Luz de Maria, Nobyembre 10, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 10, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Mga minamahal na anak ng Kabanal-banalang Trinidad:

LUMAPIT AKO SA IYO BILANG MENSAHERO NG PINAKASANTO TRINIDAD…

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

LUMAGO SA PANANAMPALATAYA; MAMUHAY SA ILALIM NG PROTEKSYON NG BANAL NA KALOOBAN.

HABANG TUMITINDI ANG MGA PANAHON, ANG MGA GAWA AT GAWA NG MGA NAGLALAKAD SA ANINO NG Kataas-taasan AY MAGBIGAY NG BUNGA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN (Jn. 15:16 at Jn. 15:5) , AT IBAHAGI NILA ANG MGA ITO SA KANILANG MGA KAPATID . .

Sa oras na ito, ginugugol ng mga tao ang kanilang buhay sa napakalalim na espirituwal na kahungkagan kung kaya’t ipinakita nila ang lahat ng kanilang kawalan ng kapatiran sa kanilang mga kapatid. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, nahahawa nila ang kanilang mga kapatid sa lamig kung saan nabubuhay ang karamihan.

Ang kaakuhan ng tao ay hindi dapat i-root out ngunit baguhin at isama sa gawain at pagkilos ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, upang ang lahat ng tao ay mamuhay nang may malalim na pagmamahal at ibahagi ang pagpapala ng pagiging mga anak ng Diyos.

Ang henerasyong ito, sa pamamagitan ng pagtalikod sa Kabanal-banalang Trinidad at paghahanap sa Banal na Liwanag sa maling landas, ay bumulusok sa mapanganib na tubig kung saan hindi sila makalangoy, nananatili lamang nakalutang, dahil ang tubig ay bulok.

Nakikita ko ang napakaraming sangkatauhan na humahabol sa Antikristo dahil sa hindi pagkakilala sa Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo, hindi pinapansin ang katotohanan na ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay gumawa ng mga himala at hindi ipinagmalaki ang tungkol dito, ngunit sa kabaligtaran, umalis kaagad.

Ang pinagkaiba ng Antikristo ay ipahayag niya ang mga sinasabing “himala” na gagawin niya. Alam na alam mo na hindi sila magiging mga himala, kundi mga gawa ng kasamaan: gagamit siya ng mga demonyo upang magpakitang bumuhay ng sinuman mula sa mga patay. KAYA MAY KAGUSTUHAN NA MAKILALA NINYO ANG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO NG DIREKTA MULA SA BANAL NA KASULATAN: SA GANITONG PARAAN AY MAKILALA NINYO SIYA AT HINDI MALILINLANG.

Protektahan ang iyong isip, magpatuloy nang hindi dudungisan ito at nang hindi dinadala ang mga nakakapinsalang bagay ng mundo dito …

Pumunta sa Ating Reyna at Ina na gumagabay sa iyo patungo sa Kanyang Banal na Anak sa mga panahong ito ng gayong kaguluhan.

Ang mga Tao ng Kabanal-banalang Trinidad ay hangal: alam nila na hindi magkakaroon ng kapayapaan. Sa likod ng mga huwad na kasunduang pangkapayapaan ay nakasalalay ang paghahanda ng mga pinataas na sandata para sa kapwa pagkalipol.

Mga tao ng Kabanal-banalang Trinidad, ang mga propesiya ay natutupad nang sunud-sunod.


Tingnan ninyo, kayong nagsisisampalataya, kayong may pananampalataya, kayong may takot sa Dios: ang mga pangyayari ay hindi maghihintay…

Bayan ng Diyos, dahil sa pagpapasya na lumayo sa Banal na Pag-ibig, at kasabay ng tanda ng nakalipas na buwan ng dugo , ang pagkastigo na ito ay inihayag sa inyo: ang kasuklam-suklam na paninira ng Simbahan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

DUMATING NA ANG KATANGAHAN NG KALULUWA SA PANAHON NA ITO NANG ALIS NA NILA ANG PINAKASANTO TRINIDAD SA MGA LUGAR NA NILABAN PARA SA PANALANGIN AT PAGSAMBA, KAPAG INAALIWAN NILA ANG ATING REYNA AT INA SA KANILA.

