ang sigaw ng digmaan, at hindi nalilimutan na ang mga kasunduan sa kapayapaan ay hindi kapayapaan, kundi pagkukunwari ng mga bansa upang higit na ihanda ang kanilang sarili at maabot ito. punto.

PANANAMPALATAYA, BAYAN NG DIYOS!

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

MALAPIT NA ANG BABALA, TULAD NA LANG ANG DIGMAAN…

Manalangin Bilang Bayan ng Diyos: magdasal ng Banal na Rosaryo – ito ay isa sa mga panalangin kung saan, kasama ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo at kasama ng Ating Reyna at Ina, ay iyong tinatahak ang Buhay, Pasyon, Kamatayan at Muling Pagkabuhay ng Ating Hari at Panginoong Hesus Kristo.

Manalangin, manalangin. Sa Bahay ng Diyos ang mga papuri ay dapat ipahayag sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Ating Reyna at Ina ng mga Huling Panahon, at ang Banal na Rosaryo ay ipahayag sa harap ng mga banta na kinakaharap ng sangkatauhan dahil sa kalapitan ng isang celestial body na papalapit sa Earth.

Manalangin, mga anak ng Kabanal-banalang Trinidad, manalangin tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Earth sa oras na ito at manalangin para sa mga kapangyarihan na magmumula sa paggawa ng mga pagbabanta sa katotohanan ng mga armas.

Manalangin, mga anak ng Kabanal-banalang Trinidad, manalangin nang buong puso na ang tindi ng paggamit ng mga sandata na hindi mo alam ay bumaba, kung ito ang Banal na Kalooban.

Manalangin: ang panalangin ay isang balsamo para sa kaluluwa. (1)

Pinagpapala at pinoprotektahan kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) I-download ang aklat ng mga panalangin na idinidikta at binigyang inspirasyon ng Langit.

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa pagsusuri sa panawagang ito ni San Miguel Arkanghel, mahihinuha natin na sa lahat ng aspeto ng lipunan ay mayroong espirituwal na vacuum: Ang Diyos ay nawawala.

At ang walang diyos na henerasyong ito ang lumulubog sa mga kamay ng isa na naghahanda ng daan para sa Antikristo, at ang paraan na ito ay isa sa digmaan, pag-uusig, pagkakabaha-bahagi at pagkakanulo.

Si Kristo ay ipinagbabawal, ang Banal ay ipinagbabawal, at ito ay lalong lalala. Ang yugto ay itinatakda para sa pinakamadugong bahagi ng Dakilang Kapighatian.

At bago ang Babala, ang paghatol ng bawat tao sa kanilang sarili, inihahanda ba natin ang ating sarili para sa personal na pagsubok na ito?

Manalangin tayo mga kapatid, manalangin tayo. Nanalangin si Kristo sa Kanyang Ama sa panahon ng pagsubok. Kailangan nating magdasal.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.