Luz de Maria, Oktubre 29, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

OKTUBRE 29, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Aking Minamahal na Bayan, Mga Tao ng Aking Sagradong Puso:

I bless you with Faith…
I bless you with Hope…
I bless you with Charity…

IKAW AY NABUBUHAY SA ESPIRITUWAL NA DIGMAAN: ANG DIGMAAN SA PAGITAN NG MABUTI AT MASAMA, ANG DIGMAAN PARA SA MGA KALULUWA, PARA SA INYONG MGA KALULUWA.

Ikaw ay bahagi ng sangkatauhan at ng Kasaysayan ng Kaligtasan, kung kaya’t dapat kang magkaroon ng kamalayan sa matinding panahon kung saan ka nabubuhay at huwag hayaang hindi mapansin ang espirituwal na pagbabago na dapat mangibabaw sa panahong ito.

Mahalagang malaman mo ang Lumang Tipan upang ang mga nangyayari sa sandaling ito ay hindi maging kakaiba sa iyo. Magkaroon ng kamalayan sa Himala ng Pag-ibig ng Aking Tunay na Presensya sa Pagkaing Eukaristiya at sa Aking Bayan, na Aking pinoprotektahan.

Ang ilan sa Aking mga anak ay nagtataglay ng mahusay na intelektwal na kakayahan, ngunit hindi nila nilalabanan ang kanilang personal na kaakuhan upang baguhin ang kanilang mga sarili bilang mga nilalang ng pananampalataya, pag-ibig, kabaitan, katahimikan, kaaliwan at pag-ibig para sa kanilang mga kapwa tao – kaya kinakailangan sa kritikal na sandali kung saan hanapin mo ang iyong sarili.

Pinapanatili ng klima ang mga pagkakaiba-iba nito at ang mabangis na pagkilos nito sa lahat ng panahon, na hahantong sa pinakamalupit na taglamig.

Manalangin mga bata, manalangin para sa Russia, Estados Unidos, Ukraine at China.

Manalangin mga bata, manalangin para sa India: ito ay magdurusa dahil sa kalikasan.

Manalangin mga anak, manalangin: ang mga armas ay magpapatigil sa sangkatauhan.

Manalangin mga bata, manalangin: ang mga bulkan ay tumataas ang kanilang aktibidad.

Manalangin mga bata, manalangin, ang Latin America ay magdurusa; naghihirap ako para dito. Ipagtanggol ang pananampalataya, manalangin nang buong puso.

Aking Bayan, Aking minamahal na Bayan:

MAGUGULAT KA SA BIGLANG GAWA NG PAGGAMIT NG NUCLEAR ENERGY, NA MAGDAHILAN SA AKIN NA KUMILOS SA AKING HUSTISYA.

HINDI KO PAHAYAG ANG LAHI NG TAO NA SIRA SA SARILI O NG NILIKHA.

Gumising ka, huwag matulog! Gumising, mga anak ko!

Iniingatan ka ng Aking Kabanal-banalang Ina sa Kanyang Kalinis-linisang Puso. Ang Inang ito na nagmamahal sa Kanyang mga anak ay nagbibigay sa iyo ng Kanyang pampatibay-loob at Kanyang Proteksyon.

Aking Bayan: PANANAMPALATAYA, PANANAMPALATAYA, PANANAMPALATAYA!

AKO AY NANATILI SA IYO, NAGLILIGTAS SAYO SA KASAMAAN.
DAPAT NINYONG PAHAYAAN NA GAWIN KO: HINILING NINYO NA MAY PANANAMPALATAYA.

Manalangin, ang Aking Bayan ay kailangang mamagitan para sa sangkatauhan.

Ang Aking Pag-ibig ay nananatili sa bawat isa sa inyo. Pinoprotektahan kita.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang mensahe; Hinihimok niya tayo na ganap na baguhin ang buhay, pagiging mahabagin, maawain, pagiging mapagmahal, pag-unawa na tayo mismo ay nagdudulot ng mga problema minsan dahil sa hindi pagbabago, hindi nakikita ang ating sarili, pinanghahawakan ang ating malakas na pagkatao, hal. espirituwal na pagmamataas, hindi pagpapatawad, inggit, pagmamataas, ipilit ang sarili sa iba, at iba pang nakatanim na bagay na dinadala natin sa loob natin at hindi binibitawan.