Ito ay isang maliit na babala bago ang dakila at huling paglapastangan…

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

SAMAHAN ANG MENSAHE NA ITO NG DAHIL NA SERYOSO! …

Palakihin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging tagapag-ingat ng Batas ng Diyos, ng mga Sakramento at ng kaalaman sa Kanya na nag-alay ng Kanyang sarili sa Krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

PAGNILAYAN ANG TAWAG NA ITO: HUWAG MAGAAN! …

Sa Pag-ibig ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, pinagpapala kita, pinaliliwanagan ko ang iyong landas, pinoprotektahan at ipinagtatanggol kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa mapagpalang araw na ito kapag tinanggap natin ang Tawag na ito sa bawat puso natin, tayo ay nakikiisa bilang Bayan ng Diyos upang makilala, gumawa ng reparasyon at manalangin, na ibinigay nitong pahayag ni San Miguel Arkanghel. 

Ang mga unang salita ni San Miguel Arkanghel ay malinaw na paalala ng mga wastong kilos at gawa ng isang anak ng Diyos. Pagkatapos ay nakatuon siya sa realidad ng tao, kung saan habang ang Diyos ay lalong inalis sa mga pampublikong lugar, at ang mga oratoryo ay nagsasara dahil ang tao mismo ang naghahanda ng daan para sa Antikristo. 

Mga kapatid, kailangan nating kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo at dumiretso sa Banal na Kasulatan, partikular na ang pagbabasa ng mga Banal na Ebanghelyo, upang ang sangkatauhan ay hindi sumunod sa Antikristo na, sa pamamagitan ng malaking masasamang kababalaghan, ay gagawa ng lahat ng uri ng “mga himala” o mga kababalaghan at mapanlinlang na tanda, gaya ng ipinahayag ni San Pablo na Apostol sa kanyang liham sa mga Kristiyano sa Tesalonica (2 Tes. 2:9). Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Ating Panginoon at ng Diyos na si Hesukristo at ng Antikristo ay ang pagpapakumbaba ng Panginoon. Ang maniniil ay hindi magpapakumbaba at ipagmamalaki ang kanyang kapangyarihan, na gumagamit ng huwad na mga kilos ng pagpapakumbaba.

Ang pinakahuling kabuuang eclipse na ito ng Nobyembre 8, 2022 ay sumasagisag din sa punto ng pinakamalaking pag-alis ng sangkatauhan sa Banal na Pag-ibig at sa Ating Mahal na Ina. Ang tanda na ito ay nagbubunga ng isang pagkastigo na hindi ang isa na magaganap pagkatapos ng Himalang, ngunit isang naunang pagkastigo, ang bunga ng pagmamataas ng tao at ang kasuklam-suklam na pagkawasak ng Simbahan sa harap ng pagtanggi ng tao sa Diyos.

Patuloy tayong manalangin upang mapigil ang pagguho na magpapakilala sa mga malalaking pagbabago sa buhay ng Simbahan na magbubukas ng pinto para sa pagkatiwangwang na ipinropesiya ni Daniel tungkol sa pampublikong pagpawi ng walang hanggang Sakripisyo.

Sinasabi sa atin ng Propetang si Daniel ang tungkol sa Banal na Lugar at ang kasuklam-suklam na paninira (Mt. 24:15). Sinasabi rin sa atin ng San Mateo 24:22: “at kung hindi paikliin ang panahong iyon, walang lalabas na buhay; ngunit paiikliin ito ng Diyos dahil sa kanyang mga hinirang.” 

Si San Miguel Arkanghel ay nagsasalita sa atin tungkol sa isang napakahirap na panahon para sa Bayan ng Diyos, kung saan ang mga pag-uusig, kalapastanganan, kalapastanganan at kalungkutan ay magiging higit na tuluy-tuloy, at ito ay kung kailan ang pananampalataya ay kailangang manaig nang higit pa upang manatiling matatag. sa Triune God.

Dapat nating tandaan na ang mga birtud ng tao ay dapat na kaakibat ng mga naka-infused na birtud: hindi sila maaaring improvised mula sa isang araw hanggang sa susunod. Kaya naman ngayon, sa kasalukuyang sandali, na tungkulin nating sanayin ang ating sarili sa kabutihan, upang ang ating kalayaan ay maging malakas kapag dumating ang mas malalaking shocks na yumanig sa ating realidad o sa ating paligid, kung saan tayo ay maaaring mamuhay nang walang pakialam.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.