MALAPIT NA ANG ANTICRISTO

______________________________________________________________

SI JESUS – ANG ANTICRISTO AY MALAPIT NA

______________________________________________________________

Mga kababayan ko, papalapit na ang oras at ang mga mensaheng ito ay para makatulong sa paggabay sa inyo sa mga pangyayaring ito na malapit nang maganap. Sinimulan ninyong makita ang pagkakahati hati sa Aking Simbahan, sapagkat napakarami sa Aking mga piniling anak na lalaki ang nahulog sa mga daan ng mundo… Makikita mo ang mga bansa na may napakalaking kapangyarihan ay mahulog sa mga guho at ang pagbangon ng anticristo. Mga kababayan ko, mga propeta ang naghula sa inyo ng pagdating ng Mesiyas. Ang Aking mga sugo sa buong mundong ito ay nagsusulat ng mga mensaheng ito upang makatulong na ihanda kayo sa paggising na inyong tiisin. Bayan ko, huwag kayong maging mahinahon sa mga pangyayaring ito na nangyayari sa inyong paligid, sapagkat darating sa inyo ang mas malalaking pagsubok at pagdurusa, at hindi kayo dapat maging katulad ng mangmang na nahuli ng hindi napansin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.