Mahalagang maunawaan natin na kapag hinihiling natin sa ating Panginoon na tulungan tayo na maging mas mahusay, ang panloob na pagbabago ay nagsasangkot ng ating responsibilidad at ating budhi, depende sa lawak kung saan natin hawak ang ating kaakuhan at idirekta ito upang maging mas katulad ni Kristo, kung hanggang saan tayo nagsusumikap na itigil ang pagpapataw ng ating sarili sa iba, ang lawak kung saan tayo nagiging mas flexible sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid. Hindi sa mga tuntunin ng pagsang-ayon at pakikilahok sa kasalanan, ngunit ang pagkamit ng pagsasanib na naghahatid sa atin na malaman kung paano mamuhay nang sama-sama at kung paano maging magkakapatid sa isa’t isa. Sa ganoong lawak ay mauunawaan natin na tinutulungan tayo ng ating Panginoon na maging mas mahusay, ngunit ang responsibilidad ay ganap na atin, dahil tayo ang may sariling kaakuhan, at kailangan nating pangunahan ito tungo sa kabutihan, tungo sa kapatiran.

Ang ating Panginoong Hesukristo ay naroroon sa Kanyang Katawan, Kaluluwa at Pagka-Diyos sa Banal na Eukaristiya, ngunit naiintindihan ba natin ang Walang-hanggang Himalang ito ng Pag-ibig? Handa ba tayong hindi itanggi ito? Sapagkat si Kristo ay nananalangin para sa atin sa lahat ng oras upang tayo ay hindi mahulog; ang iba ay responsibilidad natin.

Mga tao ng Diyos, ang digmaang ito sa pagitan ng mabuti at masama, na hindi natin nakikita, ngunit naroroon, ay tumatawag sa atin na huwag mawala ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa mga kaguluhan ng mundo at pagiging nakadikit sa mga kasiyahan nito. Ito ang tungkol sa panloob na pagbabago: conversion. Ito ay hindi isang bagay na makita kung sino ang mas Katoliko, ngunit ang lalong nagiging mga nilalang ng Diyos – mas tao, mas fraternal.

Kung pinag-aralan natin ang Lumang Tipan, maaalala natin na ang mga bansang sangkot sa digmaan sa panahong ito, gayundin ang ibang mga bansang hindi pa kasali, ay kabilang sa maraming bansa na sumalungat sa Plano ng Diyos, na sumasalungat sa Mensahe ng Bagong Tipan ng Ang ating Panginoong Hesukristo, na nangaral kung paano kumilos ayon sa Kalooban ng Diyos.

Ito ang Kasaysayan ng Kaligtasan: nararanasan ng Bayan ng Diyos ang kanilang naranasan sa nakaraan – sa ibang paraan, maliwanag. Tayo ay ang Bayan ng Diyos na patungo na, samakatuwid bahagi din tayo ng Kasaysayan ng Kaligtasan.

Tinitiyak sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na Siya ay makikialam kapag ang Kanyang Kalooban ang nagpasya nito, dahil hindi Niya pahihintulutan ang mga taong may kapangyarihan na lipulin ang natitirang bahagi ng sangkatauhan, o wakasan ang Paglikha.

Ang inaasahan sa atin ng Kabanal-banalang Trinidad ay ibalik natin ang lupa na ipinamana sa atin ng Diyos at ang Kalooban ng Diyos ay matupad habang ito ay natupad sa Langit. Ito ang dahilan kung bakit magaganap ang Banal na Pamamagitan sa henerasyong ito upang tayo ay dalisayin, hindi sa tubig, kundi sa apoy. Kaya naman ang apoy ng Banal na Espiritu ay bumubuhay sa atin at pananatilihing nagniningas ang ating mga ilawan kung hahayaan natin ito.

Mga kapatid, huwag tayong mag-regress sa mga tuntunin ng pakikilahok sa paganong pagdiriwang ng Halloween, ngunit sa araw na iyon ay gumawa tayo ng reparasyon at tandaan na hindi natin kailangang akitin ang iba’t ibang mga evocation ng kadiliman na matatagpuan sa Earth.

Makipag-isa tayo sa Ating Panginoong Hesukristo at sa Ating Mahal na Ina, at sa halip, tayo ay maging liwanag upang magbigay liwanag kung saan may kadiliman.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